Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Iona şi Varahisie şi către cei împreună cu dânşii

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Iona şi Varahisie şi către cei împreună cu dânşii

Troparul Sfinţilor Mucenici Iona şi Varahisie şi al celor împreună cu dânşii, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1

Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirea luminii ce­lei în Trei Sori fiind tot­deauna luminaţi, fericiţilor, luminaţi-mă şi pe mine cu to­tul şi risipiţi întunericul necunoştinţei, ca să laud prăznuirea voastră cea purtătoare de lumină.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţenie grăind cuvintele cele preasfinţite ale lui Dum­nezeu, aţi înfruntat toată rău­tatea cea lipsită de sfinţenie a prigonitorilor voştri şi păti­mind ca unii plini de sfinţenie, aţi fost preamăriţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împotriva legilor celor păgâneşti, pătimitorilor, aţi pus cu bărbăţie legile dreptei credinţe, răbdând chinurile cele cumpli­te ale celor fărădelege şi după Lege aţi fost încununaţi de Dom­nul, mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prorocul Avacum luminat fiind de Du­hul, munte umbros te-a văzut oarecând pe tine, Maică ce nu ştii de nuntă, din care S-a ară­tat Dumnezeu Întrupat, Cel Ce a acoperit, cu adevărat, ceru­rile cu bunătatea.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Însuţi Cel Ce ştii neputinţa firii omeneşti şi cu milostivire ai luat chip de Om, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea însufleţită a slavei Tale celei negrăite, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea cea dum­nezeiască întărindu-vă, aţi supus prin schimnicie cuge­tul trupului, fericiţilor. Şi pă­timind, aţi biruit pe vrăjmaşul cel netrupesc prin dureri înmul­ţite şi aţi fost încununaţi, după Lege, sfinţilor mucenici.

Stih: Sfinte Mucenice Iona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimind pentru Hristos, ai răbdat cu tărie lovirile trupu­lui, preafericite, fiind bătut şi strivit şi întins, Sfinte Iona întru tot fericite împreună vorbitorule cu îngerii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărit fiind cu putere dum­nezeiască şi înflăcărat de harul Atotfăcătorului Duh, întru tot fericite, cu bărbăţie ai răbdat spânzurările, focul şi biciuirile, Mucenice Varahisie, lăudat fiind de toţi credincioşii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Singur locuieşte în ceruri în pântecele tău S-a Să­lăşluit, din nespus de multa Sa bunătate, Fecioară şi cu Trup S-a văzut născându-Se din tine. Ci, roagă-L pe Dânsul, Prea­sfântă, să izbăvească pe robii tăi din toate supărările.

Irmosul

Însuţi Cel Ce ştii neputinţa firii omeneşti şi cu milostivire ai luat chip de Om, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea însufleţită a slavei Tale celei negrăite, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Munte Umbrit cu darul...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiască cuviinţă, într-un glas să lăudăm pe Sfinţii Mucenici Ilie, Siveit şi pe Aviv, pe Lazăr, pe Marin şi pe Maruta, pe Narsin, pe Sava şi pe Zaniat, pe Varahisie şi pe Iona, care pentru Hristos Dumnezeu au pătimit.

Stih: Sfinte Mucenice Iona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chip cuvios te cinstim pe tine Mucenice Iona; căci, după multe chi­nuri, fiind aruncat în apă îngheţată, ai răbdat cu vitejie, în­călzit adâncul acesteia cu harul lui Dum­nezeu şi ai biruit iarna înşelă­ciunii.

Stih: Sfinte Mucenice Varahisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu putere dumnezeiască, Preafericite Varahisie, sufe­rind cu bărbăţie arsurile cele cu plumb, ţi-ai îndreptat pri­virea către Hristos, primind odihnă mântuitoare. Pentru aceasta, te cinstim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De înţelepciunea Duhului umplându-se mucenicii, în chip vădit au biruit pe toţi înţelepţii şi puternicii vrăjmaşilor celor închinători la foc, propovădu­ind numele lui Dumnezeu. Pe care, credincioşilor, cu laudă să-i fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Frumoşi v-aţi arătat, cu ră­nile cele dumnezeieşti, măriţilor mucenici ai Lui Hristos. Pentru aceasta, vindecaţi neîncetat ră­nile oamenilor şi patimile cele nevindecate şi tămăduiţi nepu­tinţele şi bolile cu harul Duhului Sfânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu eşti, Fecioară, Muntele pe care l-a văzut Proorocul Daniel, din care Piatra Hristos s-a tăiat fără de mână omenească, sfă­râmând idolii şi nimicind semeţiile demonilor; pentru aceasta te mărim.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel Ce ai luminat...

Stih: Sfinte Mucenice Iona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreunându-te cu Lumina Cea Mare, ca o a doua lu­mină ai fost cunoscut, întune­când poruncile închinătorilor la idoli, dumnezeiescule Iona şi legat fiind cu frânghia, ai dezle­gat toată înşelăciunea cu harul.

Stih: Sfinte Mucenice Varahisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Greşelile noastre vindecându-le Hristos, de bună voie a fost spânzurat pe Lemnul Crucii din bunătate. Iar Sfântul Varahisie, urmând lui Hristos, este spân­zurat, împodobindu-se cu cin­stita patimă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Frângându-te, Mucenice Iona şi dege­tele tăindu-ţi-se, ai cântat veselindu-te, laudă lui Dumnezeu, Celui Ce te întărea pe tine, prin credinţă, a călca cu trupul pe duşmanii cei fără de trup.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Minunându-se de Cel Ce în chip de negrăit S-a născut dintr-însa, Preacurata se înspăimânta şi strigând grăia: cum Te ţin în braţe pe Tine, Fiule, Cel Ce ţii toate?

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de dedesubt şi nu este cel ce să ne smulgă din el; socotitu-ne-am ca nişte oi spre junghiere: mântuieşte poporul Tău, Dumnezeul nostru. Că Tu eşti tăria şi îndreptarea celor neputincioşi.

Stih: Sfinte Mucenice Iona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când ai pătimit te-a întă­rit pe tine Hristos; căci, smulgându-ţi-se pielea de pe cap, preafericite Iona, ai suferit cu bărbăţie, călcând în picioare capul cel viclean şi mintea cea înşelătoare a şarpelui.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea ţi-a rămas netulbu­rată, când limba ţi s-a tăiat, cu­vioase; şi pământul s-a sfinţit cu sângele tău care s-a vărsat, pentru dragostea Celui Ce Şi-a vărsat dumnezeiescul Său Sân­ge pe Cruce.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să lăudăm, credincioşilor, pe Sfinţii Mucenici Ilie şi pe Aviv, pe Narsin şi pe Marin, pe Lazăr, pe Seveit şi pe Maruta, pe Zaniat, pe Sava şi pe Marele Varahisie şi pe Iona, pe bunii biruitori mucenici.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai palat al lui Dum­nezeu, al Celui Ce împărăteşte peste toate, stăpână; pe Care roagă-L să mă curăţească acum pe mine, cel ce m-am făcut peş­teră tâlharilor celor răi, şi să mă izbăvească, Preacurată.

Irmosul

Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de dedesubt şi nu este cel ce să ne smulgă din el; socotitu-ne-am ca nişte oi spre junghiere: mântuieşte poporul Tău, Dumnezeul nostru. Că Tu eşti tăria şi îndreptarea celor neputincioşi.

 

CONDAC

glasul al 4-lea

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Luminaţi fiind de Harul Cel adevărat, cu dreaptă credinţă îndreptaţi, în chip luminat, marginile pământului, sfinţiţi­lor şi măriţilor mucenici. Pentru aceasta, cu credinţă, vă fe­ricim pe voi.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Pe tine, Născătoare...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Căutând, înţelepte, numai la Domnul, Cel Ce poate să mântuiască, nu te-ai ars când te-ai unit cu arsurile smoalei, căci ai primit, ca şi cei trei tineri, roua harului celui dumneze­iesc. Pentru aceasta, te lăudăm.

Stih: Sfinte Mucenice Iona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu puterea lui Dumnezeu, ai suferit chinuri amarnice, Sfinte Mucenice Iona; şi tăiat fiind cu fierăstrăul, te bucurai, ca şi Isaia odinioară, primind sfârşit fericit şi strigând: Lăudat este Dumnezeul părinţilor şi Preaslăvit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Biserica lui Dumnezeu cântă vredniciile tale, mucenice, mă­rind îndelungatele tale pătimiri pe care le-ai răbdat şi moartea cea cinstită şi se pleacă înain­tea raclei moaştelor tale, din care ne izvorăsc acum vinde­cări sufleteşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu bărbăţie călcând în pi­cioare asupririle cele spinoase ale celui viclean, Mucenice Varahisie, ai răbdat să fii târât şi împuns cu săgeţile cele ascuţite, cântând: Lăudat este Dum­nezeul părinţilor şi Preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndepărtează tu, Preacurată, cu rugăciunile tale cele neador­mite şi cinstite către Dumnezeu, trândăvia care este în mine, Stă­până şi adormirea cea cum­plită şi mă miluieşte pe mine, cel ce cânt: Lăudat este Dum­nezeul părinţilor şi Preaslăvit.

 

Cântarea a 8-a

Irmos

În cuptor, tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, de podoaba dreptei credinţe mai mult decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşul cel cu cuget viclean năvălind asupra ta cu porniri neoprite, înţeapă cu trestii coastele tale, prea­fericite, legându-te şi împilându-te, zgâriind şi tăind carnea ta şi mucenic arătându-te al Îm­păratului tuturor, Hristos, în­tru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mucenice Varahisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu legăturile tale dezlegi le­găturile cele rele ale închinării la idoli; iar întinzânduţi-se şi zdrobinduţi-se oasele trupului, Mucenice Varahisie, ai zdrobit toată înşelăciunea şi ai făcut-o întocmai ca praful, cântând: Te slăvesc, Hristoase, întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mucenice Varahisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minunându-se de împotrivi­rea ta cea plină de răbdare, chi­nuitorul cel nebun te-a ars pe tine cu băuturi arzătoare, Sfinte Mu­cenice Varahisie, care cântai cu căldură: toate lucrurile, lău­daţi pe Domnul şi-L preaînăl­ţaţi întru toţi vecii!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Jertfe desăvârşite lui Dum­nezeu şi junghieri cu bună mi­reasmă şi prinoase întregi v-aţi adus laolaltă, mucenicilor, stri­gând: Binecuvântaţi, toate lu­crurile, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Firea omenească, cea zdro­bită prin călcarea poruncii ce­lei de demult, iarăşi ai zidit-o mai presus de fire şi ai îndum­nezeit-o, Preacurată; pentru aceea, cântă Fiului tău: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Irmosul

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

În cuptor, tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, de podoaba dreptei credinţe mai mult decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Chipul naşterii tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea fără să se mistuie. Şi acum, te rugăm să stingi cuptorul ispitelor, cel sălbăticit asupra noastră, ca să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, neîncetat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iată, praznicul cel plin de lumină al mucenicilor celor luminoşi a strălucit astăzi, risi­pind norii cei răi ai păcatului şi luminând cu dumnezeiescul Duh cugetele credincioşilor. Pe aces­ta cu osârdie să-L prăznuim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întocmai ca două stele lumi­noase răsărind, luminaţi cu stră­lucirile luptelor voastre toată lumea, Sfinţilor Mucenici Iona şi Înţelepte Varahisie; pentru aceasta şi pe mine, cel ce mă găsesc întru întune­ricul păcatului, luminaţi-mă!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlpi ai Bisericii v-aţi ară­tat, sprijinind-o pe aceasta ne­clătinată, Sfinte Aviv împreună cu Sfinţii Narsin, cu Marin şi cu Ilie, cu Iona, Seveit şi Lazăr şi cu Zaniat şi Sava, cu Maruta şi Varahisie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Acum, împreună cu îngerii, stând înaintea scaunului slavei întotdeauna, sfinţilor şi pri­mind strălucirea luminii celei în trei sori, ca nişte raze, voi lu­minaţi pe toţi care cu credinţă cinstesc prăznuirea voastră cea purtătoare de lumină.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Milostiveşte-te spre poporul Tău şi spre moştenirea Ta aceasta pe care ai dobândit-o, Doamne, înduplecându-Te prin rugăciunile cele pentru noi ale dumnezeieştii Fecioare, Celei ce Te-a născut; ca să Te slăvim pe Tine ca pe un Stăpân Preaîndurat.

Irmosul

Chipul naşterii tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea fără să se mistuie. Şi acum, te rugăm să stingi cuptorul ispitelor, cel sălbăticit asupra noastră, ca să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, neîncetat.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Plini de răbdare aţi suferit chi­nurile muceniceşti şi v-aţi mutat la viaţa cea fără de durere, cu adevărat. Iar acum, cu rugăciu­nile voastre, uşuraţi toată dure­rea celor ce se apropie cu credin­ţă de racla voastră, cei ce sun­teţi mari cu numele; pe care, să­rutând-o cu dragoste, vă fericim.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Ceea ce ai zămislit fără de ardere Focul dumnezeirii şi ai născut fără de sămânţă pe Domnul, Izvorul vieţii, Născă­toare de Dumnezeu, ceea ce eşti plină de har, izbăveşte pe cei ce te măresc pe tine.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Cei ce am dobândit ocrotirea ta, Preacurată şi care am fost izbăviţi din nevoi cu rugăciu­nile tale, cu Crucea Fiului tău întru totul fiind păziţi, după datorie cu toţi pe tine cu dreap­tă credinţă te mărim.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
22 Iulie