Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Marta

Canoane

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Marta

Troparul Sfintei Cuvioase Marta, glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Marta, duhul tău.

 

Cântarea 1

Glasul al 8-lea

Irmos: Cel Ce a sfărâmat în mare...

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănită fiind cu dumnezeiescul dor al bunătăţilor celor veşnice, mărirea şi hrana cea stricăcioasă o ai defăimat. Pentru aceasta şi viaţă îngerească dumnezeieşte ai vieţuit, preacuvioasă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De râvnă dumnezeiască fiind aprinsă şi trăind cu bărbăţie dumnezeiască, le-ai născut credincioşilor luminător şi îngrădire, pe al doilea Samuel, hrana cea frumoasă a pustietăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Odrasla înfrânării s-a arătat, răsărind nouă pe soarele cel mare şi mult luminos, pe preaînţeleptul Simeon, cel ce este sprijinitor şi zid de apărare al Răsăritului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cei născuţi din pământ, Născătoare de Dumnezeu, prin harul cel dumnezeiesc şi prin naşterea ta cea de negrăit, fii ai lui Dumnezeu făcându-ne, te cântăm cu dinadinsul, pe tine, Ceea ce eşti Singura Pricinuitoare a mântuirii.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu este sfânt ca Domnul...

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roadă preacinstită din pântecele tău Stăpânului aducându-I, jertfă desăvârşită pe tine te-ai adus Cuvioasă Marta, prin focul înfrânării, cu cântări pe Dânsul lăudându-L.

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfă bine primită şi pururea vieţuitoare Hristosului tău l-ai adus pe cel odrăslit din coapsele tale, preacuvioasă de Dumnezeu purtătoare, întărirea credincioşilor, zid şi îngrădire de apărare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

La înălţime cerească ţi-ai ridicat sufletul şi trupul, cu fecioarele cele înţelepte împreună ai fost vieţuitoare şi pildă dumnezeiască celor ce cu credinţă aleargă către Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe piatra nădejdii mele punând eu înălţările sufletului meu, Preacurată, în chip neclintit petrecând pururea, te laud şi te măresc pe tine.

Irmosul

Nu este sfânt ca Domnul şi nu este drept ca Dumnezeul nostru, pe Care Îl laudă făptura; şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Din muntele cel umbros...

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos pururea înainte avându-L, te-ai depărtat de dragostea şi de dorirea celor stricăcioase; pentru aceasta, te-ai învrednicit, Sfântă Marta, de har, pe Acela preaslăvindu-L.

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întreitul val al patimilor arzându-l, Preacuvioasă Marta, ai stins năpădirea fiarelor sălbatice şi laţurile cele cu multe împletituri ale lui Amalec cel înţelegător le-ai ruşinat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcutu-te-ai îngrădire şi zid de apărare pentru cei ce cu dragoste curată te cinstesc pe tine şi săvârşesc sfântă pomenirea ta, de Dumnezeu fericită, ajutătoarea credincioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai Nor Înţelegător, Născătoare de Dumnezeu, purtând cu trup pe Însuşi Soarele Slavei, Carele luminează toată făptura cu lumina harului celui dumnezeiesc.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Din noaptea necunoştinţei...

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe stâlp fiind înălţată şi la cer privind odrasla ta, prin aceste dumnezeieşti lucrări ai lăudat, Sfântă Marta, pe Hristos, Cel Ce este întru înălţime.

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răspuns din cer ai luat în chip vădit, de Dumnezeu Fericită Marta şi ai zămislit din dumnezeiasca descoperire pe slujitorul cel mare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Odrasla ta, preacuvioasă, o pune înainte cetatea Antiohiei, sprijinitor cald şi zid de apărare şi scăpare celor ce sunt în nevoi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiag al puterii avându-te cei ce nădăjduiesc spre tine, Dumnezeiască Mireasă, biruiesc taberele celor potrivnici.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Dă-mi mie haină luminoasă...

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Împărăteasa tuturor dorind-o din suflet, te-ai împodobit singură cu curăţia şi haruri ai dobândit printr-însa, Preacuvioasă Marta.

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De bătrâneasca ta înţelepciune, Cinstită Marta, s-au mirat îngerii şi oamenii, cântând pe Făcătorul tuturor, pe Cel Ce te-a preamărit pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un pom frumos şi cu frumoase mlădiţe te-ai împodobit pe tine însăţi şi oglindă neîntinată te-ai făcut prin arătarea Duhului Sfânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Linişte în viforul patimilor şi al mâhnirilor, pe tine, Stăpână, pururea înainte văzându-te, alerg la adăpostul mântuirii.

Irmosul

Dă-mi mie haină luminoasă, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

 

CONDAC

Glasul al 2-lea

Podobie: Pe cea întru rugăciuni...

În rugăciuni stând înaintea Domnului şi Preacuratei Fecioare, Născătoarei de Dumnezeu cântare şi laude aducându-i, Cinstită Marta, ai născut pe pruncul cel sfinţit, pe preaminunatul Simeon, pe luminătorul a toată lumea; cu care pururea roagă-te pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cel Ce ai întemeiat...

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De haina cea pătimaşă dezbrăcându-te, în haina nepătimirii te-ai îmbrăcat şi lui Hristos, Mirele Cel Curat, te-ai logodit, făcându-l bucurie.

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlp de foc s-a arătat odrasla ta, Cinstită Marta, lumea luminând şi pe cele din lume curăţindu-le de nepriceperea cea întunecoasă şi de orice altă urgie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zburdările trupului le-ai stins şi de măiestriile vrăjmaşilor celor înţelegători te-ai scârbit, Preacuvioasă Marta şi împletirile acestora le-ai surpat la pământ.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

A vedea noi slava Fiului tău şi curat a ne desfăta de ea ne-am învrednicit noi cei ce dorim şi te cântăm pe tine. Pentru aceea, roagă-te cu dinadinsul pentru noi, Ceea ce de la Dumnezeu eşti cu daruri Dăruită.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Domnul, Cel Ce S-a preaslăvit...

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sărăcia de cele vremelnice, ai câştigat bogăţia şi slava cea veşnică, Preacuvioasă Marta şi pentru aceasta, ai grăit cu dragoste: pe Domnul lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L pe El în veci.

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântă Marta, Preacuvioasă, născând pe Simeon, inima şi dorirea ta fiind cunoscută de Dumnezeu, din pruncie cu credinţa inimii l-a încoronat Dumnezeu, Căruia el îi cântă cu credinţă întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Ziua cea luminoasă a prăznuirii tale cugetele credincioşilor le luminează şi străluceşte ca un Luceafăr tot pământul, până la toate marginile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a zidit firea noastră S-a îmbrăcat cu aceasta din tine, Născătoare de Dumnezeu; şi acum închipuieşte şi înnoieşte, ca un Iubitor de oameni, pe cei ce cu cântări te slăvesc şi te mărturisesc cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul

Să lăudăm să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînâlţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Domnul, Cel Ce S-a preaslăvit în muntele cel sfânt şi în rug prin foc a arătat lui Moise Taina naşterii pururea Fecioarei, lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Mărimu-te pe tine...

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Într-un chip împreună dănţuind cu fiul, Sfântă Marta, roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pentru cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vieţuind cu bună credinţă, bărbăteşte te-ai nevoit întru osteneli, din care ai agonisit bogăţie cerească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sărutăm sicriul moaştelor tale, Sfântă Marta Preacinstită, din care scoatem apele tămăduirii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai mult decât razele soarelui rugăciunea ta răsărind, luminează, Preacurată, pe cei ce te măresc pe tine.

Irmosul

Mărimu-te pe tine, Maica lui Dumnezeu şi te slăvim, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Neîncetat trăind în rugăciuni şi în milostenie, ai plăcut lui Dumnezeu, Prealăudată Marta, căci, mergând adesea în dumnezeieştile Biserici şi cu lacrimi şi cu post rugându-te şi cu credinţă, ai primit pe pruncul cel sfinţit. Cu acela împreună roagă-te ca să ne mântuim din nevoi noi, care cu dragoste te cinstim pe tine.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Fecioară cu totul fără prihană, care pe Dumnezeu Cel mai presus de fiinţă L-ai născut, împreună cu cei fără de trupuri pe Acela neîncetat roagă-L să ne dea iertare de păcate şi îndreptare vieţii mai înainte de sfârşit, celor ce cu credinţă şi cu dragoste te cântăm pe tine după datorie, Singura întru tot Lăudată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Stând lângă Crucea Ta, Ceea ce Te-a născut mai presus de fire, Hristoase şi neputând suferi să Te vadă pătimind fără dreptate, se tânguia plângând şi striga Ţie: Cum pătimeşti, Cel Ce eşti din fire fără patimă, Dulcele meu Fiu? Laud bunătatea Ta cea desăvârşită.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie