Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei

Troparul Sfântului Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei, glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Ierarhe Chiril, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea l

Glasul al 4-lea

Irmosul

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult cu mâinile lui Moise în chipul crucii puterea lui Amalic în pustie a biruit.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce te-ai arătat luminător luminat prin raze cuvântătoare, ne străluceşti nouă de la Dumnezeu harul Duhului cel dătător de lumină, ca după vrednicie să lăudăm pomenirea ta, Sfinte Părinte Chirile.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umplutu-te-ai de luminarea dumnezeiescului Duh, Sfinte Chirile, ca un păzitor al poruncilor lui Hristos şi fiind curăţit de patimi, te-ai făcut cu adevărat locaş Treimii Celei preaîndumnezeite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un plin de râvnă şi de îndrăzneală, mărite Chirile, fără de minciună ai stricat toate bârfelile cele împotriva lui Dumnezeu, ale eresurilor celor cu credinţă rea, fiind părtinitor Ortodoxiei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Ceea ce ai născut pe Făcătorul a toate, pe Mântuitorul şi Domnul, ai tămăduit zdrobirea omenirii, care era sfărâmată de căderea strămoşilor, Preacurată Mireasă a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te întru Hristos, Sfinte Ierarhe Chirile, cu cuget întărit ai rupt măiestriile vicleanului balaur ca pe o ţesătură de păianjen.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scuturat-ai de la sufletul tău, Sfinte Chirile, noroiul patimilor, surpând toată înălţimea cugetelor care s-a ridicat împotriva lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un nevoitor cu bună socoteală, tare te-ai abătut de către toată buna pătimire a trupului, ca de o stricăcioasă şi vicleană, Sfinte Părinte Chirile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Ceea ce între Femei singură este binecuvântată, ca pe un Locaş al lui Dumnezeu, cu toţii să o slăvim întru veselie cu tot felul de bunăcuviinţă.

Irmosul

Se veseleşte de Tine Biserica Ta Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Ridicat pe cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine strigând: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te Hristos pe tine, Sfinte Părinte Chiril că ai biruit patimile cele stricăcioase ale sufletului şi cu bună socotinţă ai supus trupul, purtătorule de Dumnezeu părinte, te-a pus pe tine mai-marele scaunului Bisericii celei dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un fiu iubit moştenind bunătatea lui Marcu cea părintească, te-a făcut primitor şi scaunului, urmând după urmele dumnezeiescului evanghelist.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o oaie ai fost păstorit de Hristos, iar ca un păstor ai păstorit turma cu cuvinte înţelepte hrănitoare de suflet, hrănind-o din destul, ca în nişte verdeaţă în florile harului, Sfinte Părinte Chirile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu cuviinţă dumnezeiască ai născut, Fecioară, pe Dumnezeu Cuvântul Întrupat din tine şi ai rămas Fecioară. Pentru aceasta cu glasuri neîncetate prin credinţă neîndoită, strigăm către tine: Bucură-te, Stăpână.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina cea sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul tău, Sfinte Chirile, se aseamănă în adevăr cu o curgere iute de pârâu încântător, care surpă măiestriile celor cu credinţă rea.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din temelie ai surpat întocmai necurata despărţire a lui Arie şi spurcata amestecare a lui Savelie, Sfinte Chirile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lăsat-ai, Părinte Chirile, la Biserica lui Hristos, cuvintele tale cele îmbogăţitoare ca nişte aur şi ca nişte comori mai scumpe decât pietrele cele de mult preţ.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine poate să tâlcuiască taina ta, Preacurată? Căci ai încăput în pântecele tău, pe Cel Ce nu-L încape toată zidirea.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Serafimul a dat Proorocului jăratecul cu cleştele, iar tu dai cu mâinile Bisericii lui Hristos Curăţirea cea aprinsă ca jeraticul din focul cel dumnezeiesc, sfinţite tăinuitorule.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai sfărâmat pe cel de alt neam ca Samson pe vrăjmaşii lui, ci ai sfărâmat toate învăţăturile cele străine ale celor de altă credinţă şi ai dat ortodocşilor biruinţă, Sfinte Părinte Chirile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind tu adevărat povăţuitor la Sinodul cel de Dumnezeu adunat şi ai surpat semeţia cea cu credinţă rea a lui Nestorie, vrăjmaşul lui Hristos, fiind osârdnic cu râvna pentru Maica lui Dumnezeu, Cea adevărată, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mirele cel Înţelegător, aflându-te pe tine cu totul Porumbiţă Desăvârşită şi Preafrumoasă şi Crin luminat şi Floare a văilor, S-a sălăşluit întru tine, o, Maica lui Dumnezeu.

Irmosul

Jertfi-voi ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC

Glasul al 6-lea

Podobie: Plinind rânduiala cea pentru...

Adâncul învăţăturilor cuvântării de Dumnezeu, lămurit ne-ai izvorât nouă din izvoarele Mântuitorului, care îneacă eresurile, fericite şi turma nevătămată de întreitele valuri o păzeşte; că marginilor eşti învăţător, ca cel ce arăţi cele dumnezeieşti.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi au strigat: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În muntele Sinai intrând odinioară în nor Moise, a luat Legea, care grăieşte numai cele scrise. Iar tu, fericite Chirile, ai descoperit adâncimea Duhului, cea ascunsă într-însele.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelegerile Legii, ce au fost date mai înainte prin pilde ca unor prunci, acoperite ca nişte boboci de trandafir, tu le-ai descoperit, părinte, tâlcuind însemnările în chip lămurit.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cărţile cele anevoie de înţeles ale proorocilor celor propovăduitori de Dumnezeu şi de Dumnezeu insuflate, fiind tu insuflat cu harul Duhului, Care a umplut pe prooroci, curat ni le-ai descoperit nouă, Părinte Chirile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lămurit teologhisind, Părinte Chirile, ai mărturisit, trei Ipostasuri întru Unire dumnezeiască, neamestecată şi întru osebire nedespărţite şi neschimbate, întru o Fiinţă şi întru o Dumnezeire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce șade pe scaunul cel înalt, aflându-te pe tine, Fecioară, pe scaun cuvios lui Dumnezeu, S-a odihnit. Bine eşti cuvântată tu, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână Preacurată.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca vărsarea mării a izvorât întru tine cu adevărat izvorul înţelepciunii, căci au curs din pântecele tău râuri pururea curgătoare de dogme ortodoxe, părinte, precum mai înainte a zis Hristos, căci cărţile tale cele alese de Dumnezeu, întrec mulţimea nisipului.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te păstor şi înţelept învăţător al Bisericii, Chirile Cuvioase, lămurit ai descoperit amândouă aşezămintele de lege şi având cuvintele tale ca o întărire şi ca o moştenire părintească, strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Unirea cea de negrăit a Atotfăcătorului Cuvântului, Carele S-a întrupat pentru noi, o propovăduieşti că este nedespărţită şi neosebită, neamestecată şi întocmai; ferindu-te de schimbările una întru alta, strigi: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat născând pe Dumnezeu, cu adevărat te-ai arătat Maică lui Dumnezeu, purtând adevărat numire de Dumnezeu, Preacurată, adeverind numele Dumnezeirii după asemănarea Celui născut. Pentru aceasta credincioşii cu cuget dumnezeiesc, te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână fără prihană.

Irmosul

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; şi puterea focului au stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Eva prin boala neascultării...

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată înălţarea, care s-a ridicat împotriva cunoştinţei lui Hristos şi a Maicii Lui, desăvârşit o ai surpat, Sfinte Chirile, necredinţa lui Nestorie despre doi fii, asemenea şi amestecarea celor fără de cap o ai surpat.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu întregimea minţilor şi cu luminarea harului, teologhisind pe Treimea de o Fiinţă, pe Fiul cel Întrupat Dumnezeu, arătându-te apărător al Născătoarei de Dumnezeu, acum te-ai preaslăvit, fericite, întru cele dintru înălţime.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Uită-te de sus cu milostivire către noi, care te lăudăm pe tine, părinte, dând biruinţă celor purtători de cruce şi prin rugăciunile tale înălţând fruntea ortodocşilor şi luminează pe cei ce măresc pomenirea ta, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Porţi în braţele tale Jăratecul cel înţelegător, pe care l-a văzut Isaia, Maică a lui Dumnezeu Preacurată, înţelegându-se în chipul nostru, care dă şi mântuire lumii. Pentru aceasta toţi te slăvim pe tine, Fecioară.

Irmosul

Eva prin boala neascultării blestem înăuntru a adus, iar tu, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit. Pentru aceasta, toţi te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Îmbogăţindu-te de dumnezeiască înţelepciune, părinte, ai izbucnit izvoare de dogme, care spală tina cea preastricată a eresurilor, adăpând cu darul inimile credincioşilor şi brazdele Bisericii le satură, Sfinte Părinte Chirile. Pentru aceasta cu dragoste cinstindu-te, săvârşim pomenirea ta, de Dumnezeu insuflate, prealăudate ierarhe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

Iar de va fi Post:

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe înţelepciunea şi Cuvântul în pântecele tău zămislind fără de ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut, pe Cel Ce ţine lumea şi în braţe ai avut pe Cel ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor şi Făcătorul şi Domnul. Pentru aceasta te rog pe tine Preasfântă Fecioară şi cu credinţă te slăvesc, ca să mă izbăveşti de greşeli, când va fi să stau înaintea feţei Ziditorului meu. Stăpână Fecioară Curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruieşti, pentru că poţi toate câte le voieşti, Prealăudată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înţelepciunea şi Cuvântul...

Mieluşeaua văzând pe Cruce pe Mielul şi Păstorul şi Mântuitorul, se văita lăcrimând şi cu amar striga: lumea se veseleşte luând izbăvire, iar pântecele meu se aprinde văzând răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, îndelung-răbdătorule Doamne, adâncule al milei şi izvorul cel nedeşertat, milostiveşte-Te şi dăruieşte iertare de greşeli celor ce laudă cu credinţă dumnezeieştile Tale patimi.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie