Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul

Cântarea 1

Glasul al 8-lea:
Irmos: Apa trecând-o...

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Legea lui Hristos, preaviteazule, cea scrisă de Duhul întru tablele inimii, prin mucenicie arătând-o, Împărăția cerească ți-ai dobândit. 

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

A ta pomenire de peste an voind cu cunună de cântări să o încununez, din cer, încununate mucenice, cu harul tău mintea mea îndreptează-o.

Slavă...,

Umbrindu-te harul lui Dumnezeu, gura ta ai lărgit, ca un leu, Mucenice, asupra vrăjmașilor credinței, pe Ziditorul a toate mărturisind.

Și acum..., a Născătoarei:

Scară către ceruri te-ai făcut, zămislind cu trupul pe Cuvântul lui Dumnezeu; la Care, Fecioară, ca o maică, ne mijlocește iertarea greșelilor.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul: Cel ce bolta cerească...

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Defăimând dumnezeii acestui veac mincinos, martor te-ai făcut cu îndrăznire Dumnezeului celui viu mărturisirea ta, pecetluindu-o, fericite Iuliu, cu stropirea sângelui. 

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Arătatu-te-a Domnul luminător minunat, o, preaminunate Iuliu, pe tăria Bisericii, cu strălucirile pătimirilor tale lumea luminându-o, prealăudate.

Slavă...,

Minunat ai săgetat cu ale răbdării săgeți toată păgâneasca pornire împotriva lui Dumnezeu, gonind cu sabia bărbăției, Slăvite, toate năvălirile celor necredincioși.

Și acum..., a Născătoarei:

Ajutorul tău grabnic, Maică, știindu-l noi, robii tăi, pururea alergăm către tine întru primejdie, că apărare ești și scăpare preatare și zid întărit și scut drept-credincioșilor.

 

Sedealna
glasul al 4-lea: 
Podobie: Degrab ne întâmpină...

Cu Crucea întrarmându-Se slăvitul Tău Mucenic, Hristoase Dumnezeule, a biruit pe vrăjmaș, pe al răutății începător, lumii ca un luceafăr minunat a strălucit, călăuzind pe oameni la închinarea Treimii. Pentru a lui mijlocire, ca un Bun, mântuiește-ne.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzi, Dumnezeule...

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ucenic al Cuvântului vădindu-te, Sfinte, după cuvântul Lui ți-ai urât până și sufletul, viu în ceruri iarăși dobândindu-ți-l.

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Celui care a întocmit cerul și pământul ascultător fiind, ai rămas, preaînțelepte, nesupus poruncilor tiranului. 

Slavă...,

Neplecat arătându-te la făgăduințele dregătorului, ai plinit făgăduința ta către Împăratul împăraților.

Și acum..., a Născătoarei:

Biruință trimite-le celor ce te cântă, Maică a Domnului, împotriva uneltirilor celor preaviclene ale vrăjmașilor.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Luminează-ne pe noi...

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Iernii idolești vitejește te-ai împotrivit, de dumnezeiasca văpaie a dragostei aprinzândute, prealăudate Mucenice. 

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Umbra închinării celei păgânești ai gonit, că închinarea în Duh și în adevăr ca pe o rază ai lucit-o, preafericite. 

Slavă...,

La lăcașul tău cu credință adunându-ne, îți săvârșim prăznuirea de peste an, slăvite Iuliu, cu evlavie și cu dragoste.

Și acum..., a Născătoarei:

Iarbă fiind eu, preauscată, focul patimii grabnic mă mistuie, Maică; ci scapă-mă, ceea ce Focul dumnezeirii ai încăput.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea...

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Luptându-te pentru legea Domnului, ai ținut făgăduințele tale până la moarte, slăvite Mucenice, Împărăția cerească și veșnică luându-o de la Hristos, Puitorul de lupte, slăvite.

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Umbrindu-te cu umbrirea Duhului, în priveliște ai vestit cu râvnă înțelepciunea de taină, ascunsă și mai înainte de veci a lui Dumnezeu, a Celui ce prin moartea Sa înviere a dat muritorilor.

Slavă...,

Iubit-ai pe Cel ce ne-a iubit, pe Hristos, mai presus decât toate, că nici viața, nici moartea, nici lipsa, nici strâmtorarea, prigoana, ori sabia de dragostea Acestuia n-au putut să te rupă, viteazule.

Și acum..., a Născătoarei:

Născându-L pe Împăratul cerului și al pământului, Fecioară, cu trupul, Împărăteasă-a-toate ești, Maică, și Solitoare fierbinte la tronul Lui celora ce te laudă, deDumnezeu-Născătoare vestindu-te.

 

Condac
glasul al 8-lea:
Podobie: Apărătoare Doamnă...

Pe Mucenicul cel destoinic și preaînțelept, pe Sfântul Iuliu, pe ostașul Ziditorului, să-l cinstim după dreptate toți credincioșii; că îndrăzneală dobândind la Împăratul ceresc, mijlocește celor care îl laudă, zicând: Bucură-te, de Hristos încununatule. 

Icos

Înger te-ai arătat pe pământ, Mucenice, și ostaș al Împăratului lumii; că întruparea Lui ai vestit și capul pentru El ți l-ai dat sabiei, de-trei-ori fericite; pentru aceasta auzi acestea: Bucură-te, prin care Treimea se slăvește; Bucură-te, prin care Satana se zdrobește. Bucură-te, al poruncii dumnezeiești împlinitorule; Bucură-te, al poruncii omenești dezlegătorule. Bucură-te, turnule de neclintit al credinței lui Hristos; Bucură-te, săgeată care străpungi pe vrăjmașii cei gândiți. Bucură-te, că strălucești cu lumina lui Hristos; Bucură-te, că izgonești negura necunoștinței; Bucură-te, cel ce depărtezi năvălirile vrăjmașilor; Bucură-te, cel ce încununezi pe credincioși cu daruri. Bucură-te, prin care bunacinstire se veștește; Bucură-te, prin care se laudă Ziditorul. Bucură-te, de-Hristos încununatule.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii din Iudeea...

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ispitit cu arginții pierzători ai Satanei și de sfatul cel preaviclean, nu ți-ai umplut, Slăvite, dreapta ta spre vânzarea Celui care ne-a mântuit, răscumpărându-ne pe toți cu al Său sânge.

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Urâciunea cumplită a închinării la idoli ai defăimat-o, vestind pe Ziditorul lumii și Mântuitorul, pe Hristos, Căruia cântăm: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Slavă...,

La lăcașul tău, Sfinte, cu osârdie pașii azi îndreptândune, lăudăm pe Cela ce pe tine, slăvite Mucenice, te-a slăvit, strigând: Bine ești cuvântat, Dumnezeul Părinților noștri.

Și acum..., a Născătoarei:

Isaia, Stăpână, mai înainte fecioară-maică te-a vestit, ca ceea ce ai rămas în naștere fecioară și la fel după naștere, născând pe Emanuil, pe Dumnezeu și Omul.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Împăratul ceresc...

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Inima și Duhul, fericite Iuliu, cu vitejia cea bună umplându-ți, ai luat în ceruri cununa biruinței. 

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Urmând cu moartea Biruitorului morții, capul tău spre tăiere ai plecat, zdrobind căpățâna șarpelui, Mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Urmând în toate Dumnezeului păcii, sub picioarele tale frumoase ai zdrobit pe satana, prealăudate Iuliu.

Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul.

Adânc înfiptă și întemeiată pe piatră, pe Hristos, temelia având-o, puhoiul ispitei nu te-a clintit, slăvite.

Și acum..., a Născătoarei:

Ocrotitoarea celor ce pururea te cântă de-DumnezeuNăscătoare, păzește-i pe cei ce își pun, Stăpână, nădejdea în tine.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Fecioară Preacurată...

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Din viața stricăcioasă la cea nestricată cu sfinte luptele tale pentru Hristos, dumnezeiescule Iuliu, astăzi te-ai mutat. 

Stih: Sfinte Mucenice Iuliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Uitarea și nici vremea nu au putut, Mucenice, să întunece ziua ta aceasta, ci ca un soare răsare celor ce te cinstesc.

Slavă...,

Cu oștile din ceruri și cu Mucenicii la Dumnezeu mijlocește-ne pururea, prealăudatule Iuliu, iertarea păcatelor.

Și acum..., a Născătoarei:

Nădejde nesurpată celor în necazuri, de Dumnezeu Născătoare, ești pururea și bucurie, Fecioară, celor înviforați

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei