Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei, glasul al 4-lea

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1

glasul al 5-lea

Irmos: Calul şi pe călăreţul...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce te-ai încununat cu cununa nestricăciunii şi stai înaintea Scaunului Domnului, prin rugăciunile tale, preafericite, păzeşte pururea pe cei ce cu credinţă cinstesc pătimirea ta cea luminată.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtătorule de Dumnezeu Sfinţite Mucenice Simeon, arătatu-te-ai vas cinstit al Dumnezeiescului Duh, din care ungându-te, ai păstorit poporul cel ales la apa cunoştinţei, prin toiagul Dumnezeieştilor dogme, mucenice.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai în lume cu fapta şi cu cuvântul întru viaţă luminată şi ai păstorit poporul la verdeaţa cea dătătoare de viaţă, cuvioase, care cinsteşte Dumnezeiască pomenirea ta, mucenice.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Purtat-ai pe mâini pe Cel Ce poartă toate şi ai alăptat ca pe un Prunc pe Dătătorul de lapte; roagă-L pe Dânsul, Fecioară, să se milostivească spre tot poporul Lui, care cu credinţă te laudă pe tine.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel Ce ai înfipt...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumos făcându-ţi mişcările sufletului şi umblând pe calea cea care duce sus, de la toată calea cea rea te-ai abătut, şi te-ai adus către Uşa Vieţii, mărite, spre odihna cea veşnică.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Depărtându-ţi cugetul de patimile cele trupeşti, ai adus jertfă fără de sânge Celui Ce S-a jertfit pentru noi şi vestind Dumneze­iasca Lui Întrupare cea mai presus de cuvânt, te-ai junghiat ca un miel fără de răutate, părinte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o jertfă curată şi fără de prihană te-ai adus la Masa lui Dumnezeu, fericite, fiind junghiat de voia ta pentru credinţă, ca o ardere de tot bineprimită, lăudat fiind cu mărire de cinste, pururea pomenite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbă vi tu-ne-ai pe noi de blestemul cel strămoşesc, ca Ceea ce ai Întrupat pe Cuvântul Cel ce a încununat pe toţi cu binecu­vântări, pururea Binecuvântată, Podoaba pătimitorilor şi Curăţitoarea păcătoşilor, Preacurată.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Dumnezeiască deşertarea Ta...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ducându-te legat, sfinţite învăţătorule, ai dezlegat uneltirile celui viclean şi vitejeşte luptându-te, ai primit cununile nestricăciunii, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu săgetările cuvintelor tale, Preasfinţite Mucenice Simeon, ai rănit adunările celor fărădelege şi cu focul sângiurilor ai ars înşelă­ciunea mulţimii zeilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferinţele tale picură vindecări celor ce sunt bolnavi la suflet, căci te-ai arătat de faţă, aseme­nea cu Apostolii la obiceiuri şi râvnitor Dumnezeieştilor purtă­tori de lupte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mai presus de cuget răsărind din tine Soarele dreptăţii, a luminat lumea şi a topit iarna înşelăciunii, Fecioară de Dumnezeu Dăruită, Preacurată.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel Ce Te îmbraci cu lumina...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce prin pătimirea ta te-ai arătat stâlp şi întărire a Bisericii lui Hristos, păzeşte-o pe dânsa neclintită şi nemişcată în veacuri, prin mijlocirile tale, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cântări fericim vieţuirea ta şi prigoanele şi luptele tale, prin care te-ai învrednicit sfârşitului celui fericit, Preafericite Mucenice Simeon.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu credinţă cinstind o Dumne­zeire în Trei Ipostasuri, ai risipit înşelăciunea mulţimii de zei şi prin chinuri ai primit cununa, părinte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Eu, cel ce cu credinţă măresc Naşterea ta cea de Netâlcuit, să te aflu Mântuitoare din osândă în ceasul judecăţii, Stăpână, Fecioară.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Marea patimilor...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plin de Dumnezeiască veselie te-ai arătat, Fericite Simeon, primindu-ţi fericitul sfârşit prin sabie, împreună cu o sută de Dumnezeieşti mucenici.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tineri şi bătrâni, monahi şi preoţi, săvârşindu-vă lupta cea bună pentru Hristos, v-aţi jertfit ca nişte miei.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vieţuind fericit, cu adevărat aţi dobândit sfârşit fericit întru Hristos, săvârşindu-vă bucuroşi prin sabie, purtătorilor de chinuri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Răsărit-a din tine, Preasfântă, Ziditorul şi cu Razele Dumne­zeieştii cunoştinţe a luminat pe cei din noaptea necunoştinţei, Fecioară Curată.

 

CONDAC

glasul al 2-lea

Ca un soare a răsărit nouă credincioşilor sfântă pomenirea voastră, pe care astăzi o săvârşim, Preaînţeleptilor, Sfinţiţilor Simeon şi Acachie, strigând: rugaţi pentru noi pe Cel Singur şi Iubitor de oameni.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Domnul părinţilor...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfeşnic te-ai cunoscut, arătând lumina cunoştinţei şi prin străduire minunat ai risipit întunericul necunoştinţei de la oamenii care fără minte se închinau focului, cuvioase.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai înaintemergător adunării pătimitorilor, cu care împreună săvârşindu-te prin sabie, de Dumnezeu Cugetătorule Mucenice Simeon, strigai: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poporul cel de mult număr al mucenicilor şi al Dumnezeieştilor preoţi şi al celor împreună nevoitori ce s-au adunat din multe cetăţi, cu cuviinţă să-l cinstim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă patimile inimii mele, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, linişteşte tulburarea care-mi înviforează mintea şi mă miluieşte pe mine, cel ce strig: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Ţie, Făcătorul a toate...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-tejăratec înţelegător, Părinte Simeon, nu te-ai închinat focului, ci arzând mate­ria cea amară a credinţei în mulţi zei, după vrednicie te-ai mutat către Lumina Cea Neajunsă, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vindecă neputinţele noastre, mucenice, alungă întunericul inimilor noastre şi ne arată părtaşi vieţii celei veşnice, prin mijlocirile tale cele către Domnul, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chinurile tale, părinte, ne picură nouă veselie sufletească şi alungă multe feluri de patimii şi bolile trupurilor celor ce cu credinţă năzuiesc la racla ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătatu-s-a rugul nears, ca să însemne mai înainte Cinstită Naşterea ta Preacurată, că primind în pântecele tău pe Focul Cel Dumnezeiesc, nicicum nu te-ai ars. Drept aceea te lăudăm pe tine, Fecioară.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Isaie, dănţuieşte...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adusu-te-ai Împăratului tuturor ca o tămâie bine primită, ca o junghiere sfinţită, ca un mir, ca un prinos preafrumos, ca un trandafir cu bun miros, ca o veselie a mucenicilor, Înţelepte Simeon.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te întărire tuturor credincioşilor, Ierarhe, Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, te-ai jertfit ca un berbec şi te-ai mutat la Curţile Împărăteşti cele Înţele­gătoare şi strălucindu-te de Dumnezeiasca Slavă stai înaintea Dumnezeului şi Împăratului tuturor, bucurându-te.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tabăra cea cinstită a mucenicilor, propovăduind pe Hristos în mijlocul păgânilor, a prăpădit mulţimea demonilor celor vrăjmaşi şi s-a împreunat cu Oştile cele îngereşti, lăudaţi cu Dumnezeiască mărire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Maica lui Hristos Dumnezeu, cu străluciri prea­luminate luminează cugetul meu cel cuprins de întunericul cel rău al necunoştinţei ca, dobândind luminare Dumnezeiască, să vestesc măririle tale, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Ca soarele ne-a răsărit nouă sfântă pomenirea ta, Înţelepte Ierarhe Simeon şi a mucenicilor celor dimpreună cu tine, luminând pe cei credincioşi. Pe care săvârşind-o astăzi strigăm: rugaţi-vă pentru noi Celui Singur şi Iubitor de oameni, purtătorilor de chinuri.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Nu s-a despărţit de Firea Cea Dumnezeiască, făcându-Se Trup în pântecele tău, ci făcându-Se Om a rămas Dumnezeu, Cel Ce după naştere te-a păzit pe tine, ca mai înainte de naştere, Fecioară, Maică Preacurată, Însuşi Domnul. Roagă-L pe Elneîncetat să ne dăruiască nouă mare milă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Mieluşeaua Cuvântului cea Nespurcată, Fecioara Maica cea fără de stricăciune, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel Ce a Răsărit dintru dânsa fără de dureri, tânguindu-se precum se cădea ca unei Maici, striga: vai mie, Fiul meu! Cum pătimeşti, vrând să mântuieşti pe om din necinstea patimilor!

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
20 Mai