Canon de rugăciune către Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Sofronie şi către Sfântul Mucenic Oprea (2)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Sofronie şi către Sfântul Mucenic Oprea (2)

Troparul Sfinţilor Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Sofronie şi al Sfântului Mucenic Oprea, glasul 1:

Luptătorilor pentru Orto­doxie, ca nişte îngereşti trâm­biţe aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credinţe şi ca nişte înţelepţi propovăduitori, pe popor l-aţi hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Mari au fost oste­nelile lucrării voastre; mare şi osârdia propovăduirii; mare a fost şi rodul luptei voastre drep­te, pururea pomeniţilor ostaşi ai lui Hristos.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cânta-voi Ţie, Doamne...

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Duhul vostru văzând acum surpată unirea cea dezbinatoare de fraţi, bucuraţi-vă Preacuvioşilor Părinţi ai noştri Visarion şi Sofronie şi tu Sfinte Mucenice Oprea. Căci iată, as­tăzi şi-au dat rodul deplin oste­nelilor voastre pentru apărarea dreptei credinţe.

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu creştinească vitejie într-armându-vă, aţi îmbărbătat întreg poporul cel asuprit, să stăruiască în dreapta credinţă; şi la lupta cea bună l-aţi pornit, prealăudaţilor luptători pentru Ortodoxie: Sfinţilor Visarion, Sofronie şi Oprea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Temniţă şi grele suferinţe aţi îndurat, prealăudaţilor luptători pentru dreapta credinţă. Pentru aceasta, creştinească cinstire v-aţi agonisit şi de veş­nică pomenire v-aţi învrednicit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Proorocii Domnului, Preacu­rată, au vestit alegerea ta, cea Binecuvântată între femei; iar dreptul Simeon, cu dar dăruit fiind, a primit din mâinile tale pe Dumnezeiescul Prunc, veselindu-se şi preamărind pe Dumnezeu. Pentru aceea şi noi, păcătoşii, cu osârdie te preamărim.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Biserica cea stearpă...

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-vă cu Puterea Celui Ce a purtat pe Cruce neputinţele noastre, întru tot lăudaţilor mărturisitori şi mu­cenici, aţi înfruntat trufia cea deşartă a celor ce umblau să stri­ce dreapta credinţă, de Dum­nezeu fericiţilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fricoşi s-au arătat tiranii stăpânitori, când de puţină oaste s-au văzut păziţi. Dar tu, Cuvioase Părinte Sofronie, măcar că nu de către oaste într-armată erai urmat, cu îndrăznire stăpânitorilor le-ai vorbit, bine ştiind că duci o luptă dreaptă şi binecuvântată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu frângere de inimă, în ru­găciune v-aţi nevoit şi cu poş­tire, firea cea trupească aţi stă­pânit. Pentru aceasta cei fărădelege s-au plecat în faţa virtu­ţilor voastre, Preacuvioşilor Mărtu­risitori Visarion şi Sofronie; şi slobozire aţi dobândit pentru dreptcredincioşii creştini, care din veac preamăresc pe Dum­nezeu, după predaniile apostoleşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce Eva cu neascultare a stricat, tu cu ascultare ai în­dreptat, Preabinecuvântată Maică a Domnului Celui Întrupat. Viaţă ai odrăslit lumii, calea i-ai arătat şi adevărul i l-ai descoperit în Hristos, Cel Ce S-a născut din tine cu Trup.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Pentru dragostea Chipului Tău...

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptând pentru înlătura­rea prigonirii credinţei şi biruind, Sfinţilor Visarion, Sofronie şi Oprea, aţi surpat uneltirile asu­pritorilor împotriva dreptei cre­dinţe. Pentru aceea, cu mărire încununându-vă, rugaţi-vă să se izbăvească sufletele noastre.

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimitorilor pentru Orto­doxie, mângâiere şi nădejde aţi revărsat în sufletele binecredincioşilor români; căci multe şi grele erau prigoanele împo­triva credinţei lor. Pentru ace­ea, toţi v-au urmat cu dragoste şi vă cinstesc astăzi după cu­viinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întru Domnul punând nădej­dea luptei voastre, aţi biruit, măcar că înşivă aţi avut de pă­timit. Pentru aceea Sfânta Bi­serică dreptmăritoare, căreia drum spre biruinţă i-aţi des­chis, cu cântări de laudă cin­steşte astăzi sfântă pomenirea voastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Unitatea credinţei păzeşte-ne-o, Preasfântă Fecioară şi cu rugăciunile tale fereşte-ne de orice dezbinare, în veacul veacului.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mare este Puterea lui Hristos, Cel Ce prin voi a lucrat, viteji apărători ai dreptei credinţe. Că la glasul vostru s-au ridicat fraţii voş­tri preoţi şi credincioşi şi cu grăbire şi cu dragoste v-au urmat înfruntând silnicia prigonitorilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fii credincioşi ai Bisericii lui Hristos cunoscând tu pe cei dosădiţi, pe dreptate i-ai socotit vrednici a sta împreună cu preoţii lor în bisericeştile adunări. Pentru aceasta, cu nemăsurată dragoste de către cei de jos ai fost înconjurat, preavrednicule Sofronie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arzând de râvna strămoşeş­tii Legi, în primejdii de moarte v-aţi pus viaţa, prealăudaţilor luptători pentru Ortodoxie şi la grele osteneli v-aţi silit truditul trup. Dar multă a fost şi dragostea poporului pentru voi, căci iată vă cinsteşte astăzi între sfinţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucurie nespusă avem noi, cei credincioşi, ştiindu-te fără de prihană şi ca la o Preacu­rată Maică alergăm sub Aco­perământul tău, Preasfântă Fecioară, când viforul ispitelor ne tulbură. Roagă-te ca de să­geţile vicleanului să fim feriţi noi toţi.

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-au, mai înainte închipuind...

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oasele, voastre, Cuvioase Visarion şi Mucenice Oprea, s-au împrăştiat şi tru­purile voastre una cu ţărâna s-au făcut. Giulgiu de in curat nimeni nu a adus, ca să le înfăşoare cu cuvenita cinstire. Dar Domnul a răsplătit cu prisosinţă răbdarea voastră, cu mărirea cea cerească îmbrăcându-vă.

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întăreşte-ne, Doamne, să ţi­nem curată credinţa propovă­duită nouă de Sfântă Biserica Ta şi niciodată să nu cădem din ea. Căci ce altceva mai de preţ am putea pune în locul dreptei credinţe şi spre ce bun mai mare am putea alerga, fără nu­mai după mântuirea sufletelor noastre?

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu îndrăznire mare v-aţi ri­dicat împotriva viclenelor unel­tiri şi precum Iona pe niniviteni, aşa şi voi, sfinţilor, pe ai voştri fraţi de la duhovniceasca moarte i-aţi scăpat, preavrednicilor de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat cade-se să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maică şi Maică Fecioară. Că pe toate fecioarele în neprihănire le întreci şi mai presus decât toate maicile stai, că ai născut pe Însuşi Domnul şi Mântuitorul sufletelor noastre.

Catavasie:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-Însa.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Văzând noi astăzi toate nevoinţele voastre, cu nespusă bucurie facem pomenirea voas­tră, prealăudaţilor apărători ai Ortodoxiei; căci, cu Puterea lui Hristos fiind într-armaţi, strălucite biruinţe pentru poporul dreptcredincioşilor aţi secerat, voi cei ce aţi fost adevăraţi soli cereşti şi mucenicească păti­mire aţi pătimit.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii lui Avraam...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfruntând cu tărie asupriri, bătăi şi lanţuri şi temniţă, de nimic nu te-ai înfricoşat, Preacuvioase Părintele nostru Sofronie, ci cu îndrăzneală ai cântat: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neînfricaţi luptători pentru Ortodoxie v-aţi arătat, Sfinţilor Visa­rion, Sofronie şi Mucenicule Oprea; căci nici temniţa nu v-a înfricoşat, nici bătăile, ci, pu­rurea arzând de râvna apărării dreptei credinţe, duhovniceşte aţi cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu fierbinte râvnă iubind strămoşeasca Lege, cu amar aţi plâns pentru prigonirile cele fără de număr, ce cădeau asu­pra celor ce mărturiseau: Bine­cuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preabună Maică, roagă pe Cel Întrupat din tine, ca totdeauna în pace şi cu dragoste să putem cânta: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Catavasia:

N-au slujit făpturii cuge­tătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Izbăvitorul tuturor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sicriul tău neştiindu-l, că cei fărădelege te-au lăsat să putrezeşti în temniţa întune­cată, facem pomenirea ta, Cu­vioase Părinte Visarion; şi cu osârdie te rugăm să dobândeşti tămăduirea de neputinţe, de la Doctorul sufletelor şi al trupu­rilor, cu Care pururea petreci.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschide gura ta cea de Dumnezeu cinstitoare, Cuvi­oase Părinte Sofronie şi roagă pe Dumnezeu, pace să dăruias­că poporului Său; pe arhierei să-i păzească, pe preoţi, pe dia­coni şi cinul cel cu chip îngeresc să ocrotească, iar pe noi să ne mântuiască întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Tinerii cei preaaleşi, întăriţi fiind prin călcarea văpăii tru­peştilor pofte, nici de văpaia cuptorului nu s-au înspăimântat; ci, bărbăteşte, călcând-o, au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe Dânsul în­tru toţi vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Râvna mea cea fierbinte pen­tru curăţia vieţii cunoscând-o tu, Preacurată Fecioară, cu rugăciunile tale ajută-mi săo fac pe ea râu de fapte bune.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala neascultării...

Stih: Sfinte Mucenice Oprea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiască putere l-ai întărit, Doamne, pe smeritul robul Tău Mucenic Oprea, vas ales făcându-l şi sol al durerilor poporului împilat ridicându-l. Pentru aceasta lauda Ta şi pomenirea lui pururea va fi în gura noastră.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Saltă şi se bucură Ţara Ar­dealului, Cuvioase Părinte Visarion, că întru tine Biserica ei a dobândit alinare. Laudă ţi-aduce tot poporul cel dreptcredincios şi cu evlavie prăznuieşte pomenirea ta cea pururea mărită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izbândit-a dreapta credinţă a celor ce asemenea vouă, Sfinţilor Visarion şi Sofronie, nu s-au lepădat de Altarul Dumnezeului Celui Viu. Rugaţi-vă, ca de orice bântuială să fim feriţi noi toţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arhanghelul Gavriil, zicându-ţi „Bucură-te!”, bucurie neamului ome­nesc a binevestit. Căci dintru tine a Răsărit Mântuitorul sufle­telor noastre şi Bucuria desfă­tării Raiului.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Cu cântări de laudă veniţi să cinstim ostenelile şi suferinţele preabinerâvnitorilor luptători pentru Ortodoxie, Sfinţii Cuvioşi Vi­sarion şi Sofronie şi pe Sfântul Muceni­cul Oprea. Cu fierbinte râvnă să păzim şi noi neclintită cre­dinţa în Legea cea dreaptă, în care să primim mântuirea sufletelor noastre.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Nu înceta rugăciunile cele pentru noi, Preasfântă Fecioară; ci, cu a ta mijlocire, izbăveşte-ne de toate nevoile.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
20 Mai