Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail

TroparulSfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmosul

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duh şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maicii şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei bucurându-mă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Apărători Preasfintei Treimi cu un cuget v-aţi arătat închinător Acesteia, preafericiţilor şi staţi înaintea scaunului Treimii, ajutători calzi ai celor ce aleargă la voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ducându-vă la închisoare, purtătorilor de biruinţă, fraţi după trup, cu bucurie împreună aţi cântat Împăratului a toate, zicând din toată inima: veniţi să strigăm Atotţiitorului Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Savel de-a pururea pomenitul şi Ismail minunatul, după vrednicie să fie cinstiţi împreună cu înţeleptul Manuil; că au răbdat multe şi de multe feluri chinuri şi moarte, preamăriţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Moartea şi stricăciunea tu o ai pierdut, întru tot cântată Născătoare de Dumnezeu, născând pe Hristos, Izvorul nestricăciunii, înfrumuseţând cu nemurire şi cu har firea omenească, Ceea ce eşti Preanevinovată.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i şi întru dumnezeiască slava ta, cununilor slavei învredniceşte-i.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte dumnezeieşti struguri s-au făcut mucenici cu adevărat, care ne revarsă nouă vin din via dumnezeieştii nevoinţe, veselind duhovniceşte cugetele cu harul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De păgânătatea tatălui vostru îngreţoşându-vă şi de credinţa cea întru Dumnezeu a maicii voastre înţelepţeşte dorind, aţi primit a doua dumnezeiască naştere a Duhului, purtătorilor de chinuri, fraţi după trup.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind aduşi înaintea tiranului, v-aţi cunoscut trei de Dumnezeu cinstitori; pentru aceasta aţi şi fost arşi tare şi aţi răbdat toate chinurile, preamăriţilor şi mult lăudaţilor mucenici.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca o Împărăteasă împodobită cu lanţuri de aur, de-a dreapta Împăratului şi Dumnezeu, acum stai înainte Stăpână, rugându-te pentru robii tăi.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Cel Ce sade în slavă pe scaunul Dumnezeirii, pe nor uşor a venit Iisus, Cel mai presus de Dumnezeire, prin Palmă Curată şi a izbăvit pe cei ce strigă: Slavă, Hristoase, puterii Tale.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea călcătorului de lege şi adunarea cea de trei ori ticăloasă cu osârdie împlinind poruncile acestuia, aţi fost bătuţi de flecare dintre ei cu câte patru bice de bou crude, o, răbdare preaminunată.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţitor s-a făcut sângele mucenicilor şi har dat de Dumnezeu bine mirositor fiind, fără de zăticnire dau tuturor din izvorul tămăduirilor, cel ce izvorăşte din el fără de încetare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împresurarea de supărări de multe feluri şi de primejdii, cu rugăciunile voastre cele către Hristos goniţi-o de la cei ce săvârşesc cu credinţă preasfinţită şi mult prăznuită pomenirea voastră, vrednicilor de laudă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine de demult te-a numit proorocul Munte Dumnezeiesc şi Sfinţit, Fecioară Curată, peste tot umbrit cu fapte bune, din care S-a arătat Mântuitorul Cuvânt, spre zidirea şi luminarea sufletelor noastre.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască slava ta, că tu Fecioară Neispitită de nuntă ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nesupunându-vă poruncii tiranului, sfinţilor, piroane prin mâini şi prin picioare vi s-au bătut şi cu unghii de fier fiind tare sfâşiaţi, de pe pământ la înălţime v-a spânzurat, dar vi s-a arătat înger care vă îmbărbăta pe voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu trestii unghiile v-au înţepat, sfinţilor şi umerii şi capetele v-au fost pironite, dar voi aţi rămas neschimbaţi şi nu aţi adus jertfă idolilor; pentru aceasta pe voi cu cântări şi cu laude vă cinstim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Flori ce suflă mireasma cugetării de Dumnezeu, grădini ale cunoştinţei de Dumnezeu, pomi ai raiului cei bine-roditori, foarte frumoşi şi purtători de lumină, pe mucenici să-i lăudăm şi cu credinţă să-i fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arată-te, Preacurată, mântuind de năvălirile patimilor şi de viclenii demoni pe robul tău cel ce te-a câştigat Puternică Apărătoare şi Folositoare Neînfricată.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Cugetătorilor de Dumnezeu, care faceţi acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme slăvind pe Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-Însa.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi iubitorilor de praznic, care săvârşiţi această prăznuire dumnezeiască şi cu totul cinstită a mucenicilor, să le adunăm flori de bucurie şi vom lua mântuire de cele cumplite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenici preamăriţi, ca cei ce aţi luat harul minunilor, tămăduiţi bolile sufletelor şi dezlegaţi de cele rele pe cei ce aleargă de-a pururea la voi cu credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De râvna cea dumnezeiască înfocându-vă, cu făclii subţiorile vi s-au ars; pentru a ceasta harul cel dat de la Dumnezeu îl împărţiţi fără de pizmuire şi daţi credincioşilor dezlegare de cele rele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înmulţitu-s-au mai mult decât nisipul mării greşelile sufletului meu şi ca o sarcină grea mă pun jos pe mine; ci tu, Fecioară, mai înainte de sfârşit milostivindu-te, miluieşte-mă.

 

CONDAC

Glasul al 2-lea

Podobie: Cele de sus căutând...

Cu credinţa lui Hristos fiind răniţi, preafericiţilor şi paharul Lui cu credinţă bând, închinăciunile perşilor şi îndrăzneala pe pământ aţi surpat, cei întocmai cu numărul Treimii, rugăciuni faceţi pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului, ci îngrozirea focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra dumnezeieştii cunoştinţe întărindu-vă cugetele inimilor voastre, de momelile vrăjmaşilor nu v-aţi răsturnat, preamăriţilor, cântând: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Despărţitu-v-au pe voi nelegiuitul tiran, Preamăriţilor Savel şi Ismail, chibzuind ca să vă împiedice pe voi, cu amăgire; dar s-a înşelat, căci voi v-aţi arătat viteji neclintiţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Alamundar, împăratul vostru cel persan, venind, v-a poruncit ca unor voievozi ai săi să duceţi daruri de pace către cel fără de lege, iscodindu-vă prin aceasta pentru credinţa voastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-ne pe noi de ispitele ce ne vin asupra şi de toate necazurile pe cei ce te cântă pe tine, cu adevărat Singura Maică a Cuvântului, pururea Fecioară întru toţi vecii.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Venind la locul cel de moarte, îndată capetele v-au tăiat, apoi minune s-a făcut cu adevărat preaslăvită, căci pământul a acoperit trupurile voastre şi necredincioşii cu credinţă strigau: mare este Dumnezeul dreptcredincioşilor în veci.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Din pământ au răsărit ca nişte crini, ce picură dulceaţa bunei mirosiri, cinstitele trupuri cele nevoitoare ale mucenicilor, dăruind tuturor credincioşilor, celor ce pătimesc, cu milostivire, tămăduiri prin rugăciunile lor, ca să binecuvinteze pe Hristos în veci.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe voi purtătorilor de chinuri cei viteji, Savel, Ismail şi Manuil, cei ce aţi strălucit din Persida, rugători către Domnul prea tari avându-vă, cu dragoste strigăm: pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi pe Dânsul în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Domnul, Cel Ce stăpâneşte făptura, Cel Ce S-a întrupat din pântecele tău, pe tine, Fecioară, te-a arătat Doamnă tuturor celor văzute şi celor nevăzute, preamărindu-te ca pe o Maică a Sa fără prihană.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Tot neamul pământesc să sălteze cu Duhul fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te Preafericită Născătoare de Dumnezeu Curată, pururea Fecioară.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi credincioşii cu un glas să lăudăm pe aceşti trei de Dumnezeu înţelepţiţi şi mari mucenici. Căci trupurile lor le-au dat spre chinuri, preamăriţii; dar răbdând din tot sufletul moarte preacrudă, s-au făcut moştenitori vieţii celei neîmbătrânitoare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toţi credincioşii pe Savel, de trei ori fericitul, împreună cu Ismail înţeleptul şi de de-a pururea pomenitul, al acelora mai mare şi frate după trup, pe Manuil să-i lăudăm, preamărindu-i pe dânşii după datorie. Bucuraţi-vă, preaminunaţilor, odraslele Persidei celei bine mirositoare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Opriţi furtuna cea cumplită a barbarilor, care totdeauna se ridică asupra robilor voştri, încetaţi şi dezbinările din Biserică, dobândind iertare de păcate pentru cei ce vă laudă pe voi şi celor binecredincioşi totdeauna biruinţă dăruiţi-le asupra celor potrivnici.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Iubitoare de bine Născătoare de Dumnezeu, care ai născut pe Iubitorul de bine Dumnezeu, de dragostea trupească cea vicleană acum degrab mă slobozeşte pe mine, Stăpână şi mă fă să fiu rob dumnezeieştii voinţe, pe mine cel ce pier cu lenevirea.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat...

Bătăile cele de multe feluri răbdându-le cu îndrăzneţ cuget, purtătorilor de chinuri, străluciţi mai mult decât soarele. Pentru aceasta prăznuim pomenirea voastră cea luminată, cu credinţă rugându-vă, ca prin mijlocirile voastre să dobândim iertare de greşeli şi câştigarea virtuţilor celor veşnice.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Dumnezeiesc Cort te-ai făcut Cuvântului, Ceea ce eşti Singura Preacurată Maică, care covârşeşti pe îngeri cu curăţia, pe mine, cel ce sunt întinat mai presus decât toţi cu greşeli trupeşti, curăţeşte-mă cu dumnezeieştile ape ale rugăciunilor tale, dându-mi, Curată, mare milă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Mieluşeaua cea Neîntinată, Fecioara şi Maica Cuvântului cea Nestricată, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel Ce a răsărit dintr-însa fără durere, ca o Maică plângând, a strigat: Vai mie, Fiul meu, cum pătimeşti, vrând să izbăveşti pe om de ocara patimilor.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
22 Iulie