Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit

Troparul Sfântului Cuvios Teldor cel Sfinţit, glasul 1:

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Teodor; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut..

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce eşti cu numele darurilor celor dumnezeieşti, primind har dumnezeiesc din luminatele vistierii cele ce nu se cheltuiesc, dă-mi mie dar celui ce vreau să cânt acum prăznuirea ta cu cântări de laudă, pururea pomenite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cugetând cu osârdie legea cea preacurată, cu totul te-ai făcut curat şi lămurit părinte; şi ocârmuindu-te însuţi cu cuvântul cel preacurat, te-ai arătat vas prealuminat şi sfinţit al curăţiei, pururea fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omorându-te lumii şi petrecând pe pământ viaţă întocmai ca un înger, cugetătorule de Dumnezeu părinte, cu dreaptă credinţă ai urmat Celui ce a răsărit din pântece fecioresc, ridicându-ţi Crucea pe umeri, pururea pomenite.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un dar iubit ai adus Stăpânului sufletul tău mântuit, şi prin sihăstrie eliberat de patimi, cuvioase Teodore.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind dat lui Dumnezeu, ai trecut mai presus de simţirea celor poftitoare, preaînţelepte, şi curat te-ai unit cu mintea cea preaînaltă, pururea fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Depărtatu-te-ai fugind în pustiu mărite, aşteptând pe Dumnezeu Cuvântul, Care a strălucit din Fecioară, întru Care te-ai şi mântuit, vrednicule de minune.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca şi crinul Doamne, biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te împreună locuitor cu Dumnezeiescul Pahomie, ai râvnit obiceiurilor lui, părinte Teodore, urmând înfrânării lui, şi credinţei celei ortodoxe, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudămu-te, părinte, căci după vrednicie ai câştigat împărăţia şi dumnezeiasca strălucire, ca unul ce te-ai făcut iscusit prin curăţie spre împărtăşirea frumuseţei celei nepieritoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Locaşurile etiopienilor, adunările demonilor s-au spăimântat de răbdarea şi de smerirea ta, şi de starea ta cea neîncetată întru privegheri, vrednicule de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru uimire s-au tăiat capetele puternicilor, de frica naşterii tale, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, iar mulţimea curioşilor, după vrednicie s-a arătat minunată de darul cel dumnezeiesc.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mijlocitor lui Dumnezeu...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţinându-te cu fierbinţeală de dogmele cele cinstite, ai risipit socotinţele cele rătăcite ale tuturor eresurilor, ocrotindu-ţi turma ta, cu credinţa Treimii, preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu adevărat ca o lumină ai strălucit pe pământ, vieţuind petrecere fără prihană, pururea pomenite, veselia sihastrilor, lauda pustnicilor, Teodore.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu curgerile lacrimilor adăpându-ţi inima ta sihastrule, o ai făcut aducătoare de roadă Stăpânului Hristos, Care a răsărit din Preasfânta Fecioară, preafericite Teodore.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta cea luminată şi lui Dumnezeu plăcută ţi-a arătat ţie luminarea cerească a sfinţilor, în locaşurile cele cereşti, părinte Teodore.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având ajutor pe Mângâietorul Duh, te-ai făcut biruitor şi purtător de biruinţă asupra duhurilor viclenie, de Dumnezeu cuprinsule Teodore.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu eşti norul cel uşor, pe care şezând Domnul Atotţiitorul, a venit la Egipt şi a făcut cuvioşi luminători.

Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând...

În casa lui Dumnezeu ca un finic ai înflorit, roade de fapte bune, Domnului aducând prin prea bună pustnicia ta, părinte cuvioase. Pentru aceasta te şi fericeşti, ca cel întocmai stătător cu cei fără de trupuri.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorit-ai cunoscut a vedea strălucirea lui Dumnezeu, asemenea ca văzătorul de Dumnezeu. Pentru aceea ai părăsit toate cele văzute Teodore, şi intrând în nori te-ai învrednicit a vedea pe Cel necuprins de minte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nicicum tu fericite Teodore, neprimind otrava şarpelui celui stricător de suflet, pomenirea lui o ai pierdut, înţelepţeşte câştigând în inima ta pomenire de Dumnezeu neîncetată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu sfinţenie ai născut Fecioară Preacurată, pe Sfântul Sfinţilor, Care Se odihneşte întru sfinţi, făcându-Se om pentru multa milostivire, Cel ce S-a întrupat din tine, fiind mai înainte fără de trup.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel cu foc..

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai cu chip de lumină, unindu-te cu lumina cea prealuminoasă, preafericite Teodore, mai presus de fire îndumnezeindu-te cu unirea cea mai aleasă, strigând acum: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Făcându-te mucenic, tare stând împotriva păcatului până la sânge, cugetătorule de Dumnezeu Teodore, ai împodobit creştetul tău cu cununa nevoinţei, strigând acum: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeul cel preaînalt Întrupându-Se din tine, Născătoare de Dumnezeu, S-a arătat nouă Soare luminos al dreptăţii, care luminează marginile pământului cu strălucirile Dumnezeirii. Pe Care acum Îl lăudăm toate lucrurile ca pe un Domn.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon lucrările şi-a despărţit, cu dumnezeiasca poruncă pe Haldei arzând, iar pe credincioşi răcorind, pe cei ce cântau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui celui...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum dezlegându-se oglinzile umbrei, ţi se arată ţie Hristos, nu prin semne, ci mai ales se vede faţă către faţă, cu arătarea adevărului, cel ce eşti cu numele darurilor Mântuitorului şi Dumnezeului nostru.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorirea ta cea dumnezeiască s-a împlinit Teodore, ca unuia ce ai ajuns la săvârşirea sihăstriei, văzând de departe neîncetat pe Cel dorit, pe Care câştigându-L ai încetat de a mai dori, lauda sihaştrilor şi podoaba pustnicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bolind de stricăciune pentru neascultare, Adam cel dintâi s-a înnoit prin tine, Maica lui Dumnezeu; căci fără stricăciune născând tu întrupat pe Cuvântul cel nestricat, ai izgonit stricăciunea şi ai odrăslit nestricăciunea.

Irmosul:

Fiul Părintelui celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, întrupându-Se din Fecioară S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu, cea prealăudată, o slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înţelepciunea...

Părăsind toate cele pământeşti, şi fiind în lume cu trup, te-ai făcut cu duhul părtaş împreună cu îngerii. Căci omorându-ţi patimile trupului, te-ai arătat slugă Treimii, fericite. Pentru aceea tămăduieşti patimile celor bolnavi, şi cu cuvântul goneşti duhurile prin daruri, purtătorule de Dumnezeu Teodore: roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cu credinţă prăznuiesc pomenirea ta.

Canoanele lunii Decembrie

Calendar ortodox
1 Decembrie

(Tedeum)