Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei

Troparul Sfântului Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, glasul al 4-lea

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Porfirie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1

Glasul al 8-lea

Irmosul

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Această pomenire purtătoare de lumină a ta, cinstind-o, Fericite Porfirie, roagă-te să mi se dea din cer Strălucirea Cea Purtătoare de Lumină.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din scutece cu totul te-ai dat pe tine însuţi Domnului şi de Dânsul te-ai lipit cu sufletul şi cu inima, Mărite Porfirie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Omorându-ţi mai întâi toate patimile prin sihăstrie, Părinte Porfirie, te-ai sfinţit preot Celui Ce stăpâneşte viaţa şi moartea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Primind Ploaia Cea Cerească în pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ai uscat ploile păcatului.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toiagul dogmelor tale păstorind sfinţită turma ta la păşune de viaţă, ai bine plăcut lui Dumnezeu, cuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Lumina Dumnezeieştii Cunoştinţe, luminând pe cei din noaptea celor rele, i-ai arătat părtaşi zilei, prin credinţă, Preacuvioase Porfirie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu înălţimea faptelor bune fiind împodobit, preaînţeleptule, Dumnezeu te-a pus în sfeşnic înalt să luminezi pe cei credincioşi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Izbăveşte-mă cu rugăciunile tale de săgeţile vrăjmaşului şi de cugetele ce năpădesc fără de milă inima mea, Preacurată.

Irmosul

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celor cu cugetele deşarte vestind pe Cuvântul a fi întocmai lucrător cu Tatăl, i-ai atras la dreapta credinţă şi i-ai dăruit Dumnezeului tuturor.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu suflări de viaţă ai înviat pe aceea ce era aproape de ceasul cel de pe urmă, spre a doua naştere a ei şi a multora, Preasfinţite Porfirie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu rugăciuni de toată noaptea şi cu stări în picioare de toată ziua, ţi-ai făcut inima sălaş Dumnezeului tuturor, Preacuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind eu cu totul omorât, m-ai înviat din nou, Preacurată, ca Ceea ce ai născut Viața Cea Ipostatnică, pe Fiul şi Cuvântul Tatălui.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Luminează-ne pe noi, Doamne cu Poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt, pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tăind din rădăcină ghimpii cei iubitori de plăceri, ai rodit spicul dreptei credinţe, ierarhe preacinstite.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploile rugăciunilor tale ai deschis cerurile, înţeleptule şi ai împărţit ploaie pe pământ, înecând neghinele ereticilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu ajutorul Dumnezeiescului Duh ai îndreptat tot poporul şi cetatea la Limanul vieţii, scăpând-o din viforul necunoştinţei de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai pe tine te-a ales Ziditorul, din toate neamurile şi ne-a zidit pe noi din nou, locuind întru tine, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune, scoate-mă.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La Dorirea Cea Adevărată ai ajuns, înfrângându-ţi patimile, prin postire; şi bucurându-te, te-ai apropiat de Dumnezeu şi stai înaintea Doririi Celei Desăvârşite, Preafericite Porfirie, dreptarul cel desăvârşit al ierarhilor şi al păstorilor.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pricepându-ţi frumusețea sufletului, ţi s-a arătat pe Cruce întins Cel Ce a fost Înălţat pe dânsa, de a Sa bunăvoie şi paza ei a dat-o în mâna ta, arătându-ţi ţie şi dragostea şi unirea cea desăvârşită către dânsa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unul ce te-ai îmbogăţit cu credinţa verhovnicului Apostol Petru, grăitorule de cele Dumnezeieşti, cu cuvântul tău cel pătrunzător de dreaptă credinţă ai nimicit pe femeia cea făcătoare de rău, care semăna cu viclenie învăţăturile lui Manent, cele aducătoare de stricăciune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel întâi-zidit fiind omorât şi supus stricăciunii, l-ai adus la nestricăciune, născând tu, Fecioară Marie, pe Omorâtorul morţii; şi Întrupând pe Dumnezeu ai arătat cereşti pe pământeni.

Irmosul

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune, scoate-mă.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cele de sus căutând...

Cu preasfinţitele tale obiceiuri fiind înfrumuseţat, cu haina arhieriei te-ai luminat, preafericite de Dumnezeu insuflate, Sfinte Ierarhe Porfirie şi cu înălţările tămăduirilor eşti împodobit, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Tinerii iudei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, strigând: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule, în veci!

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păstorind mieii la păşunea adevărului, ca un miel te-ai adus Păstorului Hristos, Părinte Porfirie, strigând: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule, în veci!

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iisus Hristos îţi dă ţie daruri pentru ostenelile tale, aşezându-te în Locașurile cele Nestricate, Preafericite Porfirie, cel ce strigai: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule, în veci!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu minuni şi cu semne multe a împodobit Hristos viaţa ta, de trei ori Fericite Porfirie, după Care dorind, strigai: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule, în veci!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndură-te de mă izbăveşte, Fecioară, care ai născut pe Îndurătorul Dumnezeu Cuvântul; şi cu Lumina Cea de la tine luminează-mă, ca să strig: Binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Preacurată.

 

Cântarea a 8-a

Irmos

Tinerii cei de Dumnezeu grăitori în cuptor împreună focul şi văpaia călcând-o, au săltat strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvântul tău cel înţelept s-a surpat meşteşugitorul răutăţii; iar inimile credincioşilor cu osârdie s-au veselit, sfinţite propovăduitorule, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu adunarea părinţilor eşti aşezat şi împreună cu duhurile cuvioşilor te veseleşti, părinte fericite, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Surpând la pământ altarele demonilor, ai zidit biserici lui Dumnezeu, întru care mulţime de cuvioşi cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu faptele tale cele bune, mohorând haina cea împărătească, Cuvioase şi cu dânsa ca un preot împodobindu-te, dănţuieşti întru Împărăţiile cele de sus, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Una ce eşti mai presus de toate făpturile şi mai Desfătată decât Cerurile, Maică Fecioară, te-a iubit Fiul tău şi din tine a luat Trup.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerii cei de Dumnezeu grăitori în cuptor împreună focul şi văpaia călcând-o, au săltat strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre. Căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece Fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, credincioşii, o mărim.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vetreala Crucii, cârmuit fiind de Dumnezeiasca mână a Atotţiitorului, ai trecut valurile vieţii, cuvioase părinte; şi te-ai odihnit la Limanurile vieţii, ajungând la Bucuria Cea Veşnică şi la Desfătarea Cea Înveselitoare.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajungând la bătrâneţe plin de zilele Duhului, cuvioase şi îmbrăcându-te cu neprihănirea ca şi cu o haină şi strălucind de podoaba preoţiei, te-ai mutat la Lumina Cea Neapusă, ca să priveşti cu desfătare pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scoţând cu gura îndulcirea cea Dumnezeiască, ai răspuns cuvânt de mântuire, fericite, care alungă amărăciunea patimilor şi cu dulceaţă duhovnicească veseleşte pe toţi, cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea de peste an, Sfinte Ierarhe Porfirie, de Dumnezeu insuflate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un soare ai cunoscut pe Hristos, Care a vorbit cu noi prin Trup părinte; şi luminându-ţi ochii sufletului cu Strălucirile Lui, te-ai făcut stea cu totul luminoasă, îndumnezeindu-te prin înfiere, sfinţite făcătorule de minuni, părinte cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iartă-mă, Mântuitorule, Cel Ce Te-ai Născut şi ai păzit pe Ceea ce Te-a născut Nestricată după naştere; şi când vei şedea să-mi judeci faptele mele, să treci cu vederea nelegiuirile şi păcatele mele, ca un Dumnezeu fără de păcat, Milostiv şi Iubitor de oameni.

Irmosul

Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre. Căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece Fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, credincioşii, o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Fiind întărit pe piatra credinţei, înţeleptule, ai îndrăgit Piatra pe care a văzut-O odinioară Proorocul Daniel, pe Hristos Dumnezeul nostru. Înălţatu-ţi-ai glasul şi gândul către Ziditorul; lovit-ai cu praştia pe vrăjmaşii care îţi supărau trupul, Cinstite Părinte Porfirie, întâistătătorul Gazei.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Înnoit-ai, Preacurată, prin Dumnezeiasca ta naştere, fiinţa pământenilor, cea ucisă de patimi; şi ai sculat pe toţi din moarte, la Viaţa Cea Nestricăcioasă. Pentru aceasta după datorie cu credinţă te fericim, Fecioară Preaslăvită, precum Însăţi mai înainte ai zis.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Fecioară cu totul fără de prihană, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a trecut prin Sfântul tău suflet, când ai văzut Răstignit de voie pe Fiul şi Dumnezeul tău. Pe Acela, Binecuvântată, nu înceta a-L ruga să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
26 Mai

glas 3, voscr. 5