Canon de rugăciune către Sfinţii Mari Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest şi către Sfânta Muceniţă Lucia fecioara din Siracuza

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Mari Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest şi către Sfânta Muceniţă Lucia fecioara din Siracuza

Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest, glasul al 3-lea:

Statornicia purtătorilor de biruinţă, cei cinci la număr: Sfinţii Mari Mucenici Eustratie şi Auxentie împreună cu ceilalţi luptători, înfruntând cu îndrăzneală focul şi celelalte chinuri, au primit de la Hristos cununile măririi; Căruia se şi roagă, să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfintei Muceniţe Lucia fecioara din Siracuza, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Lucia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos, Cel Ce a hotărât să se dea lupta, şade în cer şi cu dreapta cea Atotputernică, răsplăteşte cu daruri pe luptă­torii cei de pe pământ, întinzând Dumnezeieşti cununi celor din jurul Sfântului Eustratie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi să vedem ceata cea mucenicească a celor cinci la nu­măr, că fulgeră de Lumină Preastrălucitoare, având căpetenie pe doritul Mucenic Eustratie, cel încu­nunat cu har Dumnezeiesc.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dezbrăcând brâul ostăşiei celei de pe pământ, l-ai adus Împăratului Celui Adevărat, luând asupra-ţi de la Hristos, prin Sfântul Mucenic Evstratie, semnul dure­roasei încercări, Sfinte Auxentie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei din jurul Sfântului Eustratie sunt ca nişte stele ale credinţei, care de-a pururea se mişcă pe cer, luminează sufletele credin­cioşilor şi strălucesc cu răsfrân­geri de lumină; pe aceştia după vrednicie să-i lăudăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În porfiră vopsită cu sângiurile tale şi luminos îmbrăcată, locuieşti în cele de sus, ca o fecioară de împărat, împodo­bită cu Dumnezeieşti Străluciri, Sfântă Muceniţă Lucia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Loc Încăpător te-ai făcut Firii Celei Dumnezeieşti, Preacurată Născătoare de Dumnezeu; pen­tru aceasta, dorind de tine Sfânta Lucia, ca o fecioară s-a adus pe urma ta, Fiului tău.

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu nădejdea chinurilor peste fire te-ai umplut de toată bucuria, ca de o comoară tăinuită, Sfinte Eustratie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune duhovni­cească şi cu puterea de a te îm­potrivi ispitelor, ai biruit închi­narea la idoli cea tiranică, mu­cenice al lui Hristos, Mucenice Auxentie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o podoabă prealuminată a Bisericii aţi ajuns, muceni­cilor, fiind împodobiţi cu rănile lui Hristos.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arzându-ţi-se mădularele cu cărbunii chinurilor, prin răb­dare ai stins nebunia înşelăciu­nii idoleşti, Sfinte Mucenice Evstratie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Primit-ai acum Împărăţia Ce­rurilor, Preamărită Muceniţă Lucia, ca o mireasă preafrumoa­să a Împăratului şi Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de toate şi cu ade­vărat te cinstim pe tine, Născă­toare de Dumnezeu, credincioşii; că tu, Ceea ce eşti fără prihană, ai născut pe Dumnezeu, Care S-a Întrupat.

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat fără sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti, Doamne!

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Pentru dragostea Chipului Tău...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe când primeai loviturile pe trupul tău, ai lepădat şi întinăciunile sufletului, cu credinţă frângând săgeţile vi­cleanului balaur, Sfinte Eustratie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preamăritu-S-a întru mădu­larele tale, purtătorule de biru­inţă, Împăratul Slavei şi te-a umplut de mărire negrăită, cu puterea minunilor, Mucenice Eustratie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând îndrăznelii pesca­rilor, pe Înţeleptul Evghenie l-ai adus Stăpânului, vânându-l cu mreaja cea mucenicească, Sfinte Eustratie.

Stih: Sfântă Muceniţă Lucia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceea ce ai aflat îndrăzneală la ceidintru înălţime, Sfântă Muceniţă Lucia, cere de la Dumnezeu să dea iertare de greşeli, celor ce cu dragoste te cinstim pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind cu fecioria şi cu adevărul, te-ai logodit cu Cu­vântul Cel Răsărit din Maica Fecioară, fără stricăciune, Prealăudată Muceniţă Lucia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înţelegând, după naştere, că Fecioria îţi este pecetluită, Fecioară, cu credinţă ai mărit pe Cuvântul, Cel Ce în chip de negrăit S-a născut din pânte­cele tău.

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbră deasă. Venit-ai, Întrupându-Te din Cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă Puterii Tale, Doamne!

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Luceafăr strălucind limpede, aşa ai răsărit în ceata mucenicilor, Mărite Mucenice Eustratie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te pe tine, de Dum­nezeu Înţelpţitul Mardarie, strălucind de Lumina Cea Înţele­gătoare, a alergat la tine, ca un miel la păstor, Sfinte Eustratie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mardarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Socotit-ai, Preafericite Mar­darie, toate cele înveselitoare ca nişte lucruri netrebnice, bi­ruind legile firii cu dragostea pătimirii.

Stih: Sfântă Muceniţă Lucia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Numai frumuseţile tale îmi sunt plăcute, ca unei fecioare; pe Tine, Doamne, Te iubesc, striga tare Sfântă Muceniţă Lucia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, bună moştenire! O, parte de Dumnezeu dată! O, tânără femeie, care cu cuget frumos ai biruit înşelăciunea strămoaşei!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mintea omenească nu poate să priceapă zămislirea ta cea mai presus de cuget, Maică Fecioară; că ai născut pe Dum­nezeu.

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, ai trimis nouă pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare, dăruindu-ne pace; deci povăţuiţi fiind la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos îmi este mie în loc de toate şi Patrie şi Cinste şi Nume, striga cu glas mare Sfântul Mardarie; că de la tine a în­văţat, Mare Mucenic Eustratie, aceasta.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mardarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătrunzându-ţi-se picioarele ai fost pironit cu capul în jos şi cu frigări înroşite în foc ţi s-a ars spatele; iar duhul ţi l-ai dat Stăpânului, Sfinte Mucenice Mardarie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Evghenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba fiindu-ţi smulsă nu încetează a lăuda; iar mâinile tale tăiate se ridică către Dumnezeu, Sfinte Evghenie, cerând mân­tuire, pentru cei celaudă pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cinstită înaintea Domnului a fost moartea ta, muceniţă; că ai ales mai bine moartea decât viaţa, pentru ca să ai în tine viu pe Hristos, o, cinstită!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aflându-te pe tine, Fecioară Putere şi Întărire, muceniţa su­ferea cu tărie chinurile şi bucurându-se, se aduce după tine, Stăpânului tuturor.

Catavasie:

Din pântece pe Iona, ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară Sălăşluindu-Se şi Trup luând, a ieşit lăsând-o Nestricată; că Cel Ce n-a pătimit stricăciune, pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Nevătămată.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe Născătoarea de Dumnezeu...

Luminător prealuminos te-ai arătat celor ce şedeau întru în­tunericul necunoştinţei, purtătorule de biruinţă. Că agonisindu-ţi credinţa ca pe un scut, nu te-ai temut de semeţiile vrăjmaşilor, Sfinte Mucenice Eustratie, arătându-te mai bun vorbitor decât ritorii.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe Născătoarea de Dumnezeu...

Nevoindu-te cu deadinsul şi păstrând fecioria nestricată, bucurându-te, te-ai adus Făcă­torului tău. Că lepădându-te de mirele cel lumesc, prealăudată, te-ai logodit cu Hristos şi săvâr­şind călătoria prin credinţă şi prin luminată mucenicie, dai acum tămăduiri celor ce te cin­stesc pe tine.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul persienesc...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având cugetul muceniciei nestrămutat, mucenice şi cinstind un Dumnezeu în Treime, ai defăimat chinurile, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeule al meu şi Doamne!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un fericit ai umblat pe calea cea fără de prihană, plecându-ţi genunchii cu mulţumire Izbăvitorului; iar sufletul ţi l-ai dat în mâinile Stăpânului, ca o jertfa cu bun miros, Sfinte Mucenice Auxentie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Soţ de oaste, de călătorie, de temniţă şi de acelaşi cuget şi vrednic soţ moştenitor al Împă­răţiei lui Hristos cu Sfântul Evstratie, s-a arătat Mucenicul Orest.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu, Cel Ce a dat hrană Proorocului Ilie prin corbi, făcând minuni, a descoperit cinstitul tău cap, celor ce-l doreau ca un ospăţ mult dorit de lume, Sfântul Auxentie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Focul Dumnezeirii luminându-te, de foc nu te-ai înfri­coşat. Pentru aceasta faci puru­rea să plouă credincioşilor ape de Dumnezeieşti tămăduiri, se­când răutăţile patimilor, purtătoare de biruinţă, Sfântă Muceniţă Lucia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Maică, pe tine cea Curată şi Nestricată, te-a iubit Cuvântul Cel Curat şi Întrupându-Se din tine, a zidit iarăşi pe om deplin, Cel Ce a preamărit pe Sfânta Lucia, cu minunile.

Catavasie:

Tinerii în dreapta credinţă fiind crescuţi, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat; ci în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizându-ţi buzele cele curate, ai tras Putere de la Dumnezeiescul Duh, Sfinte Mucenice Eustratie şi ai dat pe faţă netemeini­cia credinţelor celor pierză­toare de suflet; şi cinstind pe Dumnezeul Cel în Treime, ai strigat: Binecuvântaţi pe Dom­nul toate lucrurile Domnului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Neştiind tiranul statornicia ta, gândea să-ţi înfricoşeze cu­getul tău cel nebiruit cu ameninţarea focului; pe care defăimându-l strigai popoarelor, bucurându-te: Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Domnului.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţeleptele tale sfaturi, Sfinte Mucenice Eustratie, întărindu-se cugetul Mucenicului Orest cel ne­biruit a sărit pe patul de fier, cel înroşit în foc, urmând tine­rilor celor care au risipit vă­paia, strigând: Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Domnului.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Orest, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tinsu-ţi-ai trupul cu răbdare, Mărite Mucenice Orest, pe patul cel de foc şi te-ai numărat împreună cu mucenicii, bucurându-te în­tru Domnul şi te-ai odihnit în Locaşurile cele Cereşti, strigând: Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Domnului.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu suferinţele tale, Cinstită Muceniţă Lucia, ai întunecat ochii nele­giuiţilor şi gândul cel destrăbălat şi semeţ al celor străluciţi l-ai umilit şi ai înălţat la Dum­nezeu pe cei ce cântă cu credinţă: Binecuvântaţi pe Dom­nul toate lucrurile Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai mai Înaltă decât cerurile, născând, Preacurată, pe Dumnezeul Cel Ceresc, Care a făcut cerească toată frământătura pământenilor şi a lumi­nat cinstita pomenire a Muceniţei Lucia. Aceluia strigăm: Binecuvân­taţi pe Domnul toate lucrurile Domnului.

Catavasie:

Cuptorul cel răcorit a închipuit Chipul Minunii celei mai presus de fire; că nu a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii pântecele Fecioarei, în care a intrat. Pentru aceasta, cântând, să strigăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De dragoste Dumnezeiască fiind atins către călăto­ria cea de aici, vădit ai înfrun­tat amăgirile tiranilor, Fericite Eustratie şi te-ai sârguit, ca un luptător, către răsplata chemă­rii celei de sus.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Eustratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Foarte te-ai bucurat, purtătorule de biruinţă, de hotărâ­rea osândirii, ieşită din nebunia tiranului şi ai slăvit pe Cel Ce-ţi răsplăteşte ţie pentru nevoinţe, Sfinte Mucenice Eustratie, lăudând pe Hristos, Pierzătorul morţii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi toţi iubitorilor de mu­cenici, să fericim cu laude sfin­te pe surpătorii înşelăciunii, pe Înţeleptul Mucenic Evghenie, pe Sfinţii Orest şi pe Mardarie şi împreună cu ei pe Mucenicii Auxentie şi pe Eustratie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o fecioară preafrumoasă, tânără şi împodobită cu frumu­seţe şi cu tinereţe stai şi acum, pururea purtătoare de cunună, în jurul lui Hristos, Cel Întrupat din Fecioară, Sfântă Muceniţă Lucia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lumină ne-a Răsărit nouă din pântecele tău cel Neispitit de bărbat, Fecioară; cu ale cărei semne luminoase fiind Dum­nezeieşte luminată ai dat pe faţă Lumina a Cărei numire este Cea de Bucurie, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară.

Catavasie:

Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-L Îl slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Biserica, stropindu-se cu sân­gele mucenicilor, a făcut să în­florească ortodoxia credincioşi­lor, lăudându-se şi zicând: fala mucenicilor v-aţi arătat, sfinţilor.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Cu credinţa Preasfintei Treimi fiind în­tărit şi cu arma adevărului într-armat, ai surpat semeţia cea străină a rătăcirii; şi smul­gând de la vrăjmaş sabia cuvin­telor, ai tăiat cu ea împotrivirea minciunii. Deci, purtător de bi­ruinţă arătându-te asupra înşe­lăciunii, ai murit cu trupul, dar trăieşti cu duhul, purtătorule de biruinţă, Mucenice Eustratie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăru­iască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu credinţă sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Înviat-ai din morţi...

Cuvântul Tatălui S-a pogorât pe pământ, iar Îngerul cel Lumi­nos a strigat către Născătoarea de Dumnezeu: Bucură-te, Bine­cuvântată, că numai tu Singură ai păzit Curăţia, primind în pântece Zămislit pe Dumnezeu şi Domnul cel mai înainte de veci, ca să mântuiască din ră­tăcire neamul omenesc, ca un Dumnezeu.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
18 Iulie