Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Pavel din Latro

15 Decembrie

Troparul Sfântului Cuvios Pavel din Latro, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună...

 

Ca cel ce eşti împreună lo­cuitor cu cei fără de trup şi tu­turor cuvioşilor părtaş, Prealăudate Pavel, pe tine te lău­dăm şi ne rugăm ţie: roagă-te pentru noi ca întotdeauna să aflăm milă.

 

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Hristos Se naşte, slăviţi-L...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mie, celui ce mă nevoiesc şi acum să-ţi aduc cântare nouă de laudă, de Dum­nezeu purtătorule, Sfinte Pavel, prin deshiderea gurii, dă-mi har a grăi, cu rugăciunile tale, preacuvioase, ca să vestesc cinstitele tale nevoinţe.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinereţe ai luat jugul Domnului, cuvioase şi în braz­dele inimii tale ai semănat grâul cel duhovnicesc şi ai se­cerat spicele care întăresc su­fletele, de Dumnezeu binecu­vântatule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru sudorile cele prea multe ai primit în schimb Îm­părăţia cea de sus, tu, care ai trăit pe pământ ca un fără de tup şi ai vieţuit viaţa îngerilor. Deci şi acum în Ceruri, stând înaintea Preasfintei Treimi, adu-ţi aminte de noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Trupul meu cel stricăcios luându-l Cel fără de trup, din sângiuirile tale, Dumnezeiască Mireasă şi în iesle culcându-Se de bunăvoie, trupul acesta pe care L-a luat, Îl îndumnezeieşte Cel Preabun, prin unirea cu el, Maica lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Fiului, Celui Născut...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, bărbăţia ta, prealăudate! O, sufletul tău cel viteaz! Că dorind să sfărâmi fălcile leilor celor nevăzuţi, ai purtat în timpul nopţii sarcină pe umeri două pietre prea mari.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cine poate să spună precum se cuvine luptele tale? Că tu, călătorind pe căile prea aspre ale pustietăţii, ai mâncat poa­me crude, obişnuindu-te să-ţi desfătezi gustul cu durerile înfrânării.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzătorul de Dumnezeu Moise s-a învrednicit odinioară de privirea cea Tainică în mijlo­cul rugului; iar Preacinstitul Pavel, cerând cu strigare foc de sus, s-a aflat pe sine aprins, fără de ardere.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu firea fără de început fiind, Cuvinte, ca Dumnezeu şi cu Tatăl întocmai la cinste fiind, ai luat început sub ani, născându-Te din Fecioara şi cu firea Om Te-ai arătat; şi petre­când ca un Prunc, Te-ai văzut înfăşat în scutece.

Irmosul:

Fiului Celui Născut fără stricare din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat, mai presus de fire, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră Sfânt eşti, Doamne.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Toiag din rădăcina lui Iesei...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De somn şi de şederea ta în genunchi la priveghere fiind biruit oarecând, în vre­mea tinereţilor tale şi văzând acest lucru Petru, cinstitul tău învăţător, te-a lovit peste obraz, părinte şi dându-ţi lovitura îndată ţi-a dat şi tămăduirea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeu deosebi vor­bind şi de El apropiindu-te fără de mijlocire, Sfinte Pavel, părintele nostru, niciodată n-ai mai fost biruit de somn după certarea Învăţătorului tău; ci, ca fiind fără de trup ai petrecut pururea neadormit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vas preasfinţit arătându-te, ai primit pe Hristos, Mirul Cel Ceresc, în inima ta; şi aprinzându-ţi făclia înfrânării tale celei răbdătoare, prin petrecerea cea îmbunătăţită ai alergat către Mirele Cel Dumnezeiesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvinte, cerul avându-l ca scaun şi pământul ca aşternut al picioarelor Tale, Întrupându-Te ai intrat în pântecele Fecioarei şi în peşteră sărăcăcioasă Te-ai Sălăşluit şi de la magii din Răsărit, ca un Împă­rat şi Dumnezeu Om, daruri ai primit.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dumnezeu fiind al păcii...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De întinăciunea patimilor curăţindu-ţi mintea, te-ai făcut oglindă fără de pată, pri­mind pururea Strălucirea Du­hului. Pentru aceasta s-a um­plut de ocară ispititorul, nă­vălind asupra ta, cel ce ai în­văţat că răutatea firii este ne­putincioasă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dobândind ca locuitor în ini­ma ta Înţelepciunea Cea Adevă­rată, pe Hristos Dumnezeu, ai doborât la picioarele tale pe neînţeleptul izvoditor al răutăţii, care încerca să te momească cu felurite viclenii, pe tine, de Dumnezeu Înţelepţite Pavel.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiu al zilei fiind şi vas al lu­minii, aidefăimat pe începăto­rul întunericului, care se por­nea cu neruşinare ca un leu asupra ta, cu cutremurarea pământului, cu sfărâmarea pie­trelor şi cu năluciri înfricoşându-te, cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aruncat fiind afară din Eden, Adam cel dintâi, S-a Întrupat din tine Cuvântul Cel fără de început, Tânără Mi­reasă, Dumnezeiască pururea Fecioară; şi în ieslea necuvân­tătoarelor culcându-Se ca un Prunc, a izbăvit neamul nostru din robia lipsei de judecată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După cum Mântuitorul Hristos, Dumnezeul nos­tru, a săturat cu puţine pâini mulţime de popor, aşa şiSfântul Pavel, ucenicul lui Hristos, cu puţină apă dintr-un mic vas de lut, mulţime a veselit până la săturare, iar rămăşiţele vădesc în­destularea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oprit-ai seceta cu rugăciu­nile tale, minunate şi ai dezle­gat foametea cea ameninţă­toare şi cu apele ce cădeau de sus ai udat pământul şi ai adă­pat brazdele lui cele uscate, făcând să crească, să sporească şi să se înmulţească cu harul, roadele lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Viaţa cea fără durere cu du­reri ai câştigat-o şi opreşti răutatea cumplitelor dureri ale celor ce cu credinţă cer de la tine să dobândească tămăduire, preacinstite, podoaba părinţi­lor. Pentru aceasta te rog, dez­leagă durerile mele cele sufle­teşti şi trupeşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvinte al Tatălui, Fiule al lui Dumnezeu, Cel fără de început şi mai înainte de toţi vecii Dumnezeu; iar ca un Om făcându-Te Prunc, din Maică Curată, Dumnezeiască Fiică, ai încăput în peşteră, Cel Ce eşti Neîncăput. Pentru aceasta toţi minunându-ne, ne închinăm Tainei Celei mari.

Irmosul:

Din pântece pe Iona l-a lepădat fiara mării ca pe un prunc, precum l-a primit; şi în Fecioară Sălăşluindu-Se Cuvântul şi Trup luând, a ieşit păzind-o Nestricată. Că Cel Ce nu a pătimit stricăciune, a păzit Nevătămată pe Ceea ce L-a născut.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei drept cinstitori...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un soare strălucind ai luminat îndată Răsăritul şi suindu-te pe stâlp, te-ai găsit ca în mijlocul cerurilor şi ai ve­selit toată lumea cu învăţăturile tale, strigând: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Depărtatu-te-ai, fugind de tulburările lumeşti şi după cum zice psalmistul, în pustiu sălăşluindu-te tu, cel binecu­vântat de Dumnezeu, ai primit în inima ta pe Dumnezeu, Care te păzeşte cu pază de înger.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzut-ai cu ochii minţii chi­nurile cele de dincolo şi sufletul tău cel iubitor de oameni s-a în­tristat cu inima, udându-ţi pu­rurea aşternutul cu lacrimi, ca şi David, în vremea nopţii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel fără de trup Se Întrupează şi Cel fără de ani în ani Se naşte şi cu scutece Se înfăşoară pentru noi, Domnul, Cel Ce înfăşoară pământul cu negură; El Însuşi Trup arătându-Se Neschimbat, mai presus de înţelegere, din cea Neispitită de bărbat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel răcorit...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cântare bine alcătuită şi plină de armonie ai cân­tat împreună cu David, zicând: mângâierile Tale, Împărate a toate, au veselit sufletul meu, în chip strălucit, cu ajutorul iu­birii Tale de oameni, Sfinte Preacuvioase Pavel. Pentru aceasta, bucurându-te ai şi stri­gat: să binecuvinteze toată făp­tura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dându-ţi ţie cele dorite Zidi­torul, te primeşte cu hrană proaspătă şi cu trei foi de ver­deaţă te hrăneşte, cu cuviinţă Dumnezeiască, ca pe unul ce din pruncie ai călcat în picioare toate poftele. Şi îţi dă acestea prin mâna îngerului, ca celui ce ai râvnit viaţa îngerească, Prea­mărite Pavel, de Dumnezeu purtătorule.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Au putut scăpa de pedeapsă cei trei bărbaţi legaţi care erau condamnaţi, că părăsiseră sluj­ba cea de obşte; că funia dezlegându-se în chip nevăzut, cu chemarea numelui tău, părinte preamărite, ai izbăvit din pri­mejdii pe cei legaţi, întorcându-se singură pe mâinile celui ce-i ţinea legaţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce a născut pe Soarele dreptăţii cheamă prin stea pe magi, cu aur şi cu smirnă şi cu tămâie, să se închine într-un chip nou Celui Ce S-a făcut Prunc în chip Neschimbat; pe Care păstorii L-au slăvit şi mulţimea îngerilor Îl laudă, preaslăvindu-L ca pe Cel Ce este după Fiinţă Dumnezeu şi Om după fire.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Irmosul:

Cuptorul cel răcorit a în­chipuit chipul Minunii celei mai presus de fire, că nu a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii nu a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta cântând să strigăm: să binecuvinteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Taină Minunată...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndrăzneala ta către Dum­nezeu o mărturisesc lucru­rile cele minunate, pe care le-ai săvârşit, după călătoria ce ai făcut la Dânsul; că pe mulţi de felurite neputinţe i-ai eliberat, cu untdelemn din candela ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avându-ţi sufletul întreg lu­minat, cuvioase, cu totul te-ai adăpat din mirul harului; de­monii cu untdelemn îi alungi, pe leproşi îi curăţeşti şi ustu­rimea cumplită a rănilor capu­lui şi a ulcerelor o potoleşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împodobindu-ţi haina cea sfântă cu curgerile sângiurilor tale, preasfinţite, după sfârşitul muceniciei tale ai intrat în Cortul cel Sfânt al lui Hristos. Şi acolo îţi aduci aminte şi de noi, cei ce te lăudăm pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În anii cei mai de pe urmă, zămislit-ai în pântecele tău pe Fiul, pe Care Tatăl L-a născut mai înainte de veci, Maică Neispitită de bărbat. Pentru aceasta şi steaua îl arată pe Cel din ceruri şi pământul cu peş­tera pe Cel de pe pământ.

Irmosul:

Taină Minunată şi Neobiş­nuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L, Îl slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Fiind cârmuit cu puterea Făcătorului a toate şi într-aripându-te cu Puterea Crucii, uşor ai trecut prin viforul vieţii şi ai ajuns cu adevărat la Lima­nul cel Dumnezeiesc, trăgând după tine multă agonisire de fapte bune; pe care ai adus-o Stăpânului tuturor şi L-ai auzit zicându-ţi: bine, slugă bună! Şi celelalte care urmează aces­tora. Pentru aceasta, Fericite Pavel, roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste cin­stesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Marie Preacinstită, Vasul Stăpânului, ridică-ne pe noi, cei căzuţi în adâncul cumplitei deznădejdi şi în greşeli şi întris­tări; că tu te-ai făcut Mântuire păcătoşilor şi Ajutor şi Ocroti­toare Puternică şi miluieşti pe robii tăi.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Văzând Mieluşeaua cea fără de prihană gol spânzurat pe Lemn pe Mieluşelul şi Păstorul, plângând striga, tânguindu-seca o Maică: cum voi lăuda, Fiul meu, îngăduinţa Ta cea mai presus de grai şi Patima cea de bună­voie, Preabunule Dumnezeule?

Citește alte articole despre: Canon de rugaciune, Sfântul Cuvios Pavel din Latro