Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici

Cântarea 1

Irmosul: Cel ce a trecut adâncul Mării Roșii…

Bine este a lăuda pe aleșii lui Dumnezeu în a căror ceată strălucește acum Sfântul Ioan, mângâind și tămăduind cu mare bucurie pe fiii Bisericii care se roagă lui cu credință și învățându-ne prin pilda vieții sale cea plină de nevoințe să fim râvnitori întru ajutorarea celor aflați în suferință.

Sfinte Ierarhe Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

O, dorirea inimii tale de Dumnezeu iubitoare încă din pruncie ai dorit a fi atlet al Adevărului, căci astfel ai fost cucerit de pildele minunaților sfinți, care nu și-au cruțat viețile pentru dreptatea dumnezeiască.

Slavă...

O vreme ai cumpănit calea pe care să o urmezi, ostășia sau slujirea lumii, dar ai simțit în sufletul tău chemare mai puternică să-ți închini cu totul viața slujirii Sfintei Biserici a lui Hristos.

Și acum...A Născătoarei:

Întru tine ne lăudăm Născătoare de Dumnezeu și pe tine te avem mijlocitoare neînfruntată. Tindeți mâna ta nebiruită și zdrobește pe vrăjmașii noștri, trimițând robilor tăi ajutor de la Fiul tău și Dumnezeul nostru.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul: De Tine se bucură Biserica Ta, Hristoase…

Sfântă pomenirea Ta o prăznuim cu bucurie, o, arhipăstorul și călăuzitorul nostru, și cinstim cinstitele și nestricăcioasele tale moaște, cerând mijlocirile tale.

Sfinte Ierarhe Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ai luat asupra ta chipul îngeresc „îmbrăcat cu toate armele lui Dumnezeu” te-ai într-armat asupra duhurilor răutății de sub cer, biruindu-le cu numele Domnului.

Slavă...

N-ai dat somn ochilor tăi și genelor tale dormitare, urmându-le părinților de demult, nebiruitule ascet al lui Hristos.

Și acum...A Născătoarei:

Grădină a vieții te-ai arătat cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, drept aceea ne rugăm ție să ne izbăvești de păcatul cel de moarte și de patimile cele de multe feluri.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul: Înălțat pe cruce văzându-Te pe Tine…

Călăuză fiind fiilor Bisericii rusești răspândiți în toate colțurile pământului și râvnitor al vieții monahicești, ai fost Sfinte Ioane ca o minune pentru vremurile de acum, ca cel ce ai rămas neclintit în nevoințe mai presus de fire. 

Sfinte Ierarhe Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

„Dacă voiți a vedea un om al lui Dumnezeu, alergați către orașul Bitol, și acolo îl veți vedea pe părintele Ioan!” Așa grăia un ales slujitor al Bisericii sârbești, uimit de viața și lucrările Cuviosului Ioan.

Slavă...

Tinerii din Serbia, studenți la seminar vorbeau despre tine cu mare înduioșare, spunând despre lepădarea de sine ce o aveai și de dragostea ta pentru ei, amintindu-și cum îi binecuvântai pe ei cu semnul crucii ca și cum ai fi umblat printre ei, păzindu-le drumul.

Și acum...A Născătoarei:

O, Preacurată Fecioară a Domnului, care te milostivești chiar și de cei mai păcătoși robi ai tăi, ca un izvor nesecat de tot felul de bunătăți, ridica-ne pe noi cei căzuți în cumplite păcate, ceea ce ești ajutătoarea și bucuria tuturor credincioșilor.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul: Venit-ai în lume ca o lumină …

Următor adevărat al lui Hristos ai fost Sfinte Ierarhe Ioane, căci ți-ai pus viața pentru turma ta, iar acum stai cu îndrăzneală înaintea Păstorului Celui Mare.

Sfinte Ierarhe Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Darul ți s-a dăruit încă din vremea slujirii tale preoțești și l-ai înmulțit în zilele arhieriei tale, iar acum îl ai pe el desăvârșit în viața cea veșnică.

Slavă...

Te-ai nevoit dimpreună cu Sfântul Cuvios Naum în lucrarea tămăduirilor, cercetând casele celor aflați în suferințe având cu tine sfânta sa icoană.

Și acum...A Născătoarei:

Preacurată Fecioară, Maica a lui Dumnezeu, bună ajutătoare a toată lumea tămăduitoare sufletelor și trupurilor noastre, pleacă-ți urechea ta spre rugăciunea celor ce te cheamă pe tine.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul: Pogorârea Ta cea de trei zile închipuind-o…

Veniți cu laude să-i cântăm celui ce a înălțat biserică preafrumoasă Născătoarei de Dumnezeu și care a fost el însuși bucurie tuturor celor necăjiți și locaș al Duhului Sfânt.

Sfinte Ierarhe Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Grabnic ai alergat spre casele celor aflați în suferințe si spre cei ce zăceau de boală în spitale, de care Domnul te înștiința ca să-i împărtășești cu Preacuratele Sale Taine.

Slavă...

Izvor de vindecări te-ai arătat a fi copiilor bolnavi, Sfinte Ioane, schimbând întru bucurie întristarea părinților lor, și te-ai arătat a fi prea dorit ajutător celor de toate vârstele.

Și acum...A Născătoarei:

Lipsitu-ne-am de casa părintească, Stăpână, când mânia lui Dumnezeu s-a abătut asupra noastră, caci ne făcusem iubitori ai lucrurilor deșarte și mincinoase, dar când sufletele noastre nu au mai putut răbda apăsarea necazurilor, ne-am adus aminte de Domnul, căci tu ești mijlocitoarea rugăciunilor laudelor noastre către Dânsul.

 

Condac, 
glasul al 4-lea:

Urmând lui Hristos, Păstorul cel Mare, te-ai arătat ca un ales ierarh al lui Hristos, căci ți-ai izbăvit turma de lupii cei răpitori, adăpostindu-o la un loc liniștit, iar prin purtarea de grijă față de păstoriții tăi le-ai tămăduit neputințele sufletelor și trupurilor lor. Roagă-te acum lui Hristos Dumnezeu pentru noi cei ce ne închinăm înaintea cinstitelor tale moaște, sfinte părinte Ioane, roagă-te ca să fie păzite în pace sufletele noastre.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul: Tinerii lui Avraam …

Harul Duhului te-a făcut cu adevărat fiu al luminii și al zilei, căci întărit și unit cu Dumnezeu prin sfintele taine în fiecare zi, ți-ai întărit inima pe piatra cea neclintită a poruncilor lui Dumnezeu.

Sfinte Ierarhe Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prin rugăciune plină de milostivire credincioșii și necredincioșii au fost izbăviți și au primit darurile harului. Și dăruind tuturor belșug de vindecări, nu încetezi a te ruga pentru cei ce se află în întunericul deznădăjduirii, învățându-i să cânte cu dreaptă credință Singurului Împărat a toate. Domnul, în chip minunat a dat ajutor și mângâiere poporului tău celui îndepărtat de pământul strămoșesc, dăruindu-te pe tine ca un mare ajutător, Sfinte Părinte Ioane.

Slavă...

Izbăvește-ne și acum de vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți, și din mâinile celor ce ne urăsc pe noi!

Și acum...A Născătoarei:

Părinții noștri au păcătuit și au fost dați în mâinile vrăjmașilor nedrepți, mai vicleni decât fuseseră vreodată pe pământ. Ce vom face atunci noi cei ce mereu adăugăm la păcatele părinților noștri, Stăpână? Și cum vom scăpa noi de cursele vrăjmașilor dacă nu-i vei ajuta tu pe cei ce se pocăiesc și au trebuință de mântuire?

 

Cântarea a 8-a

Irmosul: Mâinile tinzându-și Daniil…

Cu revărsare de inimă te-ai îndreptat către toți cei care cu dragoste se roagă ție, Sfinte Ierarhe Ioane și care săvârșesc pomenirea luptelor și nevoințelor pline de osteneli ale vieții tale și adormirea ta cu pace și fără de dureri, o, credinciosule slujitor al Preacuratei Stăpâne.

Sfinte Ierarhe Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Nici o stavilă nu te-a putut opri de a-ți cerceta copiii aflați în suferință - nici ploaia, nici furtuna, nici întunericul nopții - fără ca cineva să fi strigat după ajutorul tău, o, bunule păstor. Dar ai văzut în duhul nevoile lor, Domnul ajutându-te și călăuzindu-ți calea, ca toți săl poată slăvi pe Dumnezeul părinților noștri.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul,

Când ținuturile ortodoxe au fost date uitării, tu n-ai încetat Sfinte Ierarhe Ioane a te ruga pentru ca biruința să le fie dată binecredincioșilor cârmuitori împotrivindu-te schimbării cântărilor bisericești prin aceea că stăpânia lor fusese binecuvântată de Dumnezeul Părinților Cel binecuvântat și preaslăvit.

Și acum...A Născătoarei:

Sufletul tău mărește pe Domnul, o, Stăpână și duhul tău se bucură de Domnul, Fiul și Mântuitorul Tău. Cu ce cântări vom lăuda smerenia ta dacă nu a fost îndeajuns cuvântul tău rostit în duhul: „de acum mă vor ferici toate neamurile.”

 

Cântarea a 9-a

Irmosul: Hristos, Piatra cea netăiată…

Grăbindu-te spre cei aflați în suferință, ți-ai pus sufletul pentru turma ta, drept aceea ai primit darul facerii de minuni, căci prin rugăciunile tale cei slabi s-au încins cu putere și prin virtute s-au înălțat la viața cea după Dumnezeu.

Sfinte Ierarhe Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lumină dumnezeiască ai fost turmei tale, părinte Ioane, când sufletul ți s-a tulburat de apăsarea necazurilor atunci când mânia lui Dumnezeu s-a abătut asupra lor. Dar Domnul Și-a adus aminte de milele Sale cele din veac și prin tine i-a mângâiat pe cei mici ai poporului. 

Slavă...

Drepte fă căile noastre către poruncile lui Dumnezeu, tu cel ce I-ai slujit în sfințenie și credincioșie în toate zilele vieții tale. Îndreptează ochii noștri către Domnul și luminează pe cei ce stau în întuneric și în umbra morții, fericite părinte Ioan, ca întru cântări de laudă să slăvim sfântă pomenirea ta.

Și acum...A Născătoarei:

Îndreptează pașii noștri pe calea păcii, Preacurată Stăpână, ceea ce ai adus lumii Pacea cea adevărată, pe Fiul tău, Care prin cruce a îndepărtat vrăjmășia și cu slavă a biruit pe balaurul cel vechi.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
14 Iunie