Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Dias

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Dias

Tropar Sfântului Cuvios Dias, glasul 1

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Dias; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te de tot cu plecările cele către Dumnezeu, ai luat asupră-ţi Crucea ta, înţelepte şi ai urmat lui Hristos, omorându-ţi cugetul trupului cu sihăstria, Cuvioase Părinte Dias.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mânecând către Soarele Slavei Cel Neapus, te-ai făcut stea cu totul luminoasă, cuvioase şi ai luminat pe cei credincioşi cu luminile bunătăţilor şi ale minunilor tale, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înstrăinându-ţi cugetul tău de la cele veselitoare ale lumii, te-ai făcut cu adevărat iubitor al slavei celei mai presus de lume, prin darul lui Dumnezeu, biruind cu trupul pe cel fără de trup.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai, Preacurată, Locaş Soarelui Celui Înţelegător, Care ne-a luminat pe noi cu dumnezeieştile străluciri în dreapta credinţă şi a izgonit negura necunoştinţei, pururea Fecioară Preacurată.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu dumnezeieştile străluciri, te-ai făcut luminător care luminezi pe cei ce cu credinţă aleargă la tine, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptat-ai către viaţă pe cei ce bine ţi-au urmat ţie, cuvioase; căci prin putere dumnezeiască ai omorât patimile cele trupeşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind pe pământ, cu dumnezeiască cuviinţă te-ai unit cu cele cereşti, căci ai vieţuit viaţă îngerească, Preacuvioase Dias, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sălăşluitu-S-a întru tine Cel Ce locuieşte în ceruri, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele celor ce te laudă, Preacurată.

Irmosul

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, cântând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Ridicat pe Cruce...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te la cugetul tău cu luminarea cea fără materie a Duhului, înşelăciunea trupului o ai socotit a fi vis; şi priveai la cetatea cea de sus, care te aştepta pe tine, purtătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te la cetatea Bizanţului ca un nor dătător de ploaie, o ai adăpat pe ea cu adăpările învăţăturilor tale, Sfinte Părinte Dias, ridicând casă prealuminată pentru îndreptarea sufletelor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin înfrânare omorându-te păcatului, ai dăruit morţilor viaţă cu ajutorul cel dumnezeiesc şi ne-ai izvorât apă de umilinţă nouă, celor ce săvârşim pomenirea ta, Părinte Dias.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Fecioară, te-am cunoscut Sfeşnic Purtător de Lumină, care ai purtat în pântecele tău Dumnezeiasca Strălucire. Pentru aceasta, te rugăm, luminează cu lumina ta sufletele tuturor celor ce te laudă.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând în muntele cel sfinţit al vieţii, cu suirea inimii, ai surpat patimile şi te-ai apropiat către Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toiagul lui Aaron, cu răsărirea cea străină şi împodobită şi ca o sfinţenie curată şi dumnezeiască a Stăpânului ai fost, de Dumnezeu purtătorule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, darurile cele dumnezeieşti, ce ţi s-au dat ţie de la Dumnezeu! Căci cu dicherul rugăciunilor tale ai scos apă vie din marginile cele pământeşti, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nici gândul îngeresc, nici cel omenesc nu pot spune adâncimea cea neştiută a naşterii tale celei străine, Preacurată.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţatu-ţi-ai către Dumnezeu dorirea inimii şi ai smerit patimile şi ai surpat sprânceana demonilor, purtătorule de Dumnezeu Părinte Dias, cel ce eşti întărire neclintită a sihaştrilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bătând Egiptul patimilor cu bătăile înfrânării, părinte cuvioase, ai mântuit de robia lor mulţimea celor neînjunghiaţi şi ai însoţit la dreapta credinţă pe cei ce au urmat ţie, cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te fericit cu luminări de multe minuni şi bunătăţi, te-ai mutat către cetatea cea de sus, preacuvioase Dias, cugetătorule de Dumnezeu şi te rogi să se mântuiască turma ta de primejdii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce în chip de negrăit ai născut Viaţa tuturor, omoară patimile sufletului meu, Preacurată Fecioară şi cugetul meu cel tulburat linişteşte-l.

Irmosul

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC

Glasul al 2-lea

Podobie: Cele de sus căutând...

Întrarmându-te dumnezeieşte cu curăţirea sufletului şi ţinând în mână ca o suliţă rugăciunea cea neîncetată, cu tărie ai tăiat taberele demonilor, Sfinte Preacuvioase Dias, părintele nostru, făcătorule de minuni, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: În cuptorul persienesc...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locaş Treimii ai săvârşit inima ta; pentru aceea, ai ridicat cinstită casă sihastrilor, Preacuvioase Părinte Dias, de Dumnezeu purtătorule, cântând: Binecuvântat eşti, în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizând izvorul minunilor tale, cuvioase părinte, ai izvorât apă de mântuire celor ce cu credinţă săvârşesc adormirea ta, Minunate Părinte Dias, luminătorule prealuminate al sihaştrilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împodobindu-ţi viaţa cu bunătăţile, cu totul te-ai făcut luminat şi stâlp cu chip de lumină, făcându-te povăţuitor celor ce cântă: Binecuvântat eşti, în Biserica slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai sfântă decât Heruvimii te-a făcut pe tine, Fecioară, Preasfântul Dumnezeu, lămurit sfinţind pe cei ce cântă: Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin odrăslirea toiagului tău, înţelepte, a arăta Dumnezeu că sufletul tău este roditor, care cu ajutorul cel dumnezeiesc sădea în grădina desfătării odrasle roditoare şi cuvântătoare, pe mulţimea sihaştrilor care cântau: toate lucrurile, lăudaţi-L pe Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cugetul tău strălucindu-se cu podoabele cele dumnezeieşti s-a făcut frumos; şi acum a ajuns la Binele Cel Desăvârşit, ca unul ce este preacurat, îndumnezeindu-se pururea după dar şi totdeauna cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Ca să te cinstim pe tine, cuvioase, cu glasuri, prăznuim cu bucurie. Păzeşte turma ta, care prăznuieşte pomenirea ta, Sfinte Părinte Dias şi o îndreptează spre intrarea către Dumnezeu, ca să cânte: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai mai Desfătată decât cerurile, încăpând pe Dumnezeu, Preacurată Marie. Pe Acela roagă-L, Stăpână, să mă mântuiască de patimile care mă cuprind şi de înfricoşătoarea osândă cea viitoare, pe mine cel ce cânt: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Irmosul

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; şi puterea focului au stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, părinte, cate te-ai arătat ca un înger, cu frumuseţea bunătăţilor şi ai zburat către cer, având aripi poleite, cu bucurie te cinstim şi cu bună credinţă te lăudăm.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dias, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca soarele cel mult luminos răsărind de la răsărit în toate părţile, lămurit ai lăţit razele bunătăţilor şi ale minunilor tale, luminând marginile pământului, Cuvioase Părinte Dias.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin strălucirile bunătăţilor tale, părinte, făcându-te cu chip luminos, cu bucurie te-ai mutat către Lumina Cea Neînserată şi te-ai sălăşluit unde sunt duhurile cuvioşilor, rugându-te pentru turma ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iartă-mi mie, Hristoase, când vei veni cu slavă să judeci lumea, având rugătoare către tine, Cuvinte, pe Născătoarea de Dumnezeu pururea Fecioara, cetele îngerilor şi adunarea cuvioşilor.

Irmosul

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, cea din marginea unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele deosebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te slăvim.

 

SEDELNA, glasul a 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Din pruncie fiind dat lui Dum nezeu şi Lui urmându-I până la sfârşit, cuvioase părinte, ai primit daruri; şi gonind prin dar mulţimea demonilor, ai zidit Biserica întru lauda Domnului. Pentru aceasta, minunat te-ai învrednicit a învia şi morţi, prin rugăciunea ta cea fără îndoială, prealăudate. Drept aceea, grăim către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul a 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Căzând întru multe feluri de supărări de la vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, cuprins sunt de valul păcatelor mele celor nenumărate; ci, ca la un ajutor fierbinte şi ca la un acoperământ al meu, alerg la limanul bunătăţii tale, Preacurată. Pentru aceasta, Preasfântă Fecioară, roagă pe Cel Ce fără de sămânţă S-a născut din tine pentru toţi robii tăi, care neîncetat te laudă, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu credinţă se închină Preacuratei naşterii tale.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul a 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Împuns  fiind cu suliţa în coastă, Ziditorule, Cel Ce ai păzit pântecele nestricat, la naşterea Ta şi ai ucis cu suliţa pe tiranul, înnoind pe Eva cu înnoire dumnezeiască, Ţi-ai zidit firea din Adam cel dintâi, Tu, Adam cel de-al doilea. Pentru aceasta, dormind somnul cel din fire viu, tuturor ai dăruit viaţă; căci pe toţi i-ai deşteptat ca din somn, cu adormirea Ta, Cuvinte. Iar pe mine, Ceea ce fără durere Te-am născut, m-ai rănit cu suliţa, Milostive şi cu adormirea Ta m-ai lipsit de viaţa Ta.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie