Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni

Troparul Sfântului Cuvios Memnon, făcătorul de minuni, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Memnon, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfântului Cuvios Memnon, făcătorul de minuni, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Memnon. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Cântarea 1

glasul al 4-lea

Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind Dumnezeiescul har al Preasfântului Duh, purtătorule de lumină, Preacuvioase Părinte Memnon, pe cei ce săvârşesc adormirea ta, prin rugăciunea ta cea minunată, curăţeşte-i de întunericul pati­milor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând crucea ta ai urmat Cuvântului, Celui Ce S-a Răstignit pentru noi şi cu înfrânarea şi cu petrecerea cea de la pământ ai omorât mişcările cele trupeşti, prea­cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împreunându-te cu Dumnezeu prin post şi prin rugăciuni şi prin lacrimi, ai primit har de la Dânsul a tămădui neputinţele şi a alunga duhurile, Preafericite Memnon, de Dumnezeu înţelepţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îmbrăcându-Se din tine Dumne­zeu în Om pentru bunătate, îndoit a ieşit şi cu lucrarea şi cu firea, pe Care roagă-L, pururea Preacurată, ca să lumineze pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lumina virtuţilor ca un soare ai strălucit pe pământ, luminând cu harul Duhului sufletele tuturor, preacuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având mijlocul tău încins cu fier, spre omorârea patimilor, arătat te-ai îmbrăcat cu nepătimire, Preacuvioase Memnon.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind iubitor de oamenii cei neputincioşi, ai primit mult har de la Dumnezeu, a tămădui patimile cele netămăduite, preacuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul lui Dumnezeu Sălăşluindu-Se în pântecele tău cel Preacurat, a luat tot păcatul de la cei de pe pământ, Preacurată.

Irmosul

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Ridicat pe Cruce...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerea lacrimilor curăţindu-ţi inima ta, prea­cuvioase, ai făcut a izvorî ape la locul cel fără de ape, preamărindu-te Dumnezeu, pe tine, Sfinte Părinte Memnon, ca pe un plăcut al Său.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin preamărită viaţa ta ca o stea strălucind, cu sfinţite minunile tale, alt cer te-ai arătat, fericite, celor ce cu credinţă strigă: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Plecându-te Legii Stăpânului, preacuvioase, pe cei ce erau sub stăpânirea ta i-ai îndreptat, păscându-i. Şi ca un rob supus, ai înmulţit talantul Celui Ce ţi-a dat ţie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cugetul meu cel tras către dulceaţa cea trupească, cu mijlocirea ta te rog întăreşte-l, Născătoare de Dumnezeu, ca Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Dătătorul de bine.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cugetul tău cu totul fiind cu privirile cele curate către Dumnezeu, s-a arătat mai presus decât poftele cele trupeşti.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce eşti tămăduitor trupurilor, preabogate, alungă neputinţele cele înjositoare ale sufletelor, prin harul Duhului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fericit eşti tu şi bine este ţie, ca unuia ce ai biruit zavistia vrăjmaşului şi ai omorât patimile, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai pe Dumnezeu şi ai rămas Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu. Pentru aceasta tot neamul omenesc bucurându-se, te fericeşte pe tine.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu o chemare numai se gonesc omizile şi toată stricăciunea vrăjmaşului, căci te-ai cunoscut bineplăcut lui Dumnezeu, Sfinte Memnon, Celui Ce te-a preamărit pe tine, părinte.               

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind zburdarea trupului, ai primit harul Duhului a goni neputinţele şi a tămădui sufletele cele bolnave de păcate, vred­nicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O minune! Cum numai cu che­marea ta se mântuiesc credincio­şii cei ce înoată, văzându-te pe tine apropiat şi potolind tulbu­rarea valurilor, Sfinte Mărite Memnon.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zburdările trupului meu omoară-le, Fecioară, ca Una ce ai zămislit mai presus de fire şi de cuvânt şi ai născut pe omorâtorul morţii şi pe Dătătorul de viaţă, Preacurată.

Irmosul

Jertfi-voi ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica, cea curăţită de sângele demonilor, cu Sângele Cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: În cuptor tinerii lui Avraam...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile lacrimilor ai stins văpaia patimilor, iar acum cu focul minunilor tale şi prin har, cu adevărat pururea arzi strică­ciunea cea materialnică, a neputinţelor, preafericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din toată inima iubind pe Ziditorul tău, fericite, ai fost afară de trup şi de lume, Înţelepte Memnon, strigând: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ca un pom sădit lângă izvoarele înfrânării, părinte, ai adus lucrarea roadelor minunilor, bogate, Sfinte Părinte Memnon, îndes­tulând pe toţi la vreme cuviincioasă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stricăciunea ce s-a întâmplat de omizi ai potolit; şi cu curgerea apelor prin Poruncă Dumne­zeiască ai înecat-o, Sfinte Înţelepte Memnon şi ai strigat: Binecuvântat eşti Dumnezeul meu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De viforul păcatelor celor nenu­mărate izbăveşte-mă, Fecioară, Ceea ce Una eşti Tare Ajutătoare celor smeriţi şi Curăţire păcatelor. Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.      

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Luceafăr, ca o stea şi ca un mare soare ai strălucit de Dumnezeu insuflate, Sfinte Preacuvioase Memnon şi prin har ai luminat sufletele celor ce te-au pus pe tine ales îndreptător şi sfinţit învăţător şi propovăduitor minunat, ca pe cel ce ai strigat: toate lucrurile binecuvântaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşului celui ce năştea moarte adâncă, rană ai dat, fericite, când prin harul Duhului ţi-ai dobândit smerita înţelep­ciune; şi obiceiul cel înalt şi mândru plecându-l la pământ, ai călcat cursele lui cele stricătoare de suflete.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe SfântulDuh, Domnul.

Petrecându-ţi viaţa bine, te-ai învrednicit a vedea Fericirea aceea şi Îndulcirea, cea Veşnică şi Lumina Sfinţilor, sfinte şi acum bucurându-te strigi: toate lucru­rile binecuvântaţi pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sufletul meu cel smerit care s-a bolnăvit de greutatea celor cumplite şi s-a înecat, învred­niceşte-l de cercetarea ta, de Dumnezeu Dăruită Stăpână şi-l arată până la sfârşit sănătos, ca pe unul ce-ţi strigă: Bucură-te Maica lui Dumnezeu în veci.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; şi puterea focului au stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu Puterea cea de Dumnezeu începătoare, ai putut birui toată puterea vrăjmaşului, de Dumnezeu Înţelepţite Memnon. Pentru aceasta ca un purtător de biruinţă primind cununa, roagă-te lui Hristos pentru noi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din racla ta ca dintr-un izvor curg pâraiele tămăduirilor, care prin Puterea Dumnezeiescului Duh curăţesc bolile şi întinăciunile şi adapă cugetele celor ce te cinstesc pe tine, preacuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi pomenirea ta, părinte, ca un soare luminează toată vârsta şi cugetul, că ai săvârşit lucrurile Luminii şi mutându-te, te-ai sălăşluit în Lumina Cea Neapusă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca cel ce ai fost vrednic, te-ai mutat la Locaşurile cele Veşnice şi te-ai numărat în cetele preacuvioşilor, Sfinte Fericite Memnon; cu care dimpreună adu-ţi aminte de noi, cei ce te pomenim pe tine pe pământ.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Glasul cel Îngeresc, cu bucurie strigă ţie, Fecioară: Bucură-te Sfărâmarea blestemului, Lauda preacuvioşilor şi a mucenicilor, Mărturisirea Proorocilor şi Mântuirea oamenilor.

Irmosul

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, s-a tăiat Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe tine ca pe o stea arătătoare de lumină, cel ce cu razele virtuţilor şi ale minunilor luminezi lumea, te lăudăm, preafericite, căci ai fost părtaş Luminii şi te-ai mutat către Lumina Cea Neapusă, Sfinte Preafericite Memnon. Pentru aceasta pururea cinstim sfântă şi purtătoarea de lumină pomenirea ta, lăudând pe Mântuitorul şi cu credinţă strigând ţie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pome­nirea ta.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
15 Iunie