Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului (2)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului (2)

Troparul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, glasul 1

De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povăţuitorule al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni! Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.

 

Cântarea 1

glasul al 4-lea

Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi să lăudăm cu cântări duhovniceşti pe Ierarhul Calinic, pe cel ce din tinereţe a fost chemat la viaţa cea după Hristos şi îmbogăţit cu daruri şi învăţături Dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La înălţimea cea nemăsurată a Scripturii ridicându-te, părinte şi văzând, prin curăţia minţii, frumuseţea ei cea netrecătoare, ai lăsat toate şi ca o jertfă curată ţi-ai închinat viata lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arzând, prin Duhul, patimile trupului, pe pământ viaţă îngerească ai petrecut; şi acum, cu Lumina Cea Înţelegătoare a Dumnezeieştii Străluciri, luminezi gândurile noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naştere fără de ispită bărbă­tească întru tine s-a săvârşit, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană; că din tine S-a născut Cuvântul Dumnezeu, păzindu-te Fecioară şi după naştere.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având minte neîntinată, ai învins iubirea de cele pământeşti şi te-ai arătat oglindă Dumnezeieştii Străluciri, prin strălucirea cinstitelor tale fapte.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te desăvârşit, cuvioase ierarhe, cu nădejdea darului, slujitor Evangheliei te-ai arătat cu adevărat şi acum, fericite, te rogi pentru sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Turma ta, părinte, având cuvintele tale mai dulci decât fagurele, a lepădat amărăciunea rătăcirii de la Poruncile Domnului; dă-ne nouă mână de ajutor ca să scăpăm de bântuielile lui Veliar.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Biserică Împărtăşită de Dumnezeiasca Slavă şi Uşă Cerească cinstindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu, cea cu totul fără de prihană, toţi ne izbăvim de primejdii şi de nevoi.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Cel Ce şade întru Slavă...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu undiţa Dumnezeieştii învă­ţături, părinte, ca pe nişte peşti vânând pe fiii tăi duhov­niceşti din noianul deşertăciunilor lumeşti, i-ai adus jertfă curată lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai tăiat capetele nevăzuţilor balauri, cu Puterea Crucii într-armându-te. Pentru aceasta şi cununa biruinţei ţi s-a împletit ţie, ca unui păstor desăvârşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învăţător măririlor lui Dumnezeu te-ai arătat şi tăinuitor preasfânt al darurilor Duhului. Pentru aceasta adunarea călugărilor te laudă astăzi după vrednicie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Zid întru ispite şi Dumne­zeiesc Acoperământ întru primej­dii te-am agonisit, Dumnezeiască Mireasă; că tu eşti Liman celor înviforaţi şi Curăţire celor întinaţi, Preacurată.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Spăimântatu-s-au toate...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu râurile Dumnezeieştilor cuvinte ai udat ogorul sufle­tesc al turmei tale, ca dintr-un izvor Dumnezeiesc, Sfinte Ierarhe Calinic, străină privelişte arătându-te tuturor, prin mulţimea faptelor bune.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stea neînserată te-ai arătat, părinte preacuvioase, cu înţelep­ciunea, cu înfrânarea, cu bărbă­ţia şi cu dreptatea. Pentruaceasta te avem pe tine luminător întru întunericul ispitelor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preamărite slujitorule al lui Hristos, întinde-ne mână de ajutor în necazuri, cu rugăciunile tale către Dumnezeu şi ne izbăveşte de supărarea ispitelor şi de primejdii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Armă Nebiruită împotriva vrăjmaşilor te punem înainte; pe tine Întărire şi Nădejde de mântuire te-am câştigat, Dumnezeiască Mireasă, că ai pierdut tăria morţii, prin Viaţa ce a Răsărit din tine.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Înţelepţii de Dumnezeu...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legăminte scrise pe lespezi de piatră la mănăstirile tale punând, părinte, întăreşti pururea pe fiii tăi să le urmeze neschim­bate.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieştile daruri îmbogăţindu-te, te-ai făcut biserică vie a lui Dumnezeu şi organ sfinţit al Duhului Sfânt te-ai arătat, cu darul arhieriei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sabia cuvântului celui Dumnezeiesc ai surpat pe cei rău credincioşi; şi acum, stând înaintea Stăpânului Hristos, nu înceta cerând pace sufletelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin naşterea ta ne-am izbăvit, Fecioară, de blestemul cel de demult; că ai zămislit în pântecele tău pe Cel Ce a îndumnezeit firea omenească.

 

CONDAC

glasul al 8-lea

Podobie: Apărătoare Doamnă...

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ierarhe Calinic, veseleşte sufletele celor credincioşi; şi atingerea sicriului sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţirile şi dăruieşte tămăduiri. Pentru aceasta, după datorie te cinstim pe tine şi cu bucurie îţi strigăm: bucură-te, părinte, de Dumnezeu însufleţite!

 

Cântarea a 7-a

Irmos: N-au slujit făpturii...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preafrumoase virtuţi fiind împodobit, cu harul arhieriei ai fost luminat, preafericite părinte. Pentru aceasta ai strigat: Prealăudate Dumnezeul părin­ţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra credinţei întărindu-te ca un iubitor de înţelepciune, de valurile ispitelor neclintit te-ai arătat şi ai cântat: Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind rânduit păstor al turmei celei cuvântătoare, cu învăţă­turile cele nemuritoare ai hră­nit-o; şi prin iubirea de Hristos, îndreptar te-ai arătat tuturor celor ce cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvintat!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nădejde şi Acoperământ şi Liman şi Zid şi Folositoare Tare, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, te-ai arătat celor ce strigă: Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ai fost uns cu untdelemnul Duhului şi acum eşti bucuria îngerilor, Sfinte Ierarhe Calinic, adu-ţi aminte de cei ce strigă neîncetat: toate făpturile binecuvântaţi, lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind strălucit cu Lumina Cea Neapropiată, negura înşelăciunii o ai gonit; risipeşte şi negura patimilor mele, cu rugăciunile tale, ca să strig: toate făpturile binecuvântaţi, lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

De Dumnezeu grăitorule, părin­tele nostru Calinic, împodobit-ai mantia ta cu podoaba faptelor bunei credinţe; şi ne-ai învăţat să strigăm: toate făpturile binecuvântaţi, lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca cei ce suntem învăluiţi de viforul ispitelor şi al patimilor, la limanul tău scăpăm, de Dumne­zeu Născătoare; şi neîncetat strigăm: toate făpturile binecu­vântaţi, lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită; pe toata lumea ridica să-ţi cânte ţie: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Tot neamul pământesc...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legilor firii fiind supus, preasfinte părinte, ai ajuns la sfârşitul cel dorit, ca să primeşti, după dreptate, plata ostenelilor tale celor multe de la Stăpânul Hristos Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-te cu haină lumi­noasă, ai intrat la ospăţul cel de nuntă al Mirelui Hristos; şi acum, înaintea Stăpânului stând, roa­gă-te să ne învrednicim şi noi de vederea Dumnezeirii şi să ne îndulcim de Frumuseţea Ei cea nespusă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lupta cea bună te-ai luptat şi slujba ta pe deplin ai săvârşit-o, Sfinte Preafericite Ierarhe Calinic. Pentru aceea, întru bucuria Domnului tău ai intrat şi la Ceata Sfinţilor te-ai adăugat. Deci ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, pe Acela roagă-L să izbăvească ţara aceasta de toată primejdia şi nevoia şi lumea în pace pururea să o păzească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rugămu-te, Fecioară, Maica lui Dumnezeu, să ne izbăveşti cu mijlocirile tale de răutatea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Nu ne lipsi pe noi de al tău ajutor, Preacurată, ci de-a pururea cercetează-ne şi ne ocroteşte, ca o Milostivă şi Preaîndurată.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Înţelepciunea cea de sus învăţând şi bogăţia faptelor bune agonisind, pe credincioşi i-ai luminat, preasfinţite, veselind inimile dreptmăritorilor creştini cu cuvintele tale şi taberile demonilor sfărâmându-le. Drept aceea, răsplătirea ostenelilor tale ai luat, după vrednicie, primind cununa Darului Celui de sus, părintele nostru Calinic. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Făcutu-te-ai Cort Dumnezeiesc al Cuvântului, Ceea ce eşti Una Preacurată Maică, întrecând în curăţie pe îngeri. Deci, pe mine, cel întinat cu păcate trupeşti curăţeşte-mă cu apele cele Dumnezeieşti ale rugăciunilor tale, Preacurată; şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să-mi dăruiască.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
26 Mai

glas 3, voscr. 5