Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Acachie

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Acachie

Troparul Sfântului Mucenic Acachie, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Acachie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Împodobindu-te cu frumuseţea nerăutăţii, cu îndrăzneală ai stat înaintea Izvorului virtuţilor, pe Care acum prin rugăciunile tale fă-L nouă binevoitor.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Acachie rugătorul cei adevărat, cu înaltă propovăduire strigând, ne cheamă pe noi astăzi la ospăţ; să alergăm dar cu osârdie şi cu veselie, iubitorilor de mucenici.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Împărtăşindu-te prin botez apelor iertării, punerea de fii ai primit prin darul cel dumnezeiesc, şi de botezul al doilea al muceniciei te-ai învrednicit prin sânge, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nesuferind a vedea fărădelegea înălţată, lămurit ai propovăduit Dumnezeirea lui Hristos înaintea divanului, mărite Acachie, ca unul ce eşti numit cu numele nerăutăţii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru tine cea cu bucurie dăruită preacurată, s-au văzut căile lui Dumnezeu mai înainte arătat, Care te-a păzit fecioară, şi după naştere nestricată te-a ferit pe tine care L-ai născut.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu întru înţelepciune...

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fiind împodobit cu dumnezeiască înţelegere, şi cu înţelepciune şi cu cuvânt, împleticirile înţelepţilor cele neînţelese le-ai risipit; pentru aceasta cinstim sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Strălucind tu cu cuget bărbătesc şi întărit, răzvrătirea păgânilor şi oştirea o ai biruit, şi zidurile înşelăciunii le-ai risipit.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fiind întărit cu puterea lui Dumnezeu Atotţiitorului, putrejunea şi neputinţa necredinţei o ai înfruntat; pentru aceasta te vestim pe tine mucenice, purtătorule de biruinţă Acachie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din băutura cea noroioasă şi amăgitoare şi din tină ai scăpat, strălucindu-ţi mintea cu luminarea dreptei credinţe, şi cu strălucirile cele cu raze luminoase, mucenice Acachie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Stăpânirea morţii o ai încetat, osândirea blestemului celui de demult, zămislind Viaţa, Născătoare de Dumnezeu; pentru aceea cinstim naşterea ta, preacurată.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Cel ce sade în slavă...

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca un turn neclintit ai petrecut cu credinţa, şi nici de înmulţirea rănilor, nici de norii chinurilor, nici de vânturile bătăilor, nu te-ai strămutat; ci cu mare glas strigai: Slavă puterii Tale, Doamne. 

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu vetreala şi cu suflarea Preasfântului Duh fiind ocârmuit, preafericite, întru limanul cel lin te-ai odihnit, şi de repezirile valurilor şi ale vânturilor nu te-ai înfricoşat, mucenice al lui Hristos preacinstite.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Nebiruitei stăpâniri celei dumnezeieşti rugându-te, toată puterea cea potrivnică o ai biruit, şi toată arma lor o ai luat bucurându-te, ca un biruitor, vrednicule de mărire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfârşitul călătoriei fiindu-ţi povăţuit de arătarea cea dumnezeiască, cetatea împăratului o ai aflat, căreia te-ai făcut cetăţean, preafericite, toată năvălirea barbarilor abătând-o.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe mine care sunt omorât, şi ţinut de nescăpatele legături ale păcatului, singură Maica lui Dumnezeu Fecioară, ridică-mă, ceea ce ai zămislit Viaţa cea veşnică, Care dă mântuire tuturor credincioşilor.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Necredincioşii nu vor vedea...

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Purtând Crucea pe umeri, neabătut ai urmat lui Hristos, Cel ce întru viaţa cea nestricăcioasă te-a adus pe tine, şi la lumina cea neapusă te-a băgat, preabogate.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Rănile cele amare ale trupului şi tăierea membrelor ţi-a pricinuit ţie hrana cea fără sfârşit, preafericite, şi cunună mucenicească şi bucuria îngerilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tânăr fără de răutate, şi întreg la minte şi blând, şi tare asupra patimilor celor trupeşti, şi asupra demonilor aspru, şi necredincioşilor neapropiat te-ai arătat, întru tot pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Dumnezeul cel adevărat născându-L nouă cu trupul, pe Unul-Născut al Tatălui, Născătoare de Dumnezeu preacurată te numim pe tine, naşterii tale glasul împreună alcătuindu-l.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întru flămânzire te-au osândit pe tine mucenice, cei ce flămânzeau de harul cel dumnezeiesc, care pururea te hrăneşti cu darurile cele cereşti, şi ai hrana cea fără sfârşit.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întărâtarea necredinţei tiranilor ruşinând-o, şi pe şarpele începătorul răutăţii înecându-l întru luciul sângiurilor tale, ai zburat la ceruri, purtătorule de biruinţă Acachie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Asemănându-te cu moartea morţii Stăpânului, preafericite; împărăţeşti în veci împreună cu Dânsul, îndestulându-te de vederea şi de bucuria Lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Stricat-ai osânda morţii şi blestemul legii, preacurată, născând pe Hristos risipitorul morţii, Care a izvorât tuturor binecuvântare.

 

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Degrab ne întâmpină...

În pâraiele sângiurilor tale, mucenice Acachie, ai înecat pe vrăjmaşul, ruşinând toate oştirile tiranilor. Şi ajungând la cetele cele fără trupuri ale îngerilor, ai primit cununa cea neveştejită a neputrejunii. Pentru aceasta prin rugăciunile tale, izbăveşte-ne pe noi din primejdii.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cel ce ai izbăvit în foc...

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tăindu-ţi-se capul, ai zburat către Capul cel înţelegător al Bisericii, fiind înfrumuseţat cu cununa biruinţei prea bogate strigând: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Număratu-te-ai prin răbdare împreună cu mucenicii lui Hristos, ca un prea adevărat mucenic, pe tiranii cei fără Dumnezeu biruindu-i Acachie şi strigând: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întraripându-ţi cugetul către nădejdea cea fericită, care se păstrează credincioşilor, intrând la Divanul cel mucenicesc, prin duhul cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Graiurile proorocilor şi însemnările cele de demult, arătat mai înainte au închipuit cinstită naşterea ta Fecioară, Maica lui Dumnezeu, pe care lăudân du-te strigăm: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu adevărat înţelepte, te-ai sălăşluit în mitropolia cea de sus, care împărăteşte, pe care o a zidit Domnul, şi mai înainte o a gătit sfinţilor celor ce nădăjduiesc într-însul, şi cu credinţă strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu dragoste ai suferit truda chinurilor şi, topindu-te de foame preaalesule, ţi-ai adus aminte de desfătarea cea pururea fiitoare, şi de hrana şi bucuria cea netrecătoare a celor ce strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lesne şi foarte degrabă te-ai luptat asupra luptătorilor celor împotriva ta, luptător nebiruit, ajutor şi apărător şi împreună pătimitor pe Hristos având, preabogate, Căruia îi şi strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântam pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Fiind mai înainte numit Acachie fericite, viaţă neînrăutăţită şi fără prihană ai avut, împodobită cu sângele pătimirii prealăudate şi cu muceniceştile fapte cele bune fiind înfrumuseţat strigi: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Taină străină cu adevărat singură ai arătat sub soare, căci pe Dumnezeu ai născut preacurată, pe Cel nevăzut şi fără de început şi neîncăput de toate, şi neajuns. Căruia îi strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzîndu-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis şi puterea focului a stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Eva, prin boala...

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împotrivirea cea mucenicească având-o strălucită din biruinţă fericită, ai stat înaintea scaunului Stăpânului, împreună cu ostile îngereşti dănţuind, şi tuturor cerând mântuire, celor ce fericesc pomenirea ta.

Stih: Sfinte Mucenice Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminoasă este biruitoare vitejia ta, cea asupra vrăjmaşilor, preafericite, şi mult mai multă cinste ţi-a dat ţie puitorul tău de nevoinţe, şi umplerea de dumnezeiască revărsarea de lumină; pentru aceasta toţi te fericim pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aproape ai fost de Hristos prea viteazule, căci ai suferit patimă şi scârbe; pentru aceea te-a învrednicit pe tine de vederea şi de vedenia cea dumnezeiască, a căror pricinuire ţi-ai agonisit pe pământ, de departe pe acestea sărutându-le.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai frumos cu podoaba s-a arătat rodul tău preacurată, mai mult decât toţi. Căci cu razele a înfrumuseţat făptura, cu podoaba faptelor celor bune, pe Care cu deadinsul roagă-L, ca să mântuiască pe cei ce neîncetat te slăvesc pe tine.

Irmosul

Eva, prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus, iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi te mărim.

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei