Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Avdie

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Avdie

Troparul Sfântului Proroc Avdie, glasul al 2-lea:

Pomenind prăznuirea prorocului tău Avdie, Doamne, printr-însul Te rugăm: izbăveşte sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 5-lea.

Irmosul:

Mântuitorului Dumnezeu, Celui Ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a proslăvit.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Mântuitorului Dumnezeu, ca un proroc, cu îndrăznire te roagă, de Dumnezeu insuflate, să se lumineze cu razele cele luminătoare cei ce te laudă pe tine cu credinţă, Prorocule Avdie.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce cu cunoştinţă mai înainte vede lămurit toate, văzând netulburarea şi curăţia şi lumina inimii tale, fericite, te-a ales pe tine, ca pe un proroc de Dumnezeu primitor.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând vedeniile cele ce cu adevărat s-au arătat ţie de la Dumnezeu, ai propovăduit fraImage removed.Image removed.ţilor celor nelegiuiţi piericiunea cea cumplită şi pierzarea lor cea după dreptate, fericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce ne-am izbăvit prin tine, cu naşterea ta mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu Curată, ne rugăm ţie: izbăveşte-ne de primejdia cea lumească pe noi, care cu un glas aducem ţie cântare de biruinţă.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Cu puterea Crucii Tale, Hristoase, întăreşte gândul meu, ca să laud şi să măresc Răstignirea Ta cea mântuitoare.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râu de ape tainice ieşind din adâncul harului Duhului te-ai făcut, Fericite Avdie.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din voia şi din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, te-ai rânduit a spune mai înainte cele ce aveau să fie şi a vesti mai înainte cele viitoare, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu Lumina Cea Dumnezeiască şi Cerească, ai spus mai înainte mântuirea ce avea să fie neamurilor, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sălăşluitu-S-a Cuvântul întru tine, Maică Fecioară şi cu mijlocirea ta miluieşte pe cei ce gândesc la tine, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am auzul puterii Crucii Tale, că Raiul s-a deschis prin ea şi am strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce mai înainte ţi-ai curăţit sufletul de patimi, luând harul prorociei prin Duhul Sfânt, strigai: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prorocul Avdie, luminându-se cu strălucirea Duhului Sfânt, ne-a luminat pe noi a striga Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai împodobitor al Bisericii ca mireasă, preafericite, propovăduind că din Sion va să iasă Mântuitorul, Căruia strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai, Preacurată, cu cuviinţă Dumnezeiască pe Cuvântul Cel împreună fără de început şi împreună Veşnic cu Tatăl, Căruia strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne!

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mânecând, strigăm către Tine, Doamne: mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mânecând către Domnul, ai luat din cer harul Preasfântului Duh, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având Viaţa cea Dumnezeiască în ajutor, te-ai învrednicit a vedea pe Cel Ce nevăzut Se înţelege.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsăritu-ţi-a ţie lumină ca unui proroc şi ţi s-a dăruit ţie însoţire veselia, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a făcut toate numai cu voia, Preacurată, din tine S-a zidit asemenea ca noi, Cel Preaîndumnezeit.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Înconjuratu-m-a adâncul, groapă s-a făcut mie chitul, iar eu am strigat către Tine, Iubitorule de oameni şi m-a mântuit dreapta Ta, Doamne.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Puterea Dumnezeiescului Duh, vedeai cele ce aveau să fie, prorocule, privind chipurile Dumnezeieştilor arătări ca într-o oglindă cu strălucirea sufletului.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înduplecă pe Domnul, preafericite, cu rugăciunile tale, pentru cei ce cu credinţă săvârşesc pomenirea ta, cerând să li se dăruiască iertare de greşeli.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostiveşte-Te spre robii Tăi şi le dă lor iertare de greşeli, Iubitorule de oameni, având rugător pe prorocul Tău, care Te-a vestit pe Tine, mai înainte, lumii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a înfiinţat toate cu Cuvântul Dumnezeieştii Puteri este purtat în braţele tale, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă. Pe Care roagă-L să se mântuiască sufletele noastre.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus...

Cu Dumnezeiasca Lumină strălucindu-ţi mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Prorocule Avdie, de Dumnezeu primite, proroc mare al harului făcându-te însuţi lui Dumnezeu şi rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei cuvântători de cântare i-ai mântuit; Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus de fire este cu adevărat mărirea prorocilor Tăi; Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-te a locui cu Dumnezeu şi cânţi: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin prorocii Tăi arăţi harul cel Dumnezeiesc; Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiind mântuiţi cu naşterea ta, Fecioară, cântăm: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiul şi Dumnezeu şi în anii cei mai de pe urmă din Fecioara Maică S-a Întrupat; pe Acela preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-se de la Dumnezeu, prorocii prorocesc cunoştinţa celor viitoare, strigând cu cuget Dumnezeiesc: preoţi, lăudaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un luminător preamare, ai luminat, preafericite, celor din întuneric, luminându-te, Sfinte Prorocule Avdie, cu Dumnezeieştile Străluciri, strigând: popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

După Dumnezeiasca Fiinţă, Cel Ce eşti de o Fiinţă cu Părintele Tău, cu noi de un neam Te-ai arătat, din Trup de Maică Neispitită de bărbat nâscându-Te. Pentru aceasta Te lăudăm şi Te preaînălţăm, Hristoase, în veci.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe tine, Maică a lui Dumnezeu, mai presus de minte şi de cuvânt, care ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii cu un gând te mărim.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu Cuvânt Dumnezeiesc şi cu faptă, te-ai înălţat cu duhul, Prorocule Avdie, Minunate şi te-ai învrednicit a vedea cele viitoare.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălăşluit fiind unde sunt cetele prorocilor şi strălucirile sfinţilor, roagă pe Domnul să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul fiind dat lui Dumnezeu, curat ai vorbit Dumnezeieştile Arătări, de care şi acum te îndestulezi, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Sfeşnic al luminii, te lăudăm, Curată, care ai primit pe Cuvântul Întrupat şi lespedea harului ştiindu-te, te mărim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Marele Avdie, având gândul său luminat cu Dumnezeieştile străluciri, a propovăduit cele viitoare, grăind prin Sfântul Duh. Pe acesta astăzi cinstindu-l, cu gând creştinesc să săvârşim sfinţită pomenirea lui, mărind pe Hristos.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Nu vom tăcea niciodată noi nevrednicii a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu. Că de nu ai fi stat tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom îndepărta de la tine, Stăpână. Izbăveşte totdeauna pe robii tăi din toate nevoile, Ceea ce eşti Una Binecuvântată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Văzându-Te, Hristoase, spânzurat pe Cruce, pe Tine Cel Născut din Tatăl Cel fără de început, cea care Te-a născut mai pe urmă cu trup striga: vai mie, Preaiubite Iisuse! Cum tu, Cel Ce eşti Slăvit de îngeri ca un Dumnezeu, Fiule, de voie eşti Răstignit acum de oamenii cei fărădelege? Te laud, îndelung Răbdătorule.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
18 Iulie