Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare (1)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare (1)

Troparul Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare, glasul al 4-lea:

Veseleşte-te pustiu care nu rodeai, bucură-te ceea ce nu aveai durere; că bărbatul doririlor Duhului ţi-a înmulţit ţie fii, sădindu-i cu dreapta cinstire de Dumnezeu şi hrănindu-i cu înfrânarea, spre împlinirea faptelor bune. Cu ale cărui rugăciuni, Hristoase Dumne­zeule, mântuieşte sufletele noastre.

 

Cântarea l, glasul al 4-lea. Irmos: Nu este asemenea Ţie...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezlegat-ai întristarea celor ce te-au născut în chip minunat, făgăduit fiind de Dumnezeu mai înainte de naşterea ta ca un dar, numit cu numele bucuriei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Glas de mulţumire, cuvioase, înalţă acum Biserica, primindu-te pe tine ca pe un vlăstar prevestitor de paşnică bucurie, de la Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceea ce te-a născut pe tine, râvnind la cuvioşia Anei, te-a adus ca şi pe Samuel cel de demult jertfă vie lui Dumnezeu, Celui Ce şi mai înainte de zămislire te-a mărit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De prisosul dragostei celei către Dumnezeu fiind aprins, cu cuget preacucernic ţi-ai înfrânt patimile, cuvioase. Pentru aceasta Dumnezeiescul har s-a odihnit întru tine.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Plecat-ai cu pogorârea Ta, Hristoase...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzindu-ţi mintea neschim­bată, din scutece ai arătat viaţa ta suire la Dumnezeu; de Care apropiindu-te, părinte, te-ai înălţat din putere în putere.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubit-ai smerenia lui Hristos şi de aceea pribeag spre Cetatea cea primitoare de Dumnezeu făcându-te, împreună te-ai răstignit, în gând, cu Cel Ce a pătimit pe Cruce pentru tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După Lege voind a lupta te-ai dezbrăcat de lume; şi gol luptându-te cu potrivnicul, după asemănarea lui Hristos ai ridicat în pustiu semn de biruinţă.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Nelegiuiţii nu vor vedea...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecatu-te-ai Legii lui Dumnezeu; că ţi-ai robit trupul, purtătorule de Dumnezeu, ca pe un organ al sufletului, supunând duhului cugetul trupului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veselindu-te ai străbătut cărarea vieţii; şi frica lui Dumnezeu zămislind, ai născut mântuire celor rătăciţi, strălucindu-le ca un soare, în pustiu ascuns.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Venit-am întru adâncurile...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum de demult pe fiii roabei cu naşterea din nou prin baia botezului i-ai înfiat şi acum, cu rugăciunile tale, de Dumnezeu purtătorule, sfărâmă jugul robiei noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul lui Dumnezeu Cel Ce S-a Sălăşluit în chip lămurit întru tine, te-a pus pe tine iconom înţelept, învăţător al celor nepricepuţi şi izgonitor al duhurilor celor viclene, de Dumnezeu purtătorule, Preacuvioase Părinte Eftimie.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Ca nişte pârgă a firii...

Întru cinstita naşterea ta, făptura a aflat veselie; şi întru Dumnezeiasca pomenirea ta, cuvioase, bucurie a primit de pe urma multelor tale minuni; din care dai destul şi sufletelor noastre şi ne curăţeşte de spurcăciunea păcatelor, ca să cântăm: Aliluia.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în Babilon...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzut ai fost înăuntrul norului, părinte, acoperit de Focul cel mai presus de fire, ca un Dumnezeiesc cunoscător al Tainelor, strigând: bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Datu-ţi-a ţie, părinte, din destul, cele mai presus de fire, Făcătorul firii, văzând de mai înainte înclinările sufletelor celor ce voiau să se împărtă­şească cu trupul Domnului tău, cuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Unul, Care şi după Dumnezeiasca Întrupare este Unul-Născut în două firi,cinstindu-L, Sfinte Eftimie, ai strigat: bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lui Dumnezeu pe tine hărăzindu-te şi aprinzându-ţi căminul cugetului, Părinte Eftimie, bucurându-te, ţi-ai jertfit toată viaţa ca pe o jertfă fără prihană, cântând lui Hristos; pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfiat fiind prin Dumnezeiesc har, ca o moştenire ai primit cunoaşterea celor viitoare; că firea înfrânându-ţi, ai covârşit-o prin mai înainte cunoaştere, spre sfârşit sârguindu-te, Sfinte Părinte Eftimie. Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: După naştere, Curată...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvor de tămăduiri fiind şi mai înainte de moarte şi după ce ai fost pus în sicriu, cuvioase, te fericim, ca pe un viteaz purtător de biruinţă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel dintru înălţime fă-L Ajutător ocârmuitorilor celor de pe pământ, împotriva celor potrivnici şi turmei tale, împotriva feluritelor ispite, părinte cuvioase.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Cu untdelemnul înfrânării ţi-ai umplut duhovniceşte candela sufletului şi dorind după venirea cea pururea luminoasă a Mirelui tău, cu rugăciuni neadormite ai aşteptat-o, cuvioase; şi în Cămara Lui te veseleşti, fericite. Pentru aceasta, după vrednicie, ai primit desfătarea cea pururea vie şi săvârşirea de minuni, de Dumnezeu Purtătorule Părinte Eftimie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste, sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Sufletului meu celui umilit, Fecioară, care se arată fără de cârmă, înecându-se acum în tulburarea greutăţilor vieţii, sub povara păcatelor, Preacurată, grăbeşte Născătoare de Dumnezeu, cu liniştea ta cea caldă şi dobândeşte-i iertare, căci se primejduieşte a ajunge în adâncul iadului. La limanul tău am alergat, Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi, rugându-te Fiului tău şi Dumnezeu, să mi se dea iertare de păcate. Că pe tine Nădejde te am, eu, robul tău.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
19 Iulie