Canon de rugăciune către Sfinţii Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel

Troparul Sfinţilor Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, glasul 1. Podobie: Prealăudaţilor mucenici...

Preoţi cu chemarea sfântă, Sfinţilor Moise şi Ioan, ca nişte ostaşi adevăraţi ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere aţi propovă­duit dreapta credinţă şi mărtu­risitori ai Ortodoxiei v-aţi făcut pentru poporul cel credincios. Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugaţi pe Hristos Dumnezeu, să dăruias­că Bisericii Sale pace şi unire, iar sufletelor noastre, mare milă.

 

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte Moise, de Dum­nezeu fericite, prin pu­nerea mâinilor Mitropolitului Neofit al Ungro-Vlahiei ai primit darul preoţiei pe care nu ai os­tenit a-l face lucrător în via în­credinţată, de la Izvorul vieţii.

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Domnul Hristos te-a hărăzit pe tine, Părinte Ioan, să fii sluga cea bună şi credincioasă spre ocrotirea sărmanilor nea­mului tău. Pentru aceasta, cu cuget viteaz l-ai propovăduit pe Hristos în chip curat, aşa cum l-ai primit în inimă neprihă­nită, din pruncie, de la stră­moşii tăi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mari apărători ai dreptei credinţe v-aţi arătat, Mărturi­sitorii lui Hristos, odrăsliţi în părţile Sibiului. Căci cu râvnă sfântă bine aţi păstorit turma încredinţată în vremuri de răstrişte şi de grele încercări.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nemăsurat este adâncul naş­terii tale celei necuprinse cu min­tea, Preacurată. Deci, credinţă neîndoită, cu dragoste, aducem ţie grăind: Bucură-te, de Dum­nezeu Născătoare Fecioară, Maică Nenuntită.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmosul: Însuţi Cel Ce ştii...

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu nici un chip nu ai primit, Părinte Moise, să faci un alt jurământ preoţesc defăimând pe cel dintru început de la hirotonia ta. Ci, nădăjduind în Dumnezeu pe Care Îl propovăduiai cu înflăcărare, ai ales mai bine să te hrăneşti smerit din osteneala braţelor tale.

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Necazuri şi grele pătimiri s-au revărsat peste tine, Sfinte Pă­rinte Ioan, dar cu vrednicie le-ai răbdat pentru Hristos, Cel Ce te-a întărit pe piatra credinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu cutezăm a căuta la înăl­ţimea cerului din pricina păca­telor care ne trag spre pământ. Dar, îndrăznire bună primind prin mijlocirea mărturisitori­lor Tăi, Doamne, Sfinţii Preoţi Moise şi Ioan, strigând: miluieşte-ne pe noi din focul ispitelor şi picură în sufletele noastre curajul de a Te mărturisi pe Tine, Singurul Dumnezeu Adevărat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mintea cea mai presus de fiinţă a o vedea, cât era cu pu­tinţă, învrednicindu-se Arhanghelul Gavriil, Fecioară cu totul fără de prihană, glas plin de bucurie ţi-a adus, zămislirea Cuvântului luminat vestindu-o şi naşterea cea ne­grăită propovăduindu-o.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte umbrit cu darul cel Dumnezeiesc...

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Într-armându-te cu arma dreptei credinţe, Părintele nostru Moise, l-ai mărturisit pe Hristos în pământ străin. Pen­tru aceasta, lăudăm statornicia ta în dreapta credinţă.

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ai fost purtat în lanţuri ca unul fărădelege, dar în inima ta curată se turna, în chip nevă­zut, harul Duhului Sfânt ce te întărea, Părinte Ioan, podoabă preafrumoasă a plaiurilor transilvane.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prigonitorii voştri, v-au osân­dit, minunaţilor Părinţi, să nu mai vedeţi lumina zilei; dar Hristos, Lumina Cea Adevărată, a Strălucit în inimile voastre mai mult decât soarele şi a în­călzit trupurile voastre închise în temniţele cele întunecoase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfânta Sfintelor, de Dum­nezeu Născătoare Prealăudată, Aşteptarea neamurilor şi Mân­tuirea credincioşilor, din tine a Răsărit Mântuitorul şi Dătătorul de viaţă şi Domnul, pe Care roagă-L să mântuiască pe robii tăi.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai luminat cu luminarea...

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cine poate spune durerile voastre sfinţilor mu­cenici? Căci pe acestea Hristos le-a primit ca pe nişte mărgă­ritare de mult preţ şi v-a dăruit viaţă veşnică.

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu nimic nu au fost înduple­caţi cei ce te prigoneau, Părinte Ioan: nici ruga tatălui tău, nici statornicia ta în dreapta cre­dinţă. De aceea minunându-ne de darurile cu care Dumnezeu te-a încununat eşti preamărit în ceruri cu sfinţii mucenici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În lume aceeaşi credinţă aţi mărturisit Părinţi cucernici, pentru care Domnul Slavei v-a unit într-un cuget a suferi pen­tru El, iar în ceruri să vă sălăşluiţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Se slăveşte toată cântarea în­ţelepţilor şi lauda, care se adu­ce Fecioarei şi Maicii lui Dum­nezeu, că Aceasta s-a făcut Bise­rică Slavei Celei Dumnezeieşti, pe care, după vrednicie, o slăvim.

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul...

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Puterea lumească s-a ară­tat neputincioasă, în faţa statorniciei tale, Părinte Moise, preotul lui Hristos, căci întărit fiind, pe piatra credinţei, ai biruit toată uneltirea ei.

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte Ioan, purtat ai fost din temniţă în temniţă. Pentru aceasta, te-ai arătat ca un propovăduitor al lui Hristos, ves­tind celor necredincioşi Învierea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Turma voastră n-a încetat să arate celor necredincioşi ade­vărul mărturisitorilor dreptei credinţe, trimiţând tuturor ce­reri pentru eliberarea voastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omorâtu-s-a vrăjmaşul de Rodul tău Cel Purtător de viaţă, Ceea ce eşti de Dumnezeu cu da­ruri Dăruită şi s-a călcat iadul arătat şi cei din legături ne-am izbăvit. Pentru aceasta strig: dezleagă patimile inimii mele.

Catavasie:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-Însa.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

Să prăznuim astăzi, cu vred­nicie, pe ostaşii lui Hristos, Preoţii Moise şi Ioan, care s-au arătat în pământul Transilva­niei ca nişte făclii aprinse ale dreptei credinţe, pentru care au primit cununa muceniciei. Şi cu dragoste să strigăm: bucuraţi-vă, mărturisitori ai lui Hristos şi apărători ai credinţei noastre strămoşeşti.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe tine, de Dumnezeu Născătoare...

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărind harul cel Dumneze­iesc întru tine, Părinte Moise, îi întăreai pe cei din le­gături şi din întunericul tem­niţei. Dar nici o clipă nu ai uitat pe cei obidiţi de acasă, bunule păstor; ci neîncetat te rugai spre a lor călăuzire, pentru a cânta împreună veşnic. Binecuvântat eşti, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai bine voi muri decât să-mi las credinţa cea pravoslavnică, ai mărturisit, Părintele nostru Ioan. Pentru aceasta, noi, fiii tăi, te rugăm, ajută-ne să ne în­tărim credinţa şi să-L mărturisim pe Hristos, cântând: Bine­cuvântat eşti, Dumnezeul Pă­rinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pereche fără de seamăn, v-aţi arătat, fericiţilor, unindu-vă în cuget, pentru care vă lăudăm după dreptate şi Domnului cân­tăm: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul Părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeul Cel Preaveşnic s-au făcut cu adevărat Adam Nou, din curat Sângele tău, pe Care acum roagă-L ca să mă înnoiască pe mine cel învechit, care strig: Dumnezeul părin­ţilor Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Catavasia:

N-au slujit făpturii cuge­tătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Israel...

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin aspra pătimire, lan­ţuri şi suspine, ţi-ai lumi­nat sufletul în haină de lumină, Părinte Moise. Cu mâinile înăl­ţate spre cer cântai nestânjenit de întuneric: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Rob al puterilor pământeşti, dar slobozit de patimi, chip de înger te-ai făcut, Fericite Părin­te Ioan, îndemnând pe toţi, fără de odihnă, să cânte: Binecuvân­taţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

În brazda nevoinţei, trupuri­le voastre plăpânde le-aţi adus ca pe o sămânţă roditoare. Stator­nici aţi rămas în dreapta cre­dinţă, până la sânge, biruind astfel pe veliar, iar pe credincioşi îi îndemnaţi de-a pururi să cânte: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut nouă pe Domnul, Pricinuitorul mântui­rii, roagă-L pentru toţi cei ce strigă cu deadinsul, Fecioară Prealăudată: Binecuvântaţi toa­te lucrurile Domnului pe Dom­nul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul Preacuratei Naşterii Tale...

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Te-ai împodobit cu şiragul virtuţilor, Părinte Moise, cu care apoi, ţi-ai întins scară la cer. Te rugăm, mijloceşte pentru noi tăria în ispite şi puterea de a-L mărturisi curat pe Hristos.

Stih: Sfinţilor Preoţi Mărturisitori, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Haină de lumină ţi-ai ţesut din virtuţi şi mucenicie, Mărite Părinte Ioan,apoi ai pornit ne­stingherit pe drumul luminos al veşniciei, unde Împăratul tu­turor, cu braţele întinse, te-a întâmpinat ca pe un bun prieten.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Veniţi cu duhul vostru, Pă­rinţi Binecuvântaţi şi învăluiţi cu rugăciunile voastre sfântă turma lui Hristos şi pe toţi care se închină cu evlavie pătimirii voastre slăvind pe Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, minunile tale cele mai pre­sus de minte, Preacurată, că numai tu, Fecioară sub soare, tuturor ai dat să cunoască Mi­nunea cea nouă a Naşterii tale celei Necuprinse de minte. Pentru aceasta, toţi te slăvim.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 2-lea. Podobie: Cu ce cununi de laudă...

Ceată duhovnicească, adunându-ne astăzi, să prăznuim cu bucurie pomenirea Sfinţilor Mucenici Moise Măcinic şi Ioan din Galeş, rugând să mijlo­cească la Milostivul Dumnezeu ca să dăruiască sufletelor noas­tre mare milă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 2-lea. Podobie: Cu ce cununi de laudă...

Pom al Vieţii pe tine, Fecioară, te ştim, că n-a răsărit din tine rodul mâncării cel aducător de moarte oamenilor, ci Dulceaţa vieţii Cea pururea Vecuitoare, spre mântuirea noastră, a celor ce te lăudăm pe tine.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
27 Mai