Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Maleahi

3 Ianuarie

Troparul Sfântului Proroc Maleahi, glasul al 2-lea:

Pomenirea prorocului Tău Maleahi prăznuind, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel tăiat a tăiat pe...

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună cu ceata cea de sus bucurându-te şi cu aceea împreună dănţuind şi veselindu-te şi după vrednicie fiind plinde Lumină Dumnezeiască, de Dumnezeu insuflate, rugându-te, păzeşte pe cei ce prăznuiesc, cu credinţă, cinstită pomenirea ta, cântând Domnului.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu frumuseţea sufletului cea în chip de înger, asemenea şi cu frumuseţea trupului, de Dumnezeu grăitorule, luminat ai primit Lu­mina cea de sus a Dumnezeieştii Străluciri; şi cu bucurie, strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bună socotinţă săvârşindu-ţi viaţa, fiind împodobit cu frumuseţea obiceiurilor şi cu bunele obişnuiri fiind înfrumuseţat, preafericite, te-ai arătat proroc cu evlavioasă cinstire de adevăr, strigând: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Maică a lui Dumnezeu Atotţiitorul, Ceea ce eşti de neam împărătesc, Stăpână, care numai tu Singură ai odrăslit pe Dumnezeu, Împăratul tuturor, născându-L mai presus de fire cu trup, miluieşte-mă de primejdii, ca să cânt Fiului tău, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te bucuri, acum Fericite Prorocule Maleahi, insuflatule de Dumnezeu, văzând că prorocirile tale s-au împlinit întocmai.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-a Soarele dreptăţii Cel Duhovnicesc, purtând vindecare pe aripi, precum ai prorocit, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată nădejdea mea, întru tine o pun, Preacurată; către tine îmi îndrept tot sufletul şi cugetul, bucurându-mă.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina...

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajungând proroc al bunătăţii Dumnezeieşti, fericite, ai propovăduit tuturor limbilor mântuirea, care s-a făcut.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuit fiind prin Duhul ai propovăduit Taina cea de negrăit a Întrupării Cuvântului, cea mai presus de fire, Fericite Maleahi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru tine pun toată nădejdea mântuirii şi chivernisirea vieţii, Maică Fecioară, cea Plină de daruri.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce din noapte...

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ziua cea înfricoşătoare a venirii lui Hristos ai vestit-o mai înainte, Prorocule Maleahi, cugetătorule de Dumnezeu, luminat fiind de Dumnezeiescul Duh.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce topeşte întinăciunea sufletelor şi o spală cu harul, ca cei ce înălbesc pânzele pe iarba verde, aşa te-a mărit pe tine, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu naşterea ta cea purtătoare de viaţă, Preasfântă Fecioară, ai stricat stăpânirea morţii şi ai izvorât Viaţă fără de tristeţe, Fecioară.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa...

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiindu-ţi cugetul tău cel înţelept de Însăşi Strălucirea cea Dumnezeiască şi îndepărtându-se de îndeletni­cirile cele pământeşti te-ai învrednicit de cunoaşterea celor viitoare; că ai prorocit chemarea limbilor şi încetarea Legii.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat a venit Domnul, pe Care noi cu bucurie Îl căutăm, în Locaşul pe Care Însuşi în chip vădit l-a zidit din Fecioară Binecuvântată, precum a zis Prorocul Maleahi, măritul, luminat fiind de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Unul-Născut, fără de început al Tatălui, Acelaşi Unul Născut din Fecioară S-a Născut, Întrupându-Se în chip de negrăit şi pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Fecioară, Dumnezeu Adevărat fiind deşi a luat fire omenească.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Mare Prorocule Maleahi, plin fiind de înţelepciunea Dumnezeiască, cea mai presus de înţelepciune, ai arătat, ca un proroc, că Cel Ce din veac este Înţelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă cu toţi cei de jos. Pentru aceasta te cinstim, săvârşind cu credinţă Dumnezeiasca ta pomenire.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei, în cuptor...

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai prorocit venirea Cinstită a Stăpânului tuturor, Sfinte Prorocule Maleahi, fericite, strigând: bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primeşte, Îndurate, pe Lăudatul Proroc Maleahi, care se roagă pentru cei ce Te laudă cu evlavie şi strigă: bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmbrăcându-Te întru mine, ca un Îndurat, din Cinstita Fecioară, Te-ai unit cu mine tot, cu totul, după Ipostas, fără amestecare, Cuvinte al lui Dumnezeu. Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Biruitorii tiranului...

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înstrăinându-te de toată nălucirea cea nematerialnică, arătătorule de cele sfinte, te-ai vădit oglindă neîntinatăa Razei Celei Dumnezeieşti, cântând: binecuvântaţi toate făpturile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Măririi Celei Negrăite tu te-ai făcut văzător şi propovăduitor al Tainelor celor Cereşti ai fost, fericite, cântând neîncetat: binecuvântaţi toate făpturile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cunoscându-te pe tine Maică a Vieţii şi Născătoare de Dumnezeu, toţi te fericim Maică Fecioară, cu dreaptă credinţă binecuvântând dimpreună naşterea ta cea Preacurată şi înălţându-te întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a tot auzul...

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a praznicul sclipitor de Lumină Dumnezeiască şi cinstit al Prorocului Maleahi, luminând cu străluciri proroceşti pe cei ce cu credinţă s-au adunat şi cântă, izvorând tuturor sufletelor tămăduiri şi luminând vesel pe cei însufleţiţi de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte, Mult Milostive Doamne, cu dreapta Ta cea tare şi începătoare de viaţă Biserica ta, pentru rugăciunile robului Tău, a celui ce ne-a spus nouă mai înainte Întruparea Ta, prin Care a răsărit mântuire şi izbăvire credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Viaţă înfloritoare culeg, nefiind vătămat de pomul cunoştinţei; că tu, Preacurată, ai odrăslit Pomul Vieţii, pe Hristos, Cel Ce a arătat tuturor intrările vieţii. Drept aceea, Preacurată, noi credincioşii te vestim, Născătoare de Dumnezeu.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Îmbogăţindu-te cu harul prorociei, cu cuviinţă Dumnezeiască ai fost învăţat prin Duhul cunoaşterea celor ce aveau să fie, Sfinte Prorocule Maleahi, de Dumnezeu insuflate; şi tuturor ai spus mai înainte venirea lui Hristos şi Dumnezeiasca chemare a limbilor, fericite. Pentru aceasta prăznuim cinstită pomenirea ta şi cu dragoste te lăudăm şi cu credinţă te fericim, prealăudate, strigând către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Citește alte articole despre: Sfântul Proroc Maleahi, Canon de rugaciune