Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir (2)

26 Octombrie

Troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, glasul al 3-lea:

Mare apărător te-a aflat în­tru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Partea mea, Sfinte Mucenice Dimitrie şi Dumnezeiască Mărire te fă, că eu sunt oaie din staulul dragostei tale. Pentru aceasta primeşte cântarea mea, purtătorule de cunună, prin care laud astăzi harul mirului tău.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai intrat Sfinte Dimitrie, luminat, în priveliştea mucenicilor, cu untdelemn al virtuţilor ungându-ţi sufletul tău; şi cu chip nou căzând, biruieşti viteazule şi izvor de mir ai arătat trupul tău.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De curgerile întinăciunii şi de mirosul greu al păcatului curăţeşte-mă, Mare Mucenice Dimitrie, rogu-mă şi de patimile cele necurate şi cu mirul tău cu strălucire îmbăl­sămat fiind, fă-mă vrednic lo­caş de Mireasma lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca nişte mir, a zis Dumneze­iescul David cu duhul, este uni­rea fraţilor cea frumoasă, mă­rite; căci mirurile tale, înţelep­te, adună făptura cea nou spre unirea Mirului Celui Bun.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce te-ai arătat cu totul fără prihană, Alabastru Mirului Celui Dumnezeiesc şi Vas Preaales al Miresmei lui Hristos, rogu-mă ţie, izbăveşte-mă de mirosul cei greu al patimilor şi de tina păcatelor.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Intrat-ai în Izvoarele Cele de viaţă Curgătoare, curăţindu-te cu Dumnezeiescul Botez şi cu sângele mucenicesc spălându-te, Sfinte Mucenice Dimitrie, fire nouă ţi-ai săvârşit, izvor de mir făcându-te.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce eşti mare păzitor al Tesalonicului, ca un mare izvor al Domnului veseleşti luminat cetatea ta cu curgerile mirului şi ca pe nişte Dumnezeieşti Loca­şuri, sfinţeşti toate.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea ta, mucenice, este ca un izvor de ape vii şi vărsând ca nişte curgeri în chip de râu mirurile tale, îneacă mările eresurilor şi ale patimilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mirul Hristos, în sufletul tău, Sfinte Dimitrie, a curs cu înţelegere şi ca nişte miere în buzele tale, iz­vor de mir a turnat, harul Du­hului, pe tine cinstit locaş arătându-te.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată Fecioara strigă către Stă­pânul tuturor şi Fiul său: Bun eşti, Mirele meu, iată Bun şi Fru­mos! Întru Mireasma Mirului Tău, degrab alerg în urma Ta.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Sfatul cel neurmat...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un strugure copt pe tine, fericite, culegându-te Hristos din Dumnezeiasca Viţă, te-a stors în teascurile muceniciei şi ca nişte must curgând, te-a făcut Dumneze­iesc izvor de mir.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unde Te afli Mirele meu? Unde Ţi-ai înfipt cortul întru amiază? Cel încununat cu slavă grăia către Hristos: spre Mireasma Mirurilor Tale alerg, mir luând.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce curgerile înşelăciunii le-ai acoperit, Sfinte Dimitrie, cu curgerile sângiurilor tale, usucă şi râurile păcatelor şi ale patimilor mele, cu curgerile mirurilor tale, rogu-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Spune-mi mie, Mirele Meu! Spune-mi lămurit unde paşti oile? Mireasa grăia către Mi­rele şi Fiul; că Mireasma Miru­rilor Tale a atras pe toţi cei ce Te iubesc pe Tine.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marele între mucenici, Sfântul Dimitrie, cu sângiurile amestecând sudorile luptelor, mir Dumnezeiesc nouă ne-a gătit, bine fierbând doctorie cu Focul Duhului, spre nouă cură­ţire a sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănile trupurilor şi ale sufle­telor le curăţeşti, Mare Mucenice Dimitrie, ca şi cu nişte doctorii lucrătoare, cu mirul cel din mormântul tău, spălând veninul cel înţelegător, prin râvna Stăpânului tău, cu picăturile sângiurilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mirul cel mai lucrător decât focul, Sfinte Dimitrie, ajungând la toată Biserica, curge, izvorăşte, viază şi lucrează tainic, celor ce aleargă cu credinţă la el, arzându-le bolile şi gonind demonii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Sălăşluindu-Se în pântecele tău, Fecioară, L-a făcut Doctorie de mir nou. Pen­tru aceasta, sufletele cele fecio­reşti ale Dumnezeieştilor Sfinţi, în urma ta au alergat cu căldură: Bună eşti, grăind către tine; Bună eşti, Fecioară Stăpână!

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Înţelepţii lui Dumnezeu...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În baia Dumnezeiescului Botez spălându-te, te-ai uns, mărite, cu Mirul Duhului; care păzindu-ţi nespurcat sân­gele coastei tale, mir l-a făcut.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scoală, vino aproape de mine, grăieşte sufletului Sfântului Dimitrie, mirele Domnului; să intrăm în cămara cea cu nard şi de Mi­reasma Mirului meu să ne îm­părtăşim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toate s-au făcut noi, Sfinte Dimitrie, grăieşte ţie Mirele Hristos; iarna a trecut, vino, trandafirul a înflorit. Aleargă, o, prietene, la Mireasma Mirurilor Mele!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Eu, zice cel iubit, eu mirele sârguiesc în urma Ta; că Mi­reasma Mirurilor Tale întrece toate mirurile; ea, care sângele nostru mir l-a făcut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu moarte moartea s-a stri­cat, Viaţa din mormânt a Răsărit; prin străină naşterea ta, Legile fireşti dezlegându-se; şi sângele mucenicilor mir s-a făcut.

Catavasie:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-Însa.

 

CONDAC, glasul al 2-lea.

Cu curgerile sângiurilor tale, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, Biserica Dumnezeu a înroşit-o, Cel Ce ţi-a dat ţie tărie nebiruită; şi păzeşte cetatea ta nevătămată, căci tu eşti întă­rirea ei.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfitu-ţi-ai sângele tău Împăratului tuturor, Sfinte Dimi­trie, cel ce ai fost mărit în oaste şi în coastă te-ai împuns, urmându-I Lui. Pentru aceasta îţi dă plată potrivită, ca alt mir primindu-te pe tine.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întrupatu-S-a Mirul Cel Ce­resc, Hristos Domnul, pentru iubirea de oameni; şi Sfântul Mucenic Dimitrie, iubindu-L foarte, uns s-a făcut, cu mir nou ungându-se şi trupul lui miruri izvorăşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu mirul bucuriei ungându-mă pe mine Hristos, din robie m-a dezlegat şi din tira­nia cea amară; ci, iarăşi m-am robit cu faptele cele de ruşine. Izbăveşte-mă de robia cea urâtă, Bunule, ungându-mă cu Mirul Tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Alegându-te pe tine Mirele Cel Preafrumos al tău Fecioară Stă­până, din seminţia pământeni­lor, frumos ai stat înainte de-a dreapta Lui: vino, Mireasa Mea, din Liban, grăindu-ţi ţie, vino Mireasa Mea şi Maică!

Catavasia:

N-au slujit făpturii cuge­tătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţând pe Hristos în Bise­rică, gâtlejul tău s-a învă­ţat adevărul; gura ta a grăit cuvintele înţelepciunii, fălcile tale s-au arătat pahare de mi­resme. Pentru aceasta, Hristos te-a arătat lumii izvor de mir Dumnezeiesc.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Puterea cuvintelor tale, purtătorule de cunună, care ca nişte săgeţi ale Celui Puternic în mâinile tale de departe se în­vârtea, cel împotrivă luptător al tău îngrozind-o, ţi-a împuns coasta cu suliţă lungă. Însă, întorcându-se marea mirurilor tale, l-a înecat ca pe egipteni.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marele păstor al Tesalonicului, mântuitorul de primejdii cel preaales, apărătorul cel prea tare a toată Biserica, ca un părinte iubitor de fii, fiilor îşi dă coasta ca un sân hrănitor de suflet, care mirul ca nişte lapte îl dăruieşte.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

De boli şi de neputinţele cele grele şi de pândirile demonilor ai mântuit, Mare Dimitrie, cu stropirile mirului tău casa cea părintească, pe care ai iubit-o, cinstind vârtutea părinţilor; la care ne aduni pe noi cei ce lăudăm harul tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bogăţie Nouă, o, de Dum­nezeu Născătoare şi Mărire avându-te toţi, cei ce te cinstim pe tine, cu credinţă la tine alergăm, cu dragoste te rugăm: izbăveşte-ne de osânda cea din veacul ce va să fie, învrednicindu-ne Desfătării Celei Veşnice şi Măririi, în Locaşurile drepţilor.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul şi cerul se minu­nează de lucrul tău, Sfinte Dimi­trie. Că în trup viaţa tuturor ce­lor buni ai împodobit-o cu po­doaba cea după chip, preabunu­le, luminat ungând-o. Şi trupul vopsindu-ţi cu sângirile, ca un împărat luminos cu mir te-ai uns.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să te îmbraci în haina de care s-a dezbrăcat de demult Adam cel vechi, Sfinte Dimitrie, în Adam cel nou te-ai îmbrăcat şi pielea trupului, bucurându-te, ai lepădat-o. Pentru aceasta cu miresme şi cu cununi ţi s-a încredinţat Împărăţia cea Lu­minoasă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea nu este îndestulată şi cuvântul omenesc nu poate spune cinstitele cele mai presus de fire şi măririle cu care te-ai uns, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, izvorâtorule de mir, împârăţind neîncetat cu Hristos, fericite. Şi mirul cel ce curge mai presus de fire din moaştele tale, este semn prealuminat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Turma pe care Hristos a răs­cumpărat-o cu sângele Său, pătimitorule şi tu cu cuvinte sfin­ţite şi cu legi şi cu sângiuri ai aşezat-o. Încă şi acum cu mirurile tale şi cu minunile hră­nind-o, în veci nevătămată pă­zeşte-o de eresurile cele cum­plite, prealăudate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cântările cele slabe şi rugă­ciunile noastre primindu-le, Stăpână, împrăştie norul pri­mejdiilor celor amare, celor împreună şi osebite ale noastre. Potoleşte viforul Bisericii, Preacurată, risipeşte oştirile barba­rilor şi ne izbăveşte de pedeap­sa ce va să fie.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Cu obiceiurile creştinătăţii îmbogăţindu-te, înşelăciunea păgânătăţii surpând, mucenice, ai călcat îndrăznelile tiranilor şi cu Dumnezeiescul dor, mintea aprinzându-ţi, înşelăciunea idolilor în prăpastie ai afun­dat-o. Pentru aceasta, după vrednicie, răsplătirea nevoinţelor ai luat, facerea de minuni şi izvorăşti tămăduiri, purtătorule de chinuri, Mare Mucenice Dimitrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Împăratului veacurilor bine plăcând, de către tot sfatul îm­păratului celui fărădelege te-ai ferit, mărite şi celor ciopliţi n-ai jertfit. Pentru aceasta, jertfă pe tine însuţi te-ai adus Cuvântu­lui, Celui Ce S-a jertfit, prea tare pătimind. Pentru aceasta şi cu suliţa în coastă fiind îm­puns, tămăduieşti patimile ce­lor ce vin la tine cu credinţă, purtătorule de lupte, Mare Mucenice Dimitrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Cutremurului, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Fiindcă Te-ai milostivit şi ne-ai izbăvit pe noi, de mânia Ta cea de nesuferit, ce a venit asupra noastră, noianul iubirii de oa­meni arătându-ne, Hristoase, acum bine mulţumim Ţie. Fereşte-ne pe noi, cei pedepsiţi pentru toate relele noastre, care ne omoară şi caută spre noi milostivindu-Te, Mântuitorule, pentru rugăciunile Celei ce Te-a născut pe Tine.