Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul

15 Noiembrie

Troparul Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul, glasul al 4-lea:

Ocrotitorii şi apărătorii Edesei, cei ce săvârşiţi minuni mari în lume, cei ce pe tânără aţi dat-o iarăşi în braţele maicii sale şi pe călcătorul de lege got l-aţi arătat osândit cu dreaptă judecată, cereţi pentru noi neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul, glasul al 5-lea:

Minunile sfinţilor Tăi mucenici zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule. Pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipeşte, sceptrele împărăţiei le întăreşte, ca un Bun şi de oameni Iubitor.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cinste teologhisind o începătorie a Treimii, sfinţilor, cu uşurinţă aţi risipit negura cea nestatornică a multor începătorii, răsărind de la răsărit ca nişte stele mult luminoase.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei trei mărturisitori luminaţi fiind cu harul Preasfintei Treimi Celei Stăpânitoare, îndată au făcut să înceteze rătăcirea mulţimii zeilor, care arăta mare împotrivire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiul Cel din Fire, făcându-vă pe voi fii după har, slăviţilor, ca un Milostiv v-a arătat pe voi dimpreună moştenitori ai moştenirii şi părtaşi ai împărăţiei ce I s-a dat Lui acum de la Tatăl.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai Cort al Înţelepciunii Celei mai presus de înţelepciune, Ceea ce eşti fără prihană. Că a binevoit a-şi găti casă, din Preacurate sângiurile tale, Curată, spre mântuirea sufletelor noastre.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mărturisitorii şi slugile lui Hristos de bunăvoie şi-au dat trupurile durerilor şi bătăilor celor cumplite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Rugaţi-vă, sfinţilor, să fie izbăviţi de cugetele cele cumplite ale păcatului cei ce cu credinţă cinstesc lupta voastră.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Spânzuraţi fiind cinstiţii mucenici pe lemn, cu răbdare, prin toată dreapta credinţă, au păzit mărturisirea nevătămată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a încăput în pântecele tău te-a arătat pe tine izvor de tămăduiri, Maica lui Dumnezeu; iar tu, Preacurată, tămăduieşte sufletul meu.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat în a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Purtătorii de lupte fără de milă fiind chinuiţi cu multe feluri de chinuri, au arătat la toţi răbdare întărită, strigând cu un glas: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicii cei încununaţi, care sunt întocmai cu numărul Treimii, luminează cu Lumina Cea în Trei Lumini pe cei ce săvârşesc acum pomenirea lor cea sfântă şi dăruiesc tuturor tămăduiri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu evlavie să alergăm la racla cea luminată a mucenicilor, celor de Dumnezeu înţelepţiţi; că aceea izvorăşte vindecări celor ce strigă cu credinţă: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mărturisind Taina cea mai presus de gând a Dumnezeieştii râduieli, cu limbi de Dumnezeu grăitoare, toată necredinţa tiranilor au surpat-o Dumnezeieştii şi preaînţelepţiţi mărturisitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de gând ai născut, o, Fecioară! Şi după naştere te-ai arătat iarăşi Fecioară. Mare este Taina zămislirii tale, Maică pururea Fecioară, Preacurată.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Păzitorii credinţei, strălucind în chip vădit cu strălucirile nevoinţelor, au defăimat semeţia tiranilor cea neputincioasă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

La toate marginile lumii s-au propovăduit pe faţă minunile mucenicilor şi pe toţi i-au întărit cu credinţa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un pământ bun, primind seminţele harului întru credinţă, Dumnezeieştii mucenici, prin dragostea ostenelii, au sporit lucrarea pământului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Singur este Bun şi cu noianul bunătăţii toate le ţine, Maica lui Dumnezeu, a primit să fie ţinut în braţele tale.

 

Cântarea 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte ostaşi buni, înţelepţiţilor de Dumnezeu, ţinând toate după Lege şi păzind lămurit credinţa, aţi luat cununile Dumnezeieştii dreptăţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai înainte s-a ridicat la înălţime Avacum cu porunca Stăpânului. Iar prin voi, grăitorilor de Dumnezeu, a fost dată iarăşi în braţele maicii sale, care o hrănise, fiica cea chinuită de tiranul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Străluceşte racla mucenicilor cu minunile şi izvorăşte râuri de vindecări tuturor celor ce vin către dânşii şi celor ce cinstesc cu credinţă răbdarea lor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Singură aflându-te ca un Crin Curat în mijlocul spinilor şi ca o Floare din văi, o, Maică a lui Dumnezeu, Mirele Cel Înţelegător S-a Sălăşluit întru tine.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus...

De sus luând harul, înţelepţilor, celor din ispite le ajutaţi, prealăudaţilor. Pentru aceasta, sfinţilor, pe tânără din amară moarte o aţi scăpat. Că voi sunteţi cu adevărat mărirea Edesei şi bucurie a lumii.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam, cu râvna dreptei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce a mântuit în cuptor pe cei din Avraam, Acesta a mântuit acum şi pe tânăra cea străină din primejdia cea cumplită, prin mijlocirea slugilor Lui, ca un Milostiv.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru neomenia cea prea cumplită, a luat răsplătire de năprasnă, pedepsit fiind pentru toate răutăţile, vrăjmaşul cel cu nume rău, de dreapta Ta judecată, Cuvinte, Înţelepciunea şi Puterea lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind întărită de nedejdea către voi, măriţilor, tânăra, care era închisă în mormânt cu morţii, nu şi-a pierdut nădejdea, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul şi Domnul meu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o oglindă de amestecătură nouă şi plină de strălucire, ai cuprins Raza Luminii Celei Dumnezeieşti, care s-a Sălăşluit întru tine, Fecioară. Bine eşti cuvântată tu între femei, Stăpână fără prihană.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

A toată lumea prăznuire luminată a mucenicilor lui Hristos avem noi astăzi, care luminează cu harul minunilor pe cei ce aleargă cu credinţă şi cu bucurie duhovnicească şi cu dragoste strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mărturisitorii credinţei în Dumnezeu cu uşurinţa au pierdut necredinţa, Stăpâne, neînspăimântându-se de ameninţările tiranilor şi fiind întăriţi cu credinţă, strigau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Preaînţelepţii mărturisitori, apărătorii Dumnezeieştii dogme, au biruit taberele vrăjmaşilor şi omorâţi fiind prin sabie, s-a arătat biruinţă preamărită aievea şi luminată; căci ei căzând, pe cei potrivnici i-au biruit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai pe Hristos, Care Se vede în două firi, purtând lămurit un Ipostas alcătuit, împreunându-se Dumnezeirea cu omenirea, după unirea firească cea mai presus de minte. Pentru aceea toţi bine te cuvântăm pe tine, Marie, Mireasă a lui Dumnezeu.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; şi puterea focului au stins, cu virtutea fiind încinşi, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul!

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând graiurilor Mântuitorului Hristos, cele Dumnezeieşti şi de Dumnezeu insuflate, mărturisitorilor luminaţi de Dumnezeu, cu bucurie aţi ridicat Crucea pe umeri, urmând urmelor celor purtătoare de viaţă, vrednicilor de laudă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiindu-se de toată Lumina Treimii cu veselie, vitejii mărturisitori au luat darurile luptelor, învrednicindu-se a petrece dimpreună cu cetele celor fără de trup.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acum nu prin oglindă vedeţi nădejdile celor fericiţi, mărturisitorilor ai Mântuitorului, ci mai vârtos vedeţi de faţă frumuseţea preaînţelepţilor purtători de cununi, cei cu totul cinstiţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătându-vă întocmai cu numărul Treimii Celei Dumnezeieşti, mărturisitorilor de Dumnezeu grăitori, acum străluciţi cu Razele Ei; şi ca cei ce aţi pătimit pentru Dânsa, viaţă nestricată aţi dobândit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Vrând să vină cu trup Cuvântul Cel Ce a împodobit toate, întru tine S-a Sălăşluit, numai pe tine aflându-te mai Sfântă decât pe toţi şi te-a arătat Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat Maică Fecioară.

Irmos:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine Muntele cel Netăiat, Fecioară, s-a tăiat, împreunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Vestind credinţa Cinstitei Treimi, cu bărbăţie aţi surpat înşelăciunea idolilor cea de mulţi zei, înţelepţiţilor, ca nişte apărărtori ai credinţei. Şi pe tânăra cea închisă în mormânt de vie, care pe voi vă fericea, aţi mântuit-o de primejdia morţii.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Într-armându-vă cu Crucea lui Hristos, printr-însa aţi surpat toată puterea tiranilor cu bărbăţie şi ca păzitori ai dreptei credinţe aţi vădit nesfinţenia idolilor, cu osârdie propovăduind Treimea, sfinţilor. Pentru aceasta după vrednicie aţi luat de la Dânsa cununile biruinţei, ca cei ce aţi luptat după Lege, luptători prealăudaţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe Înţelepciunea şi Cuvântul în pântecele tău zămislindu-L fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ţine lumea şi în braţe ai avut pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor şi Făcătorul şi Domnul. Pentru aceasta te rog pe tine, Preasfântă Fecioară şi cu credinţă strig către tine, ca să fiu slobozit eu de greşeli, când va trebui să stau înaintea feţei Ziditorului meu, Stăpână Fecioară Curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruieşti, că poţi toate câte le voieşti, Preacurată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Văzându-Te Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Ta cea Preacurată, Hristoase, răbdând patimi de bunăvoie pe Cruce, i se rănea inima şi grăia către Tine, Cuvinte, glasuri izvorâtoare de lacrimi: vai mie, Dumnezeiescul Fiu şi Lumina ochilor mei! Cum Te-a osândit la moarte poporul cel fărădelege? Dar acestea le suferi acum, ca să mântuieşti firea oamenilor cea căzută mai înainte. Laud milostivirea Ta şi puterea Ta cea negrăită, o, Preabunule Dumnezeu! Lesne iertătorule Doamne, Cel Ce voieşti mântuirea poporului Tău, Cel Ce Te pleci spre îndurarea milostivirilor Tale.