Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria la Sărbătoarea Adormirii Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan

26 Septembrie

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

În adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea într-armată; iar întrupându-Se Cuvântul a pierdut păcatul cel prea rău, Domnul cel Preamărit, căci cu Slavă S-a preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeu, alegându-te ca pe o Frumoasă, ca pe o Împodobită şi ca pe cea cu totul fără prihană între femei, în pântecele tău cel Preacurat S-a sălăşluit. Pe Acela roagă-L, Fecioară, de vina greşelilor să mântuiască pe toţi cei ce te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Precum zice Psalmistul: stătut-ai, Fecioară Împărăteasă, de-a dreapta Împăratului Celui ce a Răsărit din pântecele tău. Pe Acela roagă-L, Mireasă a lui Dumnezeu, ca să mă învrednicească de şederea cea de-a dreapta în ziua răsplătirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut pe Hristos, Ploaia Cea Cerească, care a înnoit firea omenească cea înţelepţită prin cele netrebnice, arată şi sufletul meu cel înţelenit a fi roditor, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca şi crinul, Doamne, Biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta; întru care s-a întărit inima mea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru mine, omul, îmbrăcându-Se Ziditorul, a ieşit din pântecele tău, Preacurată, dăruind haina nestricăciunii celor ce s-au golit prin fapte netrebnice.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai, Stăpână, pe Dumnezeu Cuvântul Cel Preacinstit. Pe Acela neîncetat roagă-L să se milostivească spre smeritul meu suflet, cel mâhnit de necinstirile dezmierdărilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă, Preacurată, rănile sufletului meu; şi smerită inima mea, cea otrăvită de veninul şarpelui, tămăduieşte-o cu doctoria ta cea lucrătoare.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Venit-ai din Fecioară, nu sol nici înger, ci Tu Însuţi Domnul Te-ai Întrupat şi m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rourează-mi mie Stăpână picătura umilinţei, ca să scoată toată arderea inimii mele şi să potolească pornirile cele înşelătoare ale nedumeririi mele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine, cel vătămat cu arma desfătării şi care zac rănit, nu mă trece cu vederea, Preacurată, ci mă vindecă cu suliţa şi cu Sângele Fiului tău şi Dumnezeului nostru, Cel Ce S-a Răstignit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce te-ai îmbogăţit cu stăpânia a toată făptura, pe mine cel cumplit sărăcit învredniceşte-mă de Dumnezeiescul dar, ca să te măresc pe tine ca pe o Bună a mea Folositoare Preacurată.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mijlocitor Te-ai făcut lui Dumnezeu şi oamenilor, Hristoase Dumnezeule. Că prin Tine, Stăpâne, către Părintele Tău, Începătorul Luminii, din noaptea necunoştinţei aducere am aflat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Calea vieţii, la calea cea dreaptă povăţuieşte-mă, Preacurată, pe mine cel ce fără de pricepere sunt abătut şi căzut în prăpastie cumplită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu minte nemulţumitoare înstrăinându-mă pe mine de la Dumnezeu şi rătăcindu-mă în latura patimilor cea îndepărtată, cu desfrânare am vieţuit. Şi mă întoarce şi mă mântuieşte prin rugăciunile tale, Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu apele tale cele de viaţă curgătoare, adapă pe robul tău cel aprins de văpaia păcatelor şi ars de năvălirile demonilor, Fecioară Maică Preacurată.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

În adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să nu mă arăţi demonilor bucurie la judecata ce va să fie, Stăpână; ci îmblânzeşte pe Judecătorul şi Fiul tău, ca să caute cu bunătate spre mine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu cugetele şi cu faptele mele cele viclene şi fărădelegile, pe Tine, Doamne, pornindu-Te spre mânie, îţi aduc pe Maica Ta spre îmblânzire. Dar, îndurându-Te, mântuieşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scapă-mă de osândă, Stăpână, pe mine cel ce sunt osândit cu greşelile mele, ca Una care ai născut pe Judecătorul şi Dumnezeul tuturor, Prealăudată.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat; dar cinstitorilor de Dumnezeu tineri a trimis roua Duhului, Hristos, Cel Ce este binecuvântat şi preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tăria mea şi Lauda şi Mântuirea şi Folositoare Tare şi Zid Nebiruit fiind, Stăpână, bate pe demonii cei ce se războiesc asupra mea, care întotdeauna caută să mă omoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din Feciorescul tău sânge, întrupând pe Dumnezeu, Fecioară, ai îndumnezeit neamul omenesc. Pentru aceasta, prin rugăciunile tale, izbăveşte-mă pe mine cel spurcat de patimi şi stricat de meşteşugirile vrăjmaşului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuptorul mai înainte a închipuit naşterea ta, Preacurată; căci pe tineri nu i-a ars, precum nici pântecele tău nu l-a ars Focul Cel de Neîndurat. Pentru aceasta mă rog ţie, scapă pe robul tău de focul cel veşnic.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon, lucrările şi-a despărţit prin Dumnezeiasca poruncă; pe haldei arzând, iar pe credincioşi răcorind, pe cei ce cântau: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Râvneşte celor bune, de cele rele îndepărtându-te, prin lucrarea Dumnezeieştilor fapte, având pe Maica lui Dumnezeu şi Folositoarea tuturor cea Neruşinată, Rugătoare pentru tine, suflete al meu, ca pe o Milostivă şi de oameni Iubitoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dezlegat-ai de legătura osândirii celei de demult omenirea, de Dumnezeu Născătoare. Pentru aceasta mă rog ţie, dezleagă toată legătura răutăţii inimii mele, Preacurată, legându-mă de Dumnezeiasca dragoste a Ziditorului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Raza Slavei Tatălui născând-o, luminează inima mea ceea ce se mâhneşte pentru necinstirea greşelilor, Născătoare de Dumnezeu; şi Slavei celei pururea veşnice, mă arată părtaş, ca să te slăvesc pe tine cu credinţă.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, Întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu cea Prealăudată, o mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Gustând Adam din rodul pomului celui oprit, moarte cu amărăciune a cules: iar Fiul tău pe Lemn pironindu-Se, a izvorât lumii dulceaţa nemuririi. Pentru aceasta te cinstim, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împărăteasă eşti, Fecioară, ca Ceea ce mai presus de cuvânt ai născut pe Împăratul şi Domnul, Cel Ce a stricat împărăţiile iadului. Pe Acela neîncetat roagă-L să învrednicească de Împărăţia cea de sus, pe toţi cei ce te cinstesc pe tine, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmbunătăţeşte, Stăpână, smerită inima mea cea înrăutăţită de vătămarea dezmierdărilor, ca Ceea ce ai născut pe Cel Bun şi eşti cu totul Bună şi-mi deschide uşile cele bune ale pocăinţei.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Ca Una care ai Întrupat pe Cuvântul Cel Milostiv şi Îndurat, Stăpâna tuturor, miluieşte pe toţi cei ce aleargă la tine şi-i izbăveşte de ispite şi de boli, de toată răutatea şi de focul cel veşnic; ca să mărim cu mulţumire bogăţia îndurărilor tale celor multe şi mila cea nemăsurată şi să strigăm către tine întotdeauna: nu înceta a te ruga lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce laudă naşterea ta, Preacurată.