Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Zaharia

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Zaharia

Troparul Sfântului Prooroc Zaharia, glasul al 4-lea:

Cu haina preoţiei fiind îmbrăcat, înţelepte, după Legea lui Dumnezeu jertfa primită, după cuviinţa preoţiei, ai adus, Sfinte Zaharia. Şi ai fost luminător şi văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit, preaînţelepte. Şi cu sabia ai fost omorât în Biserica lui Dumnezeu, proorocule al lui Hristos. Cu Înaintemergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea proorocului Tău lăudând-o, mă rog să-mi ajute darul Duhului cu mijlocirea ta, grăind: să cântăm Mântuitorului şi Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflându-se viaţa ta fără prihană, ai fost împodobit cu podoaba preoţiei şi cu razele cele luminoase ale proorociei, grăitorule de cele Dumnezeieşti, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

După Lege fiindu-ţi capul luminat cu cunună, Sfinte Zaharia, ca un arătător de cele sfinte, grăiai: să cântăm Mântuitorului şi Dumnezeului nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind îmbrăcat cu haina cea lungă până la picioare, ca Aaron ai însemnat pe Fecioara care a odrăslit din rădăcina lui Iesei; pe Ceea ce a purtat în pântece pe Mântuitorul.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când aduceai tămâia cea obişnuită, Arhiereule, atunci ai primit făgăduinţa naşterii Înaintemergătorului.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mirul sfinţeniei te-a uns ca să fii preot ca Aaron. Pentru aceea, te-ai învrednicit de vederea Îngerului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfântul Zaharia a născut pe Ioan Înaintemergătorul, pentru a vesti lumii zorile Tale, Soarele Cel Înţelegător, Mântuitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptează viaţa şi traiul meu, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, Ceea ce ai luminat casa lui Zaharia.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preamărit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocul Tău, Stăpâne, cu credinţă a slujit Ţie după însemnările Legii şi s-a învrednicit a vedea cu cunoştinţă adevărul Darului.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe lângă lumina cea mai întunecoasă, ai primit lumina cea mai luminată, preafericite, căci pe lângă Lege, ţi s-a adăugat şi harul cu adevărat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiescul Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu a binevestit ţie, fericite, pe Glasul şi Înaintemergătorul Cuvântului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aflându-te pe tine, Fecioară, Sălăşluire Curată Ziditorul lumii, S-a sălăşluit întru tine, Cel Ce a dezlegat nerodirea Elisabetei.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Dis-de-dimineaţă strigăm Ţie, Doamne, mântuieşte-ne pe noi; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe capul tău, proorocule, s-a pus coroană care avea pecete Semnul Darului, mărite.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se bucură zidirea, Arhiereule, că tu ai odrăslit pe Propovăduitorul pocăinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cinste ţi-ai săvârşit viaţa, căci toate poruncile Domnului le-ai săvârşit împreună cu Elisabeta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Limba ta s-a îndreptat către laude, grăitorule de Dumnezeu; căci pe cea Neispitită de nuntă ai văzut-o purtând în pântece.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie...

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce slujea în umbra Legii, s-a arătat propovăduitor şi al Darului; căci s-a învrednicit a vedea Întruparea Ta, Mântuitorul nostru.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu engolpionul judecăţilor, ai primit pe Cuvântul Cel Veşnic, Care S-a îmbrăcat cu Trup, preotule Zaharia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un preot şi slujitor vrednic de laudă, mergând înăuntrul Templului te-ai văzut vorbind cu Dumnezeu, tăinuitorule de Dumnezeu insuflate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cunoscută ai fost de proorociţa Elisabeta, Fecioară, Maica lui Dumnezeu, că porţi în pântece pe Mântuitorul, Cuvântul Cel fără de început.

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Proorocul şi preotul Celui Preaînalt, Sfântul Zaharia, părintele Înaintemergătorului, astăzi a pus înainte masa proorociei, pe credincioşi hrănind şi băutura dreptăţii amestecând pentru toţi. Pentru că s-a sfârşit ca un Dumnezeiesc tăinuitor al Darului lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evreieşti au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, cântând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când a ieşit din cea stearpă Glasul celui ce strigă, a dezlegat legăturile limbii tale, Sfinte Zaharia şi a grăi: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Născutu-s-a din nerodire prietenul Mirelui, Înaintemergătorul, vestind mai înainte aievea naşterea Fecioarei, celor ce cu credinţă cântă: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu totul te-ai făcut, Sfinte Zaharia, organ Dumnezeiesc al Duhului, de trei ori fericite şi pe fiul tău l-ai numit mai înainte Prooroc, cântând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Văzându-te Sfântul Prooroc Zaharia pe tine, Fecioară, că eşti Plinirea Legii, te-a cunoscut a fi Capul a toată proorocia şi a grăit: Binecuvântat este, Rodul pântecelui tău, Preacurată.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Domnul, Cel Ce S-a preamărit...

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai Prooroc al adevărului, căci Ioan Înaintemergătorul, fericite ierarhe, a gătit căile lui Hristos, pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăind ritoriceşte, ai binecuvântat pe Stăpânul, Cel Ce ne-a dat nouă mântuire, pe Domnul măririi, Care a răsărit din David cu Trup; pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

De mari daruri te-ai învrednicit, arătătorule de cele Dumnezeieşti, născând pe Înaintemergătorul, care este mai presus de toţi proorocii, cel ce laudă pe Domnul şi-L preaînalţă întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ierarhul şi Propovăduitorul de Dumnezeu Zaharia, cu bucurie se închină Maicii şi Fecioarei, care purta pe Domnul zidirii; pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm lui Dumnezeu, cântându-i şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Domnul, Cel Ce S-a preamărit în Muntele cel Sfânt şi în rug prin foc a arătat lui Moise Taina naşterii pururea Fecioarei, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare...

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umplutu-te-ai de insuflarea Mângâietorului şi ai început a binecuvânta pe Domnul, sfinţite tăinuitorule, cugetătorule de Dumnezeu, fericite.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând plinirea cuvintelor Arhanghelului, grăitorule de Dumnezeu prealăudate, îndată ţi-ai mişcat limba spre binecuvântare.

Stih: Sfinte Proorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca şi cum ai fi proorocit, fiind plin de Duh, ai zis: milostivindu-Se Ziditorul către cei pierduţi, lămurit şi-a adus aminte de legământul făcut cu Avraam.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împodobitu-te-ai cu cununile chinuirii şi cu ale preoţiei şi cu lumina proorociei, Sfinte Zaharia şi te-ai împărtăşit de mărirea cea mai bună.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Sălăşluire Luminii, Fecioară, luminează sufletul meu, cel întunecat de patimi şi mă miluieşte de întunericul cel mai din afară cu rugăciunile tale.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine, cu cetele cele fără de trup mărindu-te pe tine.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Cu sfinţenie după Lege slujind lui Dumnezeu, Sfinte Zaharia şi proorocind că din Fecioară Se va Întrupa Hristos prin Duhul Sfânt, te-ai arătat lumii stâlp de lumină, răsărind din înălţimea dreptăţii, care luminează toată lumea şi îndreptează spre calea păcii picioarele noastre, precum ai zis; pe Cel Ce mântuieşte neamul nostru.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Pe fiul lui Varahia să-l fericim acum, căci Legea mai înainte prin cântare a vestit-o ziua şi noaptea, Sfântul Zaharia cel Drept, slujind Celui dintru Înălţime, Dumnezeului tuturor, precum a zis în psalmi marele între prooroci David, luându-şi sfârşitul prin sânge, a fost înjunghiat şi jertfit ca un miel, prinos deplin fiind primit spre aducere Mântuitorului sufletelor noastre.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

De Dumnezeu Dăruită, Preacurată Binecuvântată, roagă-te neîncetat împreună cu puterile cele de sus, cu proorocii şi cu toţi sfinţii pentru noi, Celui Ce S-a născut din tine, pentru milostivirea îndurărilor, ca să ne dea nouă îndreptare mai înainte de sfârşit, curăţire păcatelor şi îndreptare vieţii, ca să aflăm milă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Cu Crucea Fiului şi Dumnezeului tău, Fecioară, fiind păziţi de-a pururea, gonim năpădirile şi meşteşugirile demonilor, lăudându-te pe tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu şi cu dragoste te fericim toate neamurile, Preacurată, precum ai proorocit. Pentru aceea, dăruieşte-ne nouă iertare de păcate prin rugăciunile tale.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
18 Iulie