Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Conon din Isauria

5 Martie

Troparul Sfântului Mucenic Conon din Isauria, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Conon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 5-lea.

Irmosul:

Mântuitorului Dumnezeu, Cel Ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul Conon, bunul biruitor mu­cenic, să fie lăudat acum, ca unul ce s-a împotrivit vitejeşte rătăcirii şi s-a luptat pentru Hristos, Dumnezeul tuturor şi s-a încununat cu cunună nestricăcioasă.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Conon, măritul mucenic, do­rind Viaţa Cea Tainică şi Mări­rea Cea Neîmbătrânitoare, le-a primit în schimbul desfătării celei trecătoare; pe care să-l cinstim cu cântări, că s-a prea­mărit.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu haina nestricăciunii îmbrăcându-te acum, Mărite Mucenice Co­non, te-ai altoit din rădăcină de măslin sălbatic în măslin bun şi ai adus roadă lui Hristos pe cei ce te-au născut pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dezlegându-se de blestemul stricăciunii strămoşeşti, preafe­ricitul mucenic a scuturat jugul rătăcirii şi a făcut pe soţia lui soaţă de trăire curată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Maica lui Dum­nezeu, pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut din tine şi de Sânurile Tatălui nu S-a despărţit, roagă-L neîncetat să mântuiască sufle­tele noastre.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cu Puterea Crucii Tale...

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind Lumina, ales-ai a sluji lui Dumnezeu şi ai urât, Mărite Mucenice Conon, întuneci­mea închinării la idoli.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfitu-ţi-ai lui Hristos, cu osârdie, trupul şi sufletul şi bine fiind primit, te-ai găsit faţă către faţă cu Stăpânul, preafericite.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune ai slobozit popoare numeroase de sub le­gile lor cele părinteşti, înfrun­tând pe cel numit cu numele pierzării, Sfinte Mărite Conon.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Roagă-te, mărite, ca să se dea dezlegare de patimile cele sufle­teşti şi trupeşti, celor ce prăznuiesc cu credinţă sfântă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te neîncetat, Prea­curată, Celui Ce a ieşit din coapsele tale, ca să izbăvească de înşelăciunea diavolului pe cei ce te cântă pe tine, Maica lui Dumnezeu.

Irmosul:

Cu Puterea Crucii Tale, Hristoase, întăreşte gândul meu, ca să laud şi să slăvesc Răstignirea Ta cea mân­tuitoare.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, de În­vierea Ta cea din mormânt şi am preaslăvit Puterea Ta cea nebiruită.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Surpat-ai, fericite, înşelăciu­nea popoarelor şi ai arătat Dumnezeirea lui lisus Hristos.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Idolul de piatră cel mincinos, înfricoşându-se de mustrarea ta, a mărturisit că lisus Singur este Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei neînţelepţi s-au înţelepţit, primind de pe buzele cele de piatră schimbarea cea adevă­rată, cea mai presus de fire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Taină negrăită este ceea ce se propovăduieşte prin tine; căci pe cei rătăciţi îi întorci la Dom­nul, mucenice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu Nenuntită şi la limanul tău scăpăm noi, credincioşii.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mânecând, strigăm către tine, Doamne: mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vas de lumină preacurată şi nestricăcioasă te-a făcut Duhul, pe tine, strălucirea şi lauda mucenicilor.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeiasca cunoştinţă a graiurilor celor negrăite te-ai îmbogăţit şi cu aceasta ai învă­ţat nenumărate neamuri, prea­cinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Darul minunilor tale văzându-l cei fărădelege, strigau: Dumnezeul lui Conon a biruit înşelăciunea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară după naştere te cântăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că tu ai născut lumii cu Trup pe Dumnezeu Cuvântul.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Înconjuratu-m-a adâncul...

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fost-a harul, prin rugăciu­nile tale, Preafericite Co­non, creştere şi bogăţie celor ce au crezut; iar împotrivirea le-a fost pierzare celor ce nu au crezut.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat mulţimile demo­nilor ţi s-au supus ţie, fericite, celui ce te-ai supus de bunăvoie lui Dumnezeu, Făcătorului tău, Sfinte Mucenice Conon, Mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mulţimile au fost învăţate de tine să aleagă Dumnezeieşte mila şi au fost povăţuite să urască, preafericite, bogăţia cea iubitoare de argint, în faptă şi în cuvânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rug Nears, Munte şi Scară Însufleţită şi Uşă Cerească, după vrednicie te mărim pe tine, Marie Mărită, Lauda dreptcredincioşilor.

Irmosul:

Înconjuratu-m-a adâncul, groapă s-a făcut mie chitul; iar eu am strigat către Tine, Iubitorule de oameni şi m-a mântuit dreapta Ta.

 

CONDAC, glasul al 3-lea.

Cu curăţie, ca un înger, vie­ţuind pe pământ, încă de aici te-ai învrednicit a fi vorbitor cu îngerii, şi pe părintele tău l-ai adus la cunoştinţa lui Hristos. Şi pătimind până la sânge, pe Hristos Dumnezeu L-ai mărtu­risit, Sfinte Mucenice Conon; roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce în cuptorul cel cu foc ai mântuit pe tinerii cei ce cântau cântarea: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Muceniceşte luptându-te, pătimitorule, ai strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind pe vrăjmaş te-ai ară­tat purtător de biruinţă, stri­gând: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe pământ biruitor, iar în cer purtător de cunună al lui Hristos te-ai arătat, mucenice nebiruite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aducând lui Dumnezeu ca o jertfă mântuirea celor din ră­tăcire, strigi: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, pe care Născătoare de Dumnezeu ai făcut-o, Bine­cuvântat eşti, Dumnezeul pă­rinţilor noştri!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce S-a Născut...

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând pe stăpânitorul lumii întunericului, pră­dat de înşelăciunea cea plină de rătăcire, cu rugăciunile sfântu­lui, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele făcătorilor de rele pe­depsite de tine cu încuviinţare Dumnezeiască, prin duhurile cele pierzătoare, strigau: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu porunca ta cea lucrătoare ai mântuit nevătămat pruncul în fălcile fiarei ca în braţe de maică, strigând neîncetat: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Luminatu-te-ai din belşug, pătimitorule, cu Lumina Cea Întreit Strălucitoare şi cântând Firea Cea în Trei Ipostasuri, ai strigat: preoţi lăudaţi, po­poare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus decât Heruvimii te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu, Marie; că în pânte­cele tău S-a Sălăşluit Acela pe Care, împreună cu Puterile cele netrupeşti, pământenii Îl slă­vim întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiu şi Dumnezeu şi în vremurile din urmă S-a Întrupat din Fecioară Maică, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii!

 

Cântarea a 9-a. Irmosul: Pe tine, Maica lui Dumnezeu...

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul fiind plin de dor nematerialnic, ai dorit să bei paharul lui Hristos. Pentru aceasta, fericite, toţi te fericim.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând în chip bineplăcut lui Dumnezeu, Legii celei Dum­nezeieşti, iar nu plăcerilor, fe­ricite, te-ai arătat bând cu tot sufletul paharul lui Hristos.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai podoabă a mu­cenicilor, mărite, înfrumuseţându-te cu preacinstitele răni ale lui Hristos; pentru aceasta toţi cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflându-te acum întru odih­na cea cerească, Mărite Mucenice Conon, scapă-mă din împresurările cele cumplite ale vieţii, pătimi­torule al Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, Munte Sfânt! Bucură-te, Ceea ce eşti Desăvârşirea Cinstitei Feciorii! Bucură-te, Stăpână!

Irmosul:

Pe tine, Maica lui Dum­nezeu, cea mai presus de minte şi de cuvânt, care ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii cu un gând te mărim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Din pruncie lipindu-te de Dumnezeu, purtătorule de Dumnezeu, te-ai arătat vas cin­stit al Duhului şi duhurile cele preaviclene le-ai supus şi nevoindu-te, te-ai mărit, după vrednicie. Pentru aceasta toţi, cu credinţă, prăznuim sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Chiverniseşte, Preacurată, ticălosul meu suflet şi ai milă de el, care din pricina mulţimii greşelilor a alunecat în adâncul pierzării, Ceea ce eşti cu totul Nevinovată. Şi în ceasul cel în­fricoşător al morţii, te rog, slobozeşte-mă din mâinile demo­nilor, celor ce mă vor cleveti şi mă izbăveşte.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Prin inima ta cea Curată şi fără prihană, sabie cu adevărat a trecut, Fecioară, când ai vă­zut pe Fiul tău Înălţat pe Cruce, Preacurată, Binecuvân­tată Marie, Scăparea păcătoşi­lor, Născătoare de Dumnezeu, Întărirea credincioşilor.