Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Evsignie

5 August

Troparul Sfântului Mucenic Evsignie, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Evsignie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preaslăvitele cete îngereşti împreună fiind, preamărite, pe cei ce măresc neîncetat pomenirea ta izbăveşte-i.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Casa Mântuitorului s-a arătat sfinţită mintea ta, purtătorule de chinuri; pentru aceasta, cu credinţă te cinstim.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorârea cea purtătoare de viaţă, a Celui Ce a pătimit cu trupul, ai închipuit-o în trupul tău, preafericite şi de viaţa cea adevărată te-ai învrednicit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Puterea celor fără de lege ai surpat-o, întărindu-te cu Duhul şi Legile Domnului, preamărite mucenice le-ai ţinut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dezlegatu-s-a blestemul şi a încetat întristarea prin naşterea ta, Preabinecuvantată Fecioară; Veselia credincioşilor, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 3-a.Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat înaintea divanului, mucenice înţelepte, mărturisind pe Dumnezeu Împăratul, Cel Ce a luat Trup şi a zidit din nou pe oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfa fără prihană, arzându-te de tot cu cărbuni muceniceşti, te-ai adus Cărbunelui Celui din Fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu apele Duhului fiind umplut, mărite, ai uscat curgerile cele tulburi ale mulţimii de zei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tot dorul meu îl mişc spre tine, Curată Stăpână; de poftele trupeşti degrab mă izbăveşte.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.Irmos: Auzit-am, Doamne...

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dormitarea lenei lepădând Sfinte Mucenice Evsignie, cu priveghere spre chinuire prin credinţă neîndoită ai îndrăznit.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În Domnul, Mântuitorul tău, bucurându-te, mucenice, vrednicule de minune, chinurile trupeşti ca pe o hrană dulce tu le-ai socotit.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepţia cea înaltă a celui ce se târa pentru răutate ai surpat-o, purtătorule de chinuri, cu dumnezeieşti obişnuinţe smerindu-te.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ostaş nebiruit te-ai arătat, în războaie luptându-te; şi fiind dus la mucenicie, pe vrăjmaşii cei fără de trup i-ai pierdut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Cel întocmai Puternic şi pe un Scaun Şezător împreună cu Tatăl şi cu Duhul L-ai născut. Pe Acela roagă-L să mă mântuiască, Preasfântă, Curată, pururea Fecioară.

 

Cântarea a 5-a.Irmos: Dis-de-dimineaţă grăiesc...

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aproape lipindu-te lângă Stăpânul, preaînţelepte, te-ai depărtat pe tine însuţi de vicleşug, Sfinte Mucenice Evsignie.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Idolilor celor morţi cinstire n-ai adus, de Dumnezeu fericite, pe Domnul Dumnezeul Cel Viu în ceruri ştiindu-L.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe lemn fiind înălţat, mucenice, viteazule înţelepte, ai închipuit prin credinţă patima Celui fără patimă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul în pântecele tău S-a Întrupat, Curată, mântuind lumea de patimile cele necuvântătoare ale trupului.

 

Cântarea a 6-a.Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa...

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoştinţă adevărată în inimă punând cu chipuri preacinstite cunoscând gândurile vrăjmaşului, mucenice, în privelişte ai alergat şi ai pierdut cu ajutorul Sfintei Cruci oastea lui.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slujitorii demonilor cunoscându-te pe tine că eşti slujitor al Treimii, la chinuri, la temniţă şi la moarte nedreaptă te-au dat, Sfinte Mucenice Evsignie; dar au fost biruiţi de a ta nebiruită împotrivire, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvoarele sângiurilor tale, mucenice, au uscat izvoarele fărădelegii cele tulburi şi râurile necredinţei cele înşelătoare şi curgerile cele viclene; iar credincioşilor s-a arătat noian neîmpuţinat de tămăduiri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai uscat sadurile răutăţii cu răsărirea din tine a Cuvântului, Maică Preacurată, taie din rădăcină gândurile sufletului meu cele viclene şi sădeşte răsadul virtuţilor celor frumoase, Fecioară.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele. Că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea de iad s-a apropiat; şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Ca o pârgă a firii...

Ca pe un mărturisitor al dreptei credinţe şi adevărat de Dumnezeu gânditor, Biserica te cinsteşte, mărind dumnezeieştile tale chinuri astăzi, Înţelepte Evsignie, neîncetat grăind: pentru rugăciunile lui, păzeşte pe robii Tăi, Mult Milostive.

 

Cântarea a 7-a.Irmos: Tinerii evreieşti...

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sângele tău cel vărsat pentru dragostea lui Hristos, Cel Ce S-a Întrupat, mucenice, luminându-ţi sufletul, la Dânsul te-ai mutat, grăind cu bucurie: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arzând de dorul Mântuitorului, ai scăpat de prăpastia necredinţei şi iarna cea cumplită a chinurilor al răbdat-o, grăind, Sfinte Evsignie: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încă picurând picăturile dumnezeiescului tău sânge, preamărite, ai stat înaintea Stăpânului Hristos, cântând: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca să moşteneşti viaţa cea veşnică a Dumnezeieştii Împărăţii, ai urât mărirea vieţii celei trecătoare, grăind, Sfinte Mucenice Evsignie: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prunc Nou ai născut pe Cel pe Care Tatăl L-a născut mai înainte de veci, de Dumnezeu Născătoare Curată, Căruia cântăm: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

 

Cântarea a 8-a.Irmos: Cei ce s-au făcut cu darul...

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu pavăza dreptei credinţe, preafericite, de toate părţile fiind înconjurat, pe cei fărădelege i-ai biruit cu darul, cântând neîncetat: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când te-ai necăjit, tu ai strigat către Dumnezeu, Făcătorul de bine şi te-a auzit şi din cele rele te-a mântuit pe tine, cel ce ai grăit: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neaducând cinstire necuvântătoare zeilor celor fără de suflet, mucenice, jertfă curată lui Dumnezeu te-ai adus, cântând neîncetat: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca să dobândeşti viaţa şi slava ce va să fie, preaînţelepte, te-ai omorât pentru lume şi ai murit, Sfinte Evsignie, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Milostivă Fecioară, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel Preamilostiv, de Dumnezeiască milostivire învredniceşte pe toţi cei ce cântă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cei ce s-au făcut, cu darul Tău, biruitori ai tiranului şi ai văpăii, tinerii cei ce au păzit cu tărie poruncile Tale, au grăit: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.Irmos: Înfricoşatu-s-a tot auzul...

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria lui Hristos, mucenice, ai omorât acum pe vrăjmaşul cel slab, care se înălţa şi se întărâta cu adevărat, în zadar; la tăiere de sabie capul ţi-ai plecat şi ai sfinţit tot pământul cu curgerea sângelui tău.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o podoabă a tuturor pătimitorilor şi ca o frumuseţe a mucenicilor, Sfinte Mucenice Evsignie; ca un stâlp neclintit al Bisericii şi ca o vădită apărare a celor binecredincioşi; ca o dumnezeiască strălucire a celor ce aleargă la tine şi ca o stea prealuminoasă eşti lăudat, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Evsignie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mir cu bun miros izvorăsc aburii sudorii tale, Sfinte Evsignie şi inimile noastre, ale celor ce te cinstim pe tine, le umpli de mireasmă şi goneşti necurăţia patimilor, a primejdiilor şi a necazurilor, preaviteazule purtătorule de chinuri al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iisuse, Soarele Slavei, Cel Ce ai arătat astăzi pomenirea purtătorului Tău de chinuri, pentru rugăciunile lui, Te rog luminează sufletul meu cel întunecat cu înşelăciunea şarpelui; ca să Te slăvesc ca pe Dumnezeul Cel Adevărat şi de oameni Iubitor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luminează, te rog, Ceea ce eşti Uşa Luminii, Ochii inimii mele, cei întunecaţi cu întunecările păcatului, şi-i arată primitori de Dumnezeieştile Raze; ca să te cinstesc cu glasurile îngereşti, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Irmosul:

Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, credincioşii o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună...

Înaintea celor fărădelege ai mărturisit pe Stăpânul tuturor Dumnezeu şi Domn, nepurtând grijă de trup şi fiind bătut foarte, ostaşule al lui Hristos şi împreună vorbitorule cu Oştile cereşti, moştenitorule al slavei celei adevărate. Pentru aceasta, roagă-te să ne mântuiască pe noi.

Citește alte articole despre: Sfântul Mucenic Evsignie