Canon de rugăciune la Sărbătoarea Înainteprăznuirii Sfintei Ana

Canoane

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Înainteprăznuirii Sfintei Ana

Tropar la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana, glasul al 4-lea:

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniţi, popoarelor, să cân­tăm, cântare lui Hristos Dumnezeu, Care a despărţit marea şi a povăţuit pe poporul Său, pe care l-a scos din robia egiptenilor; că S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vestitu-ni-s-a nouă astăzi bu­curie, vistieria s-a deschis şi du­rerile blestemului s-au înde­părtat cu Dumnezeiasca Zămis­lire a Maicii lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Culegând astăzi, credincioşi­lor, florile cele frumoase ale de Dumnezeu insuflatelor cuvinte, să împletim cunună de laude pentru prăznuire, lăudând pe Fecioara pentru zămislirea ei.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce pe Cruce ai ucis păcatul şi sădeşte frica Ta în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să trâmbiţăm astăzi cu ve­selie şi cu sunete plăcute, che­mând Dumnezeieşte toată zidirea spre lauda Înainteprăznuirii Dumnezeieştii Zămisliri a Preacuratei Maici.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Daruri Dumnezeieşti şi harisme se pun astăzi înaintea oame­nilor, pricina zămislirii desco­perind minunatele harisme ale lui Hristos.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am Doamne, glasul iconomiei Tale şi Te-am slăvit pe Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi făptura cântă cu ve­selie şi cu mare bucurie laudă Înainteprăznuirea ta, de Dum­nezeu Născătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cerul se minunează, Fecioară, vestind oamenilor bucuria se­nină a zămislirii tale.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, povăţuieşte-ne pe noi întru Lumina Poruncilor Tale; că alt Dumnezeu afară de Tine nu ştim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pământul se umple de bu­curie şi pământenii primesc veselie întru zămislirea ta, Dum­nezeiască Mireasă, Preacurată; pe care înainteprăznuind-o cu dragoste pe tine te lăudăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Firea noastră, care mai îna­inte era slăbită, primeşte pu­tere şi ia începătură de fapte bune din Dumnezeiasca Rodni­cie, mai presus de orice nădej­de, cu prilejul zămislirii tale, Curată.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat. Dumnezeule, din stri­căciune mă scoate!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi începutul mântuirii se face cunoscut şi temei se pune întru cei ce înainte prăznuiesc zămislirea Preacuratei şi Fecioarei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a vestit Sfintei Ana zămisli­rea Fecioarei Celei Neprihănite, să dea veste de bucurie obşteas­că şi rodire de cele bune nea­mului nostru.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Astăzi lumea prăznuieşte zămislirea Sfintei Ana, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe Ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cei trei tineri au călcat în picioare porunca cea fără de Dumnezeu de a cinsti chipul cel de aur din câmpul Deiera şi aruncaţi fiind în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Harul lui Dumnezeu pune astăzi începătură, pentru ome­nire, în zămislirea Preacuratei; pe care înainteprăznuind-o cu dragoste, strigăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeiasca Zămislire a Preacuratei răspândeşte de mai înainte înţelegere plină de bun miros şi mireasmă duhovni­cească, îmbălsămând cu har pe cei ce o înainteprăznuiesc şi care strigă şi grăiesc: Binecu­vântat eşti, Dumnezeul părin­ţilor noştri!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vlăstarul stârpiciunii ves­teşte mai înainte neamu­lui omenesc belşugul bunătă­ţilor prin odrăslirea lui şi chea­mă pe toţi oamenii la veselia înainteprăznuirii sale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rădăcinile blestemului celui de pe urma călcării poruncii din Eden, care au răsărit oame­nilor, se vesteşte acum în chip lămurit că au fost smulse; Toiagul Binecuvântării arătând tuturor că a odrăslit în lume.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, Înţelepciunea Cea Negrăită, Care a venit să înnoiască pe Adam cel ce căzuse cumplit în nimicirea stricăciunii; Care în chip de negrăit S-a Întrupat pentru noi din Fecioară, credincioşii, într-o unire, cu cântări Îl slăvim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislirea ta, Preasfântă Curată, face să răsară asupra lumii, ca nişte raze minunate, cunoştinţele harului şi lumi­nează pe cei ce cântă cu credin­ţă Stăpânului tuturor cântare în această înainteprăznuire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfânta şi Dreapta Ana primind dezlegare de stârpiciune, vesteşte muritorilor Belşugul celor bune şi Rodni­cia firii; şi cheamă toată zidirea să-ţi aducă drept daruri laude, la Înainteprăznuirea Zămislirii tale, Preacurată Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Uşa cea Neumblată acum mai înainte se vesteşte; Cetatea cea întru tot Luminată vine să lumi­neze; cea care Singură este cu totul Preacurată, drepţilor se arată astăzi prin îngeri. Pentru aceas­ta cu bucurie strigăm către Ziditorul: dăruieşte-ne nouă roadă Izvorul Nestricăciunii.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
21 Iunie