Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Nil Pustnicul

12 Noiembrie

Troparul Sfântului Cuvios Nil Pustnicul, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nil, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adăpările tale cele de Taină, fericite, adăpând din destul cugetul meu cel uscat, învredniceşte-mă cu rugăciunile tale, să-ţi aduc ţie spicul de laude.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curgerile cuvintelor tale, Preafericite Nil, ieşind ca din Eden, aievea adapă toată faţa Bisericii neîncetat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Râul dogmelor şi al cuvintelor tale, grăitorule de cele Dumnezeieşti, revărsându-se, adapă inimile dreptcredincioşilor; iar adunările celor nelegiuiţi le îneacă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Vărsat-a vrăjmaşul şi pierzătorul veninul cel pierzător de suflete în urechile Evei; iar tu, Maica lui Dumnezeu, născând pe Hristos, ai tămăduit stricăciunea aceluia.

 

Cântarea a 3-a. Irmos. Tu eşti Întărirea celor ce...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândul tău, părinte, purtând harurile Duhului, a alungat gândurile cele viclene.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Insuflatu-ne-ai nouă mir, cu miros foarte bun al rugăciunii, lucrătorule de cele sfinte, alcătuindu-l cu ştiinţa şi cu fapta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvorât-ai învăţături cereşti, preaînţelepte, ca dintr-un izvor şi ai adăpat pe fiii Bisericii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omoară cugetul trupului nostru, Preacurată, cea Care ai izvorât oamenilor Izvorul nemuririi.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scoate-mă, preaînţelepte, din robia patimilor, ca răscumpărare şi preţ aducând lui Dumnezeu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întoarce, preaînţelepte, robia patimilor mele, ca un folositor vrednic, aducându-mă lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrând ca să aşezi, sfinte, dogmele Înţelepciunii celei în Hristos, te-ai curăţit pe tine mai înainte cu postirea, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toată înălţimea cugetelor care s-a ridicat, părinte, ai smerit-o cu multa ta înţelepciune, pierzând pomenirea lor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel pururea Fiitor împreună cu Tatăl şi ca un Dumnezeu Cuvânt Neîntrupat mai înainte, în vremurile cele de pe urmă S-a Întrupat din curate sângiuirile tale, Prealăudată.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând strig către tine...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poftind curăţirea întregii înţelepciuni celei Dumnezeieşti, preaînţelepte, degrab ai părăsit toată desfătarea vieţii.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu cele de gând înţelegătoare, care sunt mai presus de ştiinţă, de Dumnezeu arătătorule, cu înţelepciune le-ai câştigat, fiind împărtăşit cu învăţătura cea Dumnezeiască.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nor care cu ploile cunoştinţei îneci toată necunoştinţa, te ştim pe tine, purtătorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Crin ce Străluceşti în mijlocul spinilor aflându-te pe tine Mirele, Maică Fecioară, te-a iubit.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu Duhul Înţelepciunii şi viaţa luminând-o cu traiul cel ales, te-ai făcut Dumnezeiesc slujitor de cele sfinte, mijlocind între Ziditorul şi între zidire şi te-ai făcut învăţător prealăudat şi preamărit părinte.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiatu-te-ai de muntele virtuţilor şi fiind acoperit cu Dumnezeiescul nor, fericite, ai primit de la Dumnezeu tablele dogmelor, cele scrise de Dumnezeu, preafericite şi te-ai arătat nouă al doilea Moise, dătător de Lege al harului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jertfitu-te-ai pe tine tăinuit de bunăvoie, ca o jertfă înjunghiată de voie, stând înaintea Ziditorului, Sfinte Nil, împodobit cu ştiinţa şi cu fapta; adu-ţi aminte de noi, cei ce cu credinţă săvârşim pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Văzând grăitorii de Dumnezeu prooroci, cu chipuri cu înţeles, adâncimea înfricoşătoarei tale Taine, au vestit mai înainte că Dumnezeu Se va sălăşlui în pântecele tău, Preacurată. Şi acum, văzând noi împlinirea, te slăvim.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog ridică-mă din adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat, auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Zburdările cele aprinzătoare de patimi de la trup despărţindu-le, Sfinte Nil, Fericite, cu veghetoare rugăciunea ta le-ai tăiat. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, scapă-mă din toate primejdiile, ca să strig ţie: Bucură-te, părinte a toată lumea!

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei din Iudeea...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpându-te, părinte, cu ploi cereşti, te-ai arătat mult roditor, aducând Stăpânului roade preafrumoase pe cei ce strigă cu credinţă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta, preafericite, descoperind jgheaburile dogmelor, degrab îneacă rătăcirea eresurilor, învăţând pe credincioşi a cânta: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vieţuire îngerească ai vieţuit, părinte, în trup pe pământ şi cu Dumnezeieştile gândiri te îndulceai de vederile cele de sus şi cântai: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pântece Fecioresc întrupându-Te, Te-ai arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceasta, pe Maica Ta ştiind-o Născătoare de Dumnezeu, cu mulţumire strigăm: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Muziceştile organe...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tinutu-te-ai de virtutea cea desăvârşită, iubind bunatatea cea dintâi şi acum, luminându-te cu strălucirile ei, strigi: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îmbogăţit de ştiinţă cunoscătoare, te-ai suit spre bunăvoirea cea de fapte, trimiţând Razele harului celor ce strigă: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Fugind de larmele cele lumeşti, te-ai aşezat la limanul liniştii şi năpădirile patimilor le-ai omorât, strigând: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ştiind adevărat, Fecioară, că Cel Ce S-a născut din tine este Dumnezeu Cuvântul, te lăudăm cu toată dreapta credinţă noi, credincioşii, cântând: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Muziceştile organe împreună glăsuind şi popoare fără de număr închinându-se chipului celui din câmpul Deiera, trei tineri neplecându-se, pe Domnul au lăudat şi L-au preaînălţat întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a cerul...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te vrăjmaşul, părinte, că rupi legăturile străduinţei celei lumeşti şi te apropii către Dumnezeu, a pornit asupra ta întreite valuri barbare, socotind să slăbească tăria ta, iar cu purtarea de grijă cea Dumnezeiască ai lepădat departe uneltirile lui, pururea fericite.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu razele bogate ale învăţăturilor, ai luminat în multe feluri sufletele celor ce se apropie către tine cu dreaptă credinţă. Că, apropiindu-ţi buzele de paharul cel curat al înţelepciunii, Preaînţelepte Nil, ai scos şi ai dat din destul celor ce pofteau.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jertfitu-te-ai pe tine însuţi, cu osârdie, părinte, în chip tăinuit, ca o junghiere fără prihană, Ziditorului tău, iubindu-L pe El curat, Sfinte Nil, Căruia înaintea Scaunului şezând, înţelepte, roagă-L neîncetat pentru cei ce cu credinţă săvârşesc pomenirea ta, ca să câştige strălucirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptat-ai, Fecioară, alunecarea Evei, născând pe Cuvântul Cel Ce îndreptează pe cei lepădaţi, ca un Bun şi Atotputernic, pe Cel Ce din multa milostivire S-a Întrupat din tine şi a mântuit lumea cu patimile Sale, cele omorâtoare de patimi.

Irmosul:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceea, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngereşti şi omeneşti te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Înfrumuseţându-ţi mintea cu gândirea, izvorăşti râuri de teologie, adăpând inimile celor ce cu credinţă primesc băutura cea curată şi limpede a învăţăturilor tale şi cinstesc pomenirea ta cea luminoasă şi cinstită, Sfinte Nil, purtătorule de Dumnezeu, frumuseţea cuvioşilor şi lauda părinţilor.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Cu rugăciunea ta cea curată şi limpede către Ziditorul, Maică a lui Dumnezeu, izbăveşte de toată nevoia şi nenorocirea pe cei ce cinstesc cu credinţă Preasfântă naşterea ta; şi arată către Fiul tău îndrăznire, ca Una ce eşti Maică a Lui, să-L îndupleci pe El, ca să avem noi iertare de păcatele ce am făcut în viaţă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Pe Cel Întrupat din Curate sângiuirile tale şi mai presus de gând Născut din tine, Curată, văzându-L spânzurat pe lemn, în mijlocul a doi tâlhari, te răneai la inimă şi ca o Maică tânguindu-te, strigai: vai mie, Fiul meu! Ce rânduială Dumnezeiască şi de negrăit este aceasta, prin care ai înviat zidirea Ta? Laud milostivirea Ta.