Canonul de rugăciune la Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei

Canoane

Canonul de rugăciune la Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei

Acrostih: Către Nicolae, întâia cântare a lui Fotie

Cântarea 1, glasul 1

Irmosul: «Dreapta ta cea purtătoare de biruință, cu dumnezeiască cuviință, întru tărie s-a preaslăvit. Că aceasta, nemuritoare, ca o puternică a toate, pe potrivnici a zdrobit, israelitenilor făcându-le cale nouă prin adânc.»

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

La rugăciunea ta, înțelepte, și la caldă ocrotirea ta caut scăpare, cutremurat de patimi și împresurat de ispitele vieții; fii ocrotitor al meu și apărător.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Vindecă patimile sufletului și durerile trupului meu, slăvite, căci ești doctor dat de Dumnezeu, Nicolae, celor ce te laudă pe tine și cu dor te fericesc.

Slavă...

Liman de mântuire ai fost celor ce străbat marea vieții, căci tu ne izbăvești din furtuna necazurilor și alungi vânturile cele potrivnice.

Și acum...

Biruiește, Curată, împietrirea sufletului meu și dă-mi mie pocăință, zdrobește războiul trupului, dându-mi liniște, dumnezeiasca ta liniște, ceea ce ai născut lumii pe Domnul.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul: «Însuți, Cel ce știi neputința firii omenești și după milostivire Te-ai închipuit într-însa, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig Ție: Sfântă este Biserica cea însuflețită a slavei Tale celei nepovestite, Iubitorule de oameni».

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Cu putere și cu tărie fiind încins de la Dumnezeu, înțelepte, ai ridicat trofee de biruință împotriva patimilor. Alungă și acum patimile de la sufletele noastre, dăruindu-ne lumina nepătimirii și harul mântuitor.

Slavă...

Alungă primejdiile și necazurile neîncetate și uneltirile vrăjmașilor de la cei ce vin pururea la tine, Sfinte Nicolae, căci poți toate câte voiești, luând de la Hristos har îmbelșugat.

Și acum...

Toată înălțarea minții mele spre tine o îndrept, ca să mă desfătez de frumusețea ta. Ceea ce singură ești de Dumnezeu dăruită dăruiește-mi, să-mi desprind mintea de tot ceea ce este pământesc și de orice dorire a celor stricăcioase.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul: «Munte umbrit cu harul cel dumnezeiesc, privindu-te Avacum cu ochii cei de departe văzători, mai înainte a vestit pe Sfântul lui Israel, cel ce vrea să iasă din tine spre mântuirea și înnoirea noastră.»

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Cu rugăciunile tale cele bineprimite, Părinte Nicolae, zdrobește uneltirile vrăjmașului, alungă roiul bolilor, slobozește-ne din nenorocirile vieții pe cei ce te fericim pe tine cu credință și risipește năvala gândurilor.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Cu vrednicie ți-ai săvârșit viața, Nicolae, și cu adevărat te-ai unit cu desăvârșita și ființiala sfințenie; pentru aceea, de acolo ți-ai atras luminarea cea minunată a negrăitelor minuni, slăvite.

Slavă...

Lumea te cunoaște pe tine fierbinte ocrotitor și se izbăvește prin tine de întunecata potopire a necazurilor, Nicolae, și se umple de lumina nădejdii; pentru aceea, cu credință te laudă și te cinstește pe tine.

Și acum...

Plouă mie pâraiele mântuirii, Fecioară, uscând șuvoaiele cele rele ale datoriilor mele și ștergându-le cu totul, Preacinstită, căci ai izvorât tuturor muritorilor mântuirea.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul: «Cel ce ai luminat cu luminarea venirii Tale, Hristoase, și ai făcut să strălucească cu Crucea Ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoștinței dumnezeirii Tale inimile tuturor celor ce Te laudă cu dreaptă credință».

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Cu învățăturile tale cele înfocate, purtătorule de Dumnezeu, ai luminat turma să cinstească o singură putere a Treimii, o singură domnie, o singură fire, spulberând hulele lui Arie.

Slavă...

Izbăvește-i pe toți cei ce te cheamă pe tine, Nicolae, din patimi și primejdii, din boli și necazuri, din nenorociri și păcate, și din osânda focului.

Și acum...

O, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce acum te laudă izbăvește-i din toată stricăciunea diavolului și dăruiește milă și mântuire în Ziua cunoașterii celor ascunse.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul: «Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de dedesubt și nu avem scăpare; socotitu-ne-am ca oile de junghiere; mântuiește pe poporul Tău, Dumnezeul nostru, că Tu ești celor neputincioși tărie și îndreptare».

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Desfătându-ne de harul tău, preasfinte Nicolae, cinstindu-te pururea cu vrednicie în sfinte cântări, slăvim și sărutăm chipul icoanei tale.

Slavă...

Singur puternic, singur milostiv, singur multmilostiv fiind, Cel pe care L-ai slujit prin faptele tale, Acesta te-a dăruit pe tine muritorilor apărător și izbăvitor tuturor în primejdii.

Și acum...

Înțelepciunea lui Dumnezeu cea enipostaziată sălășluindu-Se în pântecele tău, Și-a zidit casă Sieși din preacuratele și sfintele tale sângiuiri și prin tine S-a arătat tuturor muritorilor, Mireasă a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul: «Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Cuptor înțelegător te cunoaștem noi, credincioșii; că precum a mântuit pe cei trei tineri Cel Preaînalt, și pe mine, tot omul, în pântecele tău m-a înnoit Dumnezeul părinților, Cel lăudat și preaslăvit».

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Sub acoperământul tău am alergat acum, cuprins fiind de întunericul păcatelor cumplite; nu mă lepăda, Sfinte Nicolae, ci, cu ochiul tău binevoitor veghindu-mă, trimite-mi lumina strălucitoare a iertării!

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Ostenelile virtuților tale, Ierarhe, izvorând mirul, trimit lui Hristos bună mireasmă adevărată, pe care mirosind-o El Însuși, îți dă în schimb mireasma minunilor, prin care, bucurând sufletele, alungi duhoarea patimilor.

Slavă...

Noaptea relelor m-a cuprins, Sfinte, pentru aceea am scăpat la tine, fiul cel fără prihană al zilei și al luminii, tu mă călăuzește cu lumina ta la bucuria cea dumnezeiască, dăruindu-mi mie căi luminate de mântuire!

Și acum...

Toată nădejdea și viața mea în tine le-am pus, căci pe tine te am ajutor și dumnezeiesc sprijin, Stăpână cu totul fără de prihană, și prin nădejdea în tine mă întăresc din cugetul bolnav și din greutățile vieții.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul: «În cuptor, tinerii lui Israel...»

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Mântuiește-i pe toți, Stăpâne Hristoase, din nenorocirile vieții, din primejdiile cele de multe feluri și din asaltul patimilor, din boli și din necazuri, cu rugăciunile și cererile Sfântului Nicolae, pe care ni l-ai dat nouă spre mântuire!

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu strălucirile razelor învățăturilor și minunilor tale, Sfinte, lumea întreagă ai luminat, înțelepte. Pentru aceea, acum luminează și sufletul meu, care zace în întunericul păcatelor, căci tu luminos ca un astru te-ai arătat lumii.

Și acum...

Cât de frumoasă, cât de minunată ești Născătoare de Dumnezeu, Buno, fiind mai înaltă decât toate făpturile, prin dumnezeieștile străluciri ale curăției, singură L-ai primit pe Împăratul tuturor în pântecele tău, în chip de negrăit și de nespus.

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului,cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii!

Irmosul: În cuptor, tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoaba dreptei credințe mai curat decât aurul au strălucit, grăind: „Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii”».

 

Cântarea a 9-a

Irmosul: «Chipul nașterii tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea nears. Și acum te rugăm ca să stingi cuptorul ispitelor, cel sălbăticit asupra noastră, ca să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, fără încetare».

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Călătorind pe calea cea strâmtă, cea care duce la porțile Împărăției lui Hristos, ai primit culmea doririlor pe care le-ai dorit pe când erai în trup. Pentru aceea, desfătându-te de aceasta, pomenește-ne pe noi pururea.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Vezi cu ochii tăi cei înțelegători dorul sufletului meu, Părinte Nicolae, și dă-mi mie înmulțit harul tău, pururea ocrotindu-mă și păzindu-mă de înrâurirea vrăjmașilor și răpindu-mă din focul cel veșnic.

Slavă...

La limanul cel lin ancorează-ne pe noi, îndreptând la viața cea fără de sfârșit pe cei ce străbat marea vieții Nicolae, alungând vânturile primejdiilor, Părinte, și potolind valurile patimilor!

Și acum...

Somnul cumplit al trândăviei mă stăpânește, Fecioară, și mă duce la moartea pierzaniei, dar tu, Preanevinovată, prin curata și dumnezeiasca ta rugăciune, ridică-mă la lucrarea poruncilor lui Hristos și mântuiește-mă.

(Extras din Canoane de rugăciune la Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Editura Doxologia)

Canoanele lunii Aprilie

Calendar ortodox
20 Aprilie

(Pomenirea morților)