Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului (1)

11 Aprilie

Troparul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, glasul 1:

De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povăţuitorule al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni! Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu întărire Dumnezeiască împărtăşit fiind, părinte, goneşte întunericul sufletului meu, ca să laud după cuviinţă lupta ta cea bună împotriva nevăzuţilor vrăjmaşi, a patimilor trupului şi a lumeştilor deşertăciuni.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinereţe, preafericite, te-ai aprins de dragostea lui Hristos; şi alergând ca un cerb însetat, ai ajuns la izvorul Vieţii Celei Veşnice şi Netulburate.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fugind de nestatornicia celor trecătoare, ai schimbat pe cele pământeşti cu cele cereşti, ca un preaînţelept. Pentru aceasta vas preaales al Preasfintei Treimi te-ai arătat, părinte preasfinţite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Marie, Fecioară şi Maică a lui Dumnezeu, nu înceta a te ruga Fiului tău pentru noi, cei ce cu credinţă alergăm la Acoperă­mântul tău cel Dumnezeiesc, ca să ne izbăvim de toată primejdia.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigându-te pe tine obştea Mănăstirii Cernica, fiind ca pe un adevărat trimis de Dumnezeu, ai luminat-o cu chipul vieţuirii tale, părinte preaînţelepte. Pentru aceasta, toţi monahii te cinstesc, căci la plinirea voii lui Dumnezeu i-ai povăţuit pe ei.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Păstorul Cel Mare al oilor urmând, turma ta bine ai păstorit-o şi la păşunea cea duhov­nicească ai scos-o, preafericite; pentru aceasta, pururea se cinsteşte sântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să lăudăm toţi, după cuviinţă, cu Sfântul Ierarh Calinic, pe Preacinstita şi Preasfânta Trame, cântând cu un glas lui Histos Dumnezeu: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiul tău, Fecioară, vrând să taie toată neascultarea strămoşului Adam, a luat din pântecele tău asupra Sa toată firea noastră ca să o mântuiască.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade întru Slavă...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Raza Sfântului Duh întru tine sălăşluindu-se, preacuvioase, blând, smerit şi cu totul fără de răutate te-ai arătat; mângâierea celor scârbiţi, bogăţia celor lipsiţi, izbăvirea celor robiţi şi tuturor îndreptare.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un credincios slujitor al Domnului, spre lauda Lui te-ai nevoit în viaţa aceasta trecă­toare, Preafericite Părinte Calinic! Că lupta cea bună ai luptat, credinţa ai păzit şi ai luat de la Dumnezeu cununa cea neveşte­jită.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-ţi trupul şi sufletul, te-ai învrednicit de treapta arhieriei, cuvioase părinte, şi locaş Treimii te-ai făcut şi vas ales al darurilor Duhului Sfânt strigând: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce nu ştii de nuntă, Stăpână, prin rugăciunile tale fiind curăţit de greşeli, cu mulţumită, pe tine toţi te fericim.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ostenelile şi nevoinţele tale cine le va spune, părinte sfinte? Că şi chip te-ai făcut tuturor, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea; şi obştea Mănăstirii Cernica ai povăţuit-ocu înţelepciune la viaţa cea îngerească.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ce cântări de laudă vom încununa iubirea ta de neavuţie că urând adunarea de bogăţii, cu milostenia ţi-ai agonisit în cer vistieria cea neîmpuţinată a iubirii de săraci.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trei Ipostasuri fără de început ai slăvit, ierarhe, de acelaşi Scaun, Singure Stăpânitoare, ale Unei Dumnezeiri Nedespărţite, prin Care dintru nefiinţă întru fiinţă am fost aduşi; ca împreună cu îngerii să strigăm: Sfânt, Sfânt, Sânt eşti, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Împărăteasă, avându-te Turn de tărie, miluieşte Prea­curată, Maica lui Dumnezeu, ţara aceasta, de toată reaua întâm­plare şi în pace păzeşte-o, nevătămată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Înţelepţii de Dumnezeu...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săltat-au cu bucurie şi s-au veselit laturile Olteniei că te-au câştigat pe tine întâi stătător al turmei. Căci ca un bun păstor cu blândeţe şi cu dragoste ai păstorit oile cele cuvântătoare, Prea­fericite Ierarhe Calinic.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbogăţindu-te cu Dumnezeies­cul dar al cunoaşterii Tainelor, la înălţimea suişurilor Scripturii te-ai ridicat, de Dumnezeu înţelepţite, prin care te-ai făcut păstor al Bisericii, la Staulul cel Ceresc aducând-o pe dânsa.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laud şi cinstesc, cu Ierarhul Calinic, Treimea Cea Nedespărţită după Fire, dar deosebită după Ipostasuri: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Care pe toate le stăpâneşte şi le păzeşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru tine, Fecioară, ne lăudăm, întru tine nădăjduim şi pe tine te rugăm să izbăveşti pe robii tăi din toate primejdiile, cu rugăciunile tale cele de Maică.

 

CONDAC glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ierarhe Calinic, veseleşte sufletele celor credincioşi; şi atingerea sicriului sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţirile şi dăruieşte tămăduiri. Pentru aceasta, după datorie te cinstim pe tine şi cu bucurie îţi strigăm: bucură-te, părinte, de Dumnezeu însufleţite!

 

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu învăţătura cuvintelor tale celor preaînţelepte, trâmbiţă a Duhului Sfânt te-ai făcut, preafericite părinte, îndemnându-ne a striga: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvintat!

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oltenia întreagă se bucură după dreptate, că între păstorii ei ai strălucit ca un Luceafăr, părinte. Şi luminându-se cu învăţăturile tale, acum strigă: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Treime Sfântă, pe Tine Te lăudăm, împreună cu Ierarhul Calinic. Unime Întreit Strălucitoare, Ceea ce eşti de o Fiinţă: Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte! Întru care fiind botezaţi, strigăm: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, care pe Hristos, Dătătorul de viaţă, L-ai născut, adu-ţi aminte de noi în ceasul sfârşitului şi roagă pe Fiul tău să se milostivească spre cei ce te lăudăm.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostivirea ta către săraci a răsplătit-o Hristos cu bogate daruri, cu vrednicia arhieriei şi cu darul facerii de minuni împodobindu-te. Pentru aceasta strigăm: pruncilor, binecuvântaţi pe Domnul! Preoţi, lăudaţi-L! Popoare, preaînălţaţi-L în veci!

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o lumină mare a strălucit viaţa ta, preafericite! Şi dulceaţa învăţăturilor tale şi pilda vieţuirii tale minunate bucură inimile credincioşilor, care strigă: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte şi Fiule şi Duhule Cel Dumnezeiesc, Lumina Cea Întreit Sfântă a Firii Celei Una şi Nedespărţite, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Calinic pe cântăreţii tăi păzeşte-i; şi izbăveşte ţara aceasta şi pe cei ce cu credinţă vieţuiesc într-însa, de toată reaua întâmplare, ca să Te laude pe Tine în veci!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nădejdea mea tu eşti, Preacurată ! Deci, pe mine, cel ce scap la a ta milostivire şi ocrotire, izbăveşte-mă, ca să pot striga: popoare preaînălţaţi pe cea Plină de dar şi o preamăriţi întru toţi vecii!

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc...

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Călătoria cea bună pe pământ ai săvârşit şi credinţa ai păzit, Preasfinte Părinte Calinic. Pentru aceasta în ceruri s-a gătit ţie cununa dreptăţii, unde pururea te veseleşti împreună cu toţi Sfinţii, cu care te lăudăm şi te fericim.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primeşte, preasfinte, cântarea şi rugăciunea noastră, a celor nevrednici, precum bine primiţi au fost cei doi bănuţi ai văduvei; şi caută din înălţimea cerului spre cei ce cu credinţă şi cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să ne închinăm toţi credincioşii Dumnezeirii Celei Una întru Fiinţă şi Întreită în Ipostasuri, întocmai Puternică şi împreună Cinstită. Pe Care lăudând-o, să o slăvim întru toţi vecii!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe ţara aceasta, care te cinsteşte pe tine, Născătoare de Dumne­zeu, izbăveşte-o de primejdii şi de stricăciune şi fereşte-o de năvălirile duşmanilor, Stăpână Preasfântă.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Înţelepciunea cea de sus învăţând şi bogăţia faptelor bune agonisind, pe credincioşi i-ai luminat, preasfinţite, veselind inimile dreptmăritorilor creştini cu cuvintele tale şi taberile demonilor sfărâmându-le. Drept aceea, răsplătirea ostenelilor tale ai luat, după vrednicie, primind cununa Darului Celui de sus, părintele nostru Calinic. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Făcutu-te-ai Cort Dumnezeiesc al Cuvântului, Ceea ce eşti Una Preacurată Maică, întrecând în curăţie pe îngeri. Deci, pe mine, cel întinat cu păcate trupeşti curăţeşte-mă cu apele cele Dumnezeieşti ale rugăciunilor tale, Preacurată; şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să-mi dăruiască.